Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

877. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2016, stran 2964.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF IN 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 12. redni seji dne 23. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.376.731
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.742.414
70
DAVČNI PRIHODKI
2.334.614
700 Davki na dohodek in dobiček
2.111.964
703 Davki na premoženje
165.150
704 Domači davki na blago in storitve
57.500
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
407.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
234.050
711 Takse in pristojbine
2.200
712 Denarne kazni
37.250
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.000
714 Drugi nedavčni prihodki
122.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI
272.091
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
162.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
110.091
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
362.226
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
150.250
741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
211.976
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.751.597
40
TEKOČI ODHODKI
954.272
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
188.741
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.306
402 Izdatki za blago in storitve
696.239
403 Plačila domačih obresti
19.986
409 Rezerve
18.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.567.291
410 Subvencije
41.700
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.050.164
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
108.473
413 Drugi tekoči domači transferi
366.954
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.104.434
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.104.434
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
125.600
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
60.236
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
65.364
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–374.866
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
283.334
550 Odplačila domačega dolga
283.334
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–658.200
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–283.334
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
374.866
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
818.394
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest;
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe ter med podprogrami v okviru glavnih programov in proračunskimi postavkami odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Posamezna področja proračunske porabe lahko poveča ali zmanjša do višine 10 odstotkov vrednosti posameznega področja. Prerazporeditve se izvršujejo na ravni proračunske postavke – podkonta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2016 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in o njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. proračunska rezerva, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah je potrebno v letni program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko obdobje 2016 vključiti vse nepremičnine.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno prehodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala stroške in obveznosti.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina Borovnica se v letu 2016 ne sme zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 75.000 EUR.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij) 
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 75.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine 1.866.667 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0005/2015-17
Borovnica, dne 23. marca 2016
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.