Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Št. 4102-3/2016/7 Ob-1791/16, Stran 671
Na podlagi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 3. 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (OJ L72/2014), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa in upravičeni prejemniki pomoči
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020 (v nadaljevanju: dejavnost) v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP MPO).
Ključni cilj dejavnosti je zmanjšati stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti najbolj ogroženih oseb v Republiki Sloveniji z izvajanjem nefinančne pomoči, sofinancirane iz OP MPO. Obseg aktivnosti v okviru dejavnosti je podrobneje opredeljen v točki 2. razpisne dokumentacije.
Dejavnost izvaja na tem javnem razpisu izbrana partnerska organizacija, ki izpolnjuje vse pogoje, opredeljene v 3. poglavju javnega razpisa.
Dejavnost partnerske organizacije v skladu s predmetnim javnim razpisom obsega naslednje aktivnosti:
1) razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam:
– sprejem in skladiščenje hrane, dodeljene s strani ministrstva,
– distribucijo hrane iz skladišč na razdelilna mesta,
– obveščanje najbolj ogroženih oseb o razpoložljivi hrani,
– ugotavljanje upravičenosti najbolj ogroženih oseb do pomoči,
– brezplačno razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam na razdelilnih mestih,
– brezplačno dostavo hrane najbolj ogroženim osebam v zavetišča, materinske domove, varne hiše, prehodne domove, zatočišča, krizne centre, dnevne centre, sprejemne centre za odvisnike, brezdomce, žrtve nasilja, socialno najbolj izključenim osebam pa tudi na dom ali na ulico (brezdomci),
– spremljanje prejete in razdeljene hrane (vodenje skladiščnih evidenc),
– spremljanje končnih prejemnikov po spolu in ekonomsko-socialnem statusu (otroci, stari 15 let ali manj, osebe, stare 65 let ali več, ženske, migranti, tujci, predstavniki manjšine, invalidi, brezdomci),
– poročanje o izvajanju razdeljevanja hrane.
Za nakup in dostavo hrane v centralna skladišča izbrane partnerske organizacije bo poskrbelo ministrstvo. Okvirna vrednost javnega naročila za dobavo hrane za obdobje 2017–2020, ki ga bo izvedlo ministrstvo, znaša 9.500.000,00 EUR. V obdobju izvajanja dejavnosti se načrtujejo 3 dobave vsako leto, in sicer okvirno marca, junija in septembra. Nabor prehranskih izdelkov in količine bo ministrstvo določilo glede na predloge partnerskih organizacij, ki jih bodo podale v vlogi na javni razpis, pri tem pa bo upoštevalo potrebe in prispevek izbranih prehranskih izdelkov k uravnoteženi prehrani najbolj ogroženih oseb.
2) izvajanje spremljevalnih ukrepov
Ob razdeljevanju hrane mora partnerska organizacija izvajati tudi različne spremljevalne ukrepe, katerih cilj je prispevati k boljši socialni vključenosti najbolj ogroženih oseb, ter vanje vključiti čim več prejemnikov hrane. Spremljevalni ukrepi lahko zajemajo informiranje o drugih oblikah pomoči, psihosocialno svetovanje in podporo, krepitev socialnih veščin in znanja ter druge aktivnosti, ki bodo prispevale k boljši socialni vključenosti najbolj ogroženih oseb (npr. svetovanje o ravnanju z denarjem, tečaji zdravega kuhanja itd.).
Partnerska organizacija mora:
– najbolj ogrožene osebe obveščati o spremljevalnih ukrepih in jih spodbujati k udeležbi v tiste ukrepe, ki bi najbolj pripomogli k njihovi boljši socialni vključenosti,
– spremljati in poročati o izvajanju spremljevalnih ukrepov.
Ciljne skupine: do pomoči so upravičene najbolj ogrožene osebe, to so osebe, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah. Njihovo upravičenost do pomoči bo ugotavljala partnerska organizacija, ki bo izbrana na tem javnem razpisu. Upravičenost oseb do pomoči se bo ugotavljala bodisi na podlagi predloženih dokumentov bodisi na podlagi presoje partnerske organizacije, da je oseba v hudi socialni stiski in nujno potrebuje pomoč.
Končni prejemnik po tem javnem razpisu je najbolj ogrožena oseba, ki prejme pomoč iz OP MPO.
Na različnih stopnjah priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja dejavnosti se upoštevata in spodbujata enakost spolov in vključevanje vidika spola ter preprečuje vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.
