Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1754/16, Stran 716
Svet OŠ Dravlje na podlagi 54. sklepa seje z dne, 17. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/7- uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 19. julija 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dravlje, Klopčičeva ulica 1, 1117 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet OŠ Dravlje