Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1756/16, Stran 684
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu s 14. in 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15; ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 24/13 in 10/14; USPDSLS), objavlja
javni razpis 
za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe (nekdanja Srednja tehniška šola Koper) 
I. Naziv in sedež organizatorja: zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine, ki je predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki je tudi organizator javne dražbe. Pred selitvijo na novo lokacijo je bila uporabnik kompleksa nepremičnin Srednja tehniška šola Koper – Scuola media tecnica di Capodistria, Izolska vrata 2, 6000 Koper, ki nepremičnine, ki je predmet prodaje ne potrebuje več za izvrševanje svojih nalog.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.
III. Opis predmeta prodaje: predmet pogodbe je prodaja nepremičnine, stavbe št. 1619 (ID 2605-1619) k.o. Koper, kot dela kompleksa stare lokacije Srednje tehniške šole Koper, na nekdanjem naslovu Izolska vrata 2, v starem mestnem jedru Kopra, stoječe na nepremičninah:
Parc. št. (vse k.o. Koper (2605))
ID znak
Vrsta rabe
Površina v m2
Zemljiškoknjižni lastnik
147/2
2605-147/2-0
Pozidano zemljišče
569
Republika Slovenija
148/1
2605-148/1-0
Pozidano zemljišče
422
Republika Slovenija
Objekt (ID 2605-1619), nekdanja stavba šole, se nahaja na parc. št. 147/2 in 148/1, k.o. Koper in je bil zgrajen 1890 leta in bil kasneje obnovljen. V letu 2007 je bila zamenjana kritina in žlebovi. V letu 1992–93 so bili urejeni prostori frizerskih salonov v pritličju. Leta 1980 je bila delno obnovljena fasada. Stavba št. 1619 ni vpisana v zemljiško knjigo, vpisana je v kataster stavb, v površini 1.262,10 m2., obseg stavbišča je 991,00 m2, stavba je P+2.
Objekt ima tri etaže – pritličje in dve nadstropji. V pritličju so prostori delavnice, pomožni prostori (hodniki, sanitarije, stopnišče) in trije frizerski saloni, v prvem nadstropju so učilnice s pomožnimi prostori, v drugem mansardnem nadstropju pa so bili prostori knjižnice. Nosilna konstrukcija objekta je masivna kamnita. Temelji so pasovni kamniti. Medetažne konstrukcije so armirano betonske plošče. Strešna konstrukcija je lesena, delno kovinska, dvokapna in prekrita z opečno kritino. Fasada je klasično ometana in brizgana. Instalacijski razvodi so v standardni izvedbi. Objekt je star in stanje je temu potrebno. Dokler je bil uporabljan, je bil vzdrževan. Sedaj ga je potrebno obnoviti.
Nepremičnini parc. št. 147/2, 148/1, obe k.o. Koper (2605), glede na občinske odloke o namenski rabi se nahajata na območju centralnih dejavnosti (oznaka KC-44). Območje se nahaja znotraj območja razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena-historično mestno jedro Koper (EŠD 235) – spomenik. Predmetna nepremičnina se nahaja neposredno poleg nepremičnin v lasti Mestne občine Koper in skupaj tvorijo zaokroženo celoto v mestnem jedru, in je primerno za realizacijo projektov na področju vzgoje in izobraževanja.
Dostop do območja je omogočen po mestnih ulicah in cestah tako z osebnim kot javnim vozilom. Soseska je stanovanjska in poslovna, v soseski so prisotni vsi ključni elementi mesta Koper. Soseska je opremljena s kompletno komunalno infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija, telefonsko omrežje). Objekt je dostopen neposredno z javne ceste.
V katastru je pri stavbi št. 1619, pripeta energetska izkaznica št. 2014-50-28-2354 z veljavnostjo do 4. 10. 2024. Ogrevalni sistem ni več v funkciji, zato ni porabe za zadnja leta in posledično se je izdelalo računsko energetsko izkaznico. V primeru prenove in energetske sanacije objekta bi bila potrebna izdelava razširjenega energetskega pregleda stavbe in skladno z ugotovitvami v pregledu tudi sanacija objekta. V tem primeru se priporoča prehod na ogrevanje na biomaso, izdelavo novih instalacij za ogrevanje objekta, kot tudi izolacijo sten in stropa z menjavo oken.