Pri razdeljevanju hrane se bo upoštevalo nacionalno in EU zakonodajo o varnosti potrošniških izdelkov ter spoštovalo dostojanstvo najbolj ogroženih oseb.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira pravna oseba, ki:
a) je humanitarna organizacija in je vpisana v razvid humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu ter opravlja dejavnost na področju socialnega varstva,
b) za stroške dejavnosti, za katere daje vlogo za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa, ni in ne bo prejela pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje),
c) ima vzpostavljeno lokalno mrežo za razdeljevanje hrane (zagotavlja več lokacij in osebje za razdeljevanje hrane),
d) izpolnjuje higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v skladu z zakonodajo,
e) ima upravne (t.j. kadrovske), finančne in operativne (skladišča, lokacije za razdeljevanje hrane, logistično podporo ipd.) zmogljivosti za izvedbo dejavnosti.
Pogoj upravnih zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje:
– kolikor ima vodja projekta izkušnje z izvedbo primerljivih projektov razdeljevanja pomoči najbolj ogroženim osebam, kar izkazuje s predložitvijo življenjepisa vodje projekta;
– kolikor prijavitelj izkazuje zadostne kadrovske vire v skladiščih in na razdelilnih mestih za organizacijo sprejema in distribucijo hrane, vodenje evidenc in poročanje, kar izkazuje z izpolnitvijo obrazca št. 1, točka 2, stolpca razpoložljivo osebje (št. zaposlenih in prostovoljcev) v centralnih skladiščih in razpoložljivo osebje (št. zaposlenih in prostovoljcev) na razdelilnih mestih.
Pogoj finančne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje, kolikor v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, razvidnega iz Poslovnega registra. Pogoj izkazuje s predložitvijo potrdila poslovnih bank za vse transakcijske račune, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije, da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Pogoj operativne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje, kolikor razpolaga s skladišči, v katera mu ministrstvo lahko dostavi hrano, lokacijami, na katerih lahko razdeljuje hrano, ima osebje za razdeljevanje hrane ter zagotavlja logistično podporo za sprejem, transport in razdeljevanje hrane. Pogoj izkazuje z navedbo podatkov v obrazcu št. 1, točka 2.1 in 2.2 razpisne dokumentacije, iz katerih je razvidno, da ima skladišča in več lokacij za razdeljevanje hrane, logistično podporo in osebje.
Prijavitelj mora vlogi kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz točk a), b), c) in d) priložiti tudi Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec št. 3).
Prijavitelja lahko predstavljajo združenja ali društva, povezana v zvezo, ki skupaj izkažejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, pri čemer mora njihovo sodelovanje izhajati iz ustanovitvenega akta. Kolikor ustanovitveni akt ni javno dostopen, ga mora prijavitelj priložiti k vlogi.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa izpolnjevanje pogojev preveri na terenu, pridobi potrdila iz uradnih evidenc in prijavitelja zaprosi za dodatna dokazila oziroma pojasnila.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so:
a) upravni stroški ter stroški prevoza in skladiščenja partnerske organizacije po pavšalni stopnji največ 5 % stroškov nakupa hrane;
b) stroški spremljevalnih ukrepov, ki jih izvajajo in prijavijo partnerske organizacije, po pavšalni stopnji največ 5 % stroškov nakupa hrane.
5. Predvidena višina sredstev za javni razpis
Predvidena višina sredstev javnega razpisa skupaj znaša 950.000,00 EUR, kar predstavlja največ 10 % stroškov nakupa hrane, ki jo bo ministrstvo dostavilo v skladišča izbranih prijaviteljev.
Sredstva bodo zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 na naslednjih proračunskih postavkah:
– PP 140074 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v RS – EU,
– PP 140075 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v RS – slovenska udeležba.
Sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: ZzI) z obveznimi prilogami v skladu z Navodili za izvajanje in spremljanje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020 (v nadaljevanju: Navodila), ki jih bo ministrstvo izdalo po podpisu pogodb z izbranimi prijavitelji.
Posamezni prijavitelj za izvedbo dejavnosti lahko prejme največ 10 % stroška nakupa hrane, ki mu jo bo ministrstvo dostavilo v skladišča.
Višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju bo ministrstvo izračunalo po naslednji formuli:
X (EUR) = (ocenjena količina hrane, ki jo prijavitelj potrebuje/ocenjena skupna količina hrane, ki jo izbrani prijavitelji potrebujejo) x 950.000,00 EUR
6. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov in aktivnosti
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov oziroma izplačil iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe z izbranimi partnerskimi organizacijami do najkasneje 31. 7. 2020 oziroma v plačilnih rokih, določenih v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Obdobje upravičenosti izvajanja dejavnosti je od datuma podpisa pogodbe z izbranimi partnerskimi organizacijami do vključno 31. 3. 2020. Do navedenega roka mora partnerska organizacija razdeliti celotno količino dodeljene hrane in izvesti vse spremljevalne ukrepe. V primeru zakasnelih dobav hrane v letu 2019 in drugih nepredvidenih okoliščin, na katere izbrani prijavitelj ne bo imel vpliva, se rok za izvajanje dejavnosti s soglasjem ministrstva lahko podaljša.
7. Merila za izbor
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki jih bodo predložili