Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

846. Sklep o postavkah, ki še niso na seznamu lastnih virov sredstev zavarovalnic, stran 2884.

  
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o postavkah, ki še niso na seznamu lastnih virov sredstev zavarovalnic 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo opredelitev pogojev in postopka za odobritev in razvrstitev postavk lastnih virov sredstev, ki še niso na seznamu lastnih virov sredstev iz drugega in tretjega odstavka 195. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1).
(2) Vsebina tega sklepa se navezuje na vsebino 79. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L št. 12 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba).
2. člen 
(splošne lastnosti vloge) 
Pri vložitvi zahteve za odobritev v skladu z 79. členom Delegirane uredbe zavarovalnica in pozavarovalnica (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica) vložita pri Agenciji za zavarovalni nadzor pisno vlogo za odobritev vsake postavke lastnih virov sredstev in njeno razvrstitev v določen razred (v nadaljnjem besedilu: vloga). Sestavni del vloge je spremni dopis in ustrezna dokazila.
3. člen 
(spremni dopis) 
(1) V spremnem dopisu zavarovalnica potrdi, da:
1. so po njenem mnenju vsi zakonski ali pogodbeni pogoji, ki urejajo postavko lastnih virov sredstev in vse povezane ureditve nedvoumne in jasno opredeljene;
2. je ob upoštevanju verjetnega prihodnjega razvoja in okoliščin ob vložitvi vloge, mnenja, da bo postavka osnovnih lastnih virov sredstev glede na pravno obliko in ekonomsko vsebino skladna z merili iz 196. in 197. člena ZZavar-1 ter z lastnostmi iz 71., 73. in 77. člena Delegirane uredbe, ki določajo razvrstitev;
3. ni bilo izpuščeno nobeno relevantno dejstvo ali okoliščine, ki bi lahko vplivale na odločitev Agencije za zavarovalni nadzor o odobritvi ocene in razvrstitve postavke lastnih virov sredstev, če bi Agencija za zavarovalni nadzor zanj vedela.
(2) Zavarovalnica v spremnem dopisu navede tudi druge vloge za odobritev morebitnih postavk, skupaj z datumi vlog, ki jih namerava oddati v obdobju naslednjih šestih mesecev.
4. člen 
(dokazila) 
(1) Zavarovalnica zagotovi opis, kako predlagana postavka izpolnjuje merila iz 196. in 197. člena ZZavar-1 ter lastnosti, ki določajo razvrstitev, opredeljene v 71., 73. in 77. členu Delegirane uredbe, vključno z navedbo, kako bo postavka prispevala k njeni obstoječi kapitalski strukturi in kako ji bo postavka omogočila izpolniti njene obstoječe ali prihodnje kapitalske zahteve.
(2) Zavarovalnica zagotovi dovolj podroben opis postavke osnovnih lastnih virov sredstev, da Agencija za zavarovalni nadzor lahko presodi glede zmožnosti postavke za pokrivanje izgub. Zavarovalnica predloži tudi pogodbene pogoje ureditve, ki urejajo postavko lastnih virov sredstev, in pogoje morebitne povezane ureditve, skupaj z dokazili, da so vse nasprotne stranke, kadar je to ustrezno, pristopile k pogodbi in k vsem povezanimi ureditvam, ter dokazili, da sta pogodba in morebitna povezana ureditev pravno veljavna, zavezujoča in izvršljiva.
5. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-15/2016-6
Ljubljana, dne 17. marca 2016
EVA 2016-1611-0042
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
Sergej Simoniti l.r.