Skladno z Direktivo 2010/31/EU – priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Stavbe namenjene izobraževanju.
Nepremičnina, ki se prodaja, je vključena v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2016 (Uradni list RS, št. 14/16, v nadaljevanju: OdRSPDZ16) in je predvidena za prodajo.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prosta stvari.
Za frizerski salon št. 1, učilnico št. 77 in prostor št. 2, v pritličju, sta sklenjeni najemni pogodbi za določen čas (do 31. 12. 2016 in do 31. 1. 2017) z odpovednim rokom 30 dni.
IV. Predkupna pravica: na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica občine po 85. členu Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP) in Odloku o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (UO 17/03), iz česar izhaja, da Mestna občina Koper lahko uveljavlja predkupno pravico skladno z ZUreP-1. O sami ponudbi se bo Mestna občina Koper izjavila po izvedeni javni dražbi na podlagi predložene najvišje dosežene cene. Prodajalec mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve po predloženi ponudbi, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 6. nadstropju, dne 12. 4. 2016 ob 11. uri.
VI. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 620.544,00 EUR. Izklicno ceno predstavlja ocenjena tržna vrednost nepremičnine po sodno zapriseženem cenilcu, ocenjevana po stanju na dan 4. 2. 2016. Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega 2 % davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do vključno petka, 8. 4. 2016 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, torej 62.054,40 EUR na podračun proračuna Republike Slovenije EZR 01100-6300109972, sklic 18 33308-7200994-860111, z navedbo »Plačilo varščine – Javna dražba STŠ Koper«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
VIII. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
IX. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, če predkupni upravičenec ne bo uveljavljal predkupne pravice v 30 dneh po zaključeni javni dražbi, za ceno, doseženo na javni dražbi. Če predkupni upravičenec izkoristi svojo predkupno pravico, bo najugodnejšemu dražitelju vplačana varščina vrnjena. Če dražitelj v roku 15 dni na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pravico zadržati vplačano varščino.
X. Način in rok plačila kupnine: kupnino plača kupec najkasneje v 30 dneh po prejemu pogodbe, na v pogodbi naveden račun prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja, in sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.
XI. Izročitev nepremičnine v last in posest
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški so: davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.); in jih plača kupec.
Drugi pogoji in pravila:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Potrebno je predložiti potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU), potni list ali osebno izkaznico oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;
b. dražitelji, ki so pravne osebe ali s.p. morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa. Tuji državljani morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa;
c. morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fizičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
d. dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.; ali 2. da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
e. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10 % varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo, s priloženo celotno številko računa dražitelja in navedbo banke pri kateri je račun odprt, za primer vračila varščine;
f. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz alinej a. do e., bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik;
g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter da se strinja s pogoji razpisa;
h. dražitelj pred nastopom na javni dražbi predloži parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe z izpolnjenimi podatki o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO oziroma matični številki;
i. vzorec prodajne pogodbe in izjava iz g. in h. sta objavljena na spletni strani MIZŠ http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/.
j. nepremičnina se na javni dražbi prodaja izključno kot celota in po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane;
k. vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine;
l. izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca in ki opravi izbor najugodnejšega dražitelja. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi za izklicno ceno. Javna dražba za prodajo nepremičnin je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, le dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe, katerega kopijo prejme vsak dražitelj. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči še telefonsko številko.
m. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek prekine ali ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.
XII. Dodatne informacije v zvezi s pogoji prijave dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kontaktna oseba Smilja Jarni, elektronski naslov: Smilja.Jarni@gov.si, tel. 01/478-46-25.
Dodatne informacije v zvezi s predhodnim ogledom nepremičnine in vpogledom v obstoječo projektno dokumentacijo se obrnite na Srednjo tehniško šolo Koper, kontaktna oseba Nedjan Kastelic, tel. 040/421-866.
Republika Slovenija 
Vlada Republike Slovenije