Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1749/16, Stran 713
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. in Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo PS št. 3/2014)
javno dražbo 
za prodajo nepremičnin 
1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno 20.000 EUR.
2. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 74,58 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.
3. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kozje, Kozje 36, v izmeri 89,60 m2, za izklicno ceno 35.000 EUR.
4. Nezasedeni bivši poslovni prostori Krško, Cesta krških žrtev 15, v izmeri 80,1 m2, za izklicno ceno 53.856 EUR.
5. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Boštanj, Boštanj 28b, v izmeri 129,2 m2, za izklicno ceno 63.834 EUR.
6. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Adlešiči, Adlešiči 13, v izmeri 51,4 m2, za izklicno ceno 18.000 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta KZ Krka Novo mesto z.o.o. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
7. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podbočje, Podbočje 81, v izmeri 44,08 m2, za izklicno ceno 39.530 EUR.
8. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pišece, Pišece 34, v izmeri 41,81 m2, za izklicno ceno 20.000 EUR.
Predkupno pravico imata solastnika objekta Občina Brežice in Prostovoljno gasilsko društvo Pišece. Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnino po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 38, v izmeri 60,46 m2, za izklicno ceno 33.000 EUR
Predkupno pravico imata solastnika objekta Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi in Prostovoljno gasilsko društvo Stari trg ob Kolpi. Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
10. Zasedeni poslovni prostori pošte Stopiče, Stopiče 3a, v izmeri 57,49 m2, za izklicno ceno 28.815 EUR.
Predkupno pravico imajo solastniki objekta Krajevna skupnost Stopiče, Prostovoljno gasilsko društvo Stopiče in Mestna občina Novo mesto. Prodajalec je dolžan imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morajo upravičenci izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
11. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 4, v izmeri 106,2 m2, za izklicno ceno 89.413 EUR.
12. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Tabor, Tabor 21, v izmeri 52,4 m2, za izklicno ceno 46.000 EUR.
13. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Breginj, Breginj 89, v izmeri 32,40 m2, za izklicno ceno 12.603 EUR.
14. Zasedeni poslovni prostori pošte Col, Col 78, v izmeri 70,27 m2, za izklicno ceno 34.675 EUR.
15. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Materija, Materija 18, v izmeri 43,50 m2, za izklicno ceno 27.000 EUR.
16. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hruševje, Hruševje 88, v izmeri 44,70 m2, za izklicno ceno 19.200 EUR.
17. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vremski Britof, Vremski Britof 24, v izmeri 78,00 m2, za izklicno ceno 48.511 EUR.
18. Nezasedena garaža Begunje na Gorenjskem 15 d, v izmeri 29,9 m2, za izklicno ceno 26.000 EUR.
Predkupno pravico ima najemnica garaže Andreja Anderle, Begunje 15 d. Prodajalec je dolžan imetnici predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morajo upravičenci izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
19. Nezasedeni poslovni prostor Blagovica, Blagovica 9a, v izmeri 78,10 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.
20. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Dob pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 9, v izmeri 98,43 m2, za izklicno ceno 80.000 EUR.
21. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, v izmeri 60,10 m2, za izklicno ceno 34.893 EUR.
22. Nezasedeni poslovni prostor Domžale - Vir, Šaranovičeva ulica 25a, v izmeri 51,10 m2, za izklicno ceno 71.000 EUR.
23. Nezasedeni poslovni prostor Kočevska reka, Kočevska reka, v izmeri 78,79 m2, za izklicno ceno 33.046 EUR.
24. Nezasedeni poslovni prostor bivše pošte Kostel, Potok 1a, v izmeri 55,70 m2, za izklicno ceno 28.000 EUR.
25. Nezasedeni poslovni prostor bivše pošte Kropa, Kropa 3 b, v izmeri 60,75 m2, za izklicno ceno 42.283 EUR.
26. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, za izklicno ceno 36.537 EUR.
27. Nezasedeni poslovni prostor Ljubljana, Rimska ulica 28, v izmeri 82,6 m2, za izklicno ceno 168.144 EUR.
28. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana Tržaška cesta 68 a (drugo in tretje nadstropje), v izmeri 479,97 m2, za izklicno ceno 300.000 EUR.
Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.
29. Nezasedeni poslovni prostor Osilnica, Osilnica 11a, v izmeri 48,40 m2, za izklicno ceno 26.775 EUR.
30. Nezasedeni poslovni prostor Polšnik, Polšnik 25b, v izmeri 92,70 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.
31. Nezasedeni poslovni prostor Rovte, Rovte 89a, v izmeri 104,1 m2, za izklicno ceno 40.383 EUR.
32. Nezasedeni poslovni prostor Vače, Vače 28 a, v izmeri 54,1 m2, za izklicno ceno 39.397 EUR.
33. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno ceno 19.550 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Orehova vas. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
34. Nezasedena garaža na pošti 2112 Maribor, Na trati 3, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 5.310 EUR.
35. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno 68.000 EUR.
36. Nezasedeno stanovanje Draga, Draga 13, v izmeri 23,10 m2, za izklicno ceno 7.700 EUR.
37. Nezasedeno stanovanje Trbovlje, Keršičeva 22a, v izmeri 45,2 m2, za izklicno ceno 24.600 EUR.
38. Nezasedeno stanovanje Ormož, Poštna ulica 2, v izmeri 43,41 m2, za izklicno ceno 25.000 EUR.
39. Zasedeno stanovanje Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno 17.000 EUR.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v petek, 8. aprila 2016, ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR v primeru, ko izklicna cena višja od 20.000,00 EUR.
– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. št. 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe,
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi. V primeru nepremičnin kjer so predpisane predkupne pravice se vrne varščina neuspelemu dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Kontaktne osebe za informacije in dogovore za ogled nepremičnin:
– za nepremičnine 1 do 12 in 39, na tel. 03/424-36-03, Vladimir Guzej,
– za nepremičnine od 13 do 17, na tel. 05/666-66-00, Darja Janežič,
– za nepremičnine od 18 do 32 in 36 ter 37, na tel. 01/243-16-20, Mitja Kobal,
– za nepremičnine od 33 do 35 in 38, na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc.
Pošta Slovenije d.o.o.