Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

886. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti, stran 2974.

  
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) in v zvezi z 12. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/13) ter 11. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. seji dne 9. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti 
1. Ugotovi se javni interes za ustanovitev brezplačne služnosti na nepremičninah v lasti Občine Grosuplje za namen:
– priključitve stavb ali gradbenih inženirskih objektov, ki ležijo znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, na javni vodovodni sistem,
– priključitve objektov ali preureditve obstoječih priključkov objektov na javno kanalizacijo na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija.
2. Služnost v javnem interesu velja za obstoječe in novozgrajene objekte, za katere velja oziroma bo začela veljati obvezna priključitev na javni vodovod in/ali javno kanalizacijo.
3. Vsebina služnosti se določi s Služnostno pogodbo, ki se sklene med Občino Grosuplje in posameznim služnostnim upravičencem.
4. Služnostne pogodbe se, upoštevaje ta sklep, sklenejo v postopkih, v katerih pogodba še ni bila sklenjena.
5. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0113/2015
Grosuplje, dne 9. marca 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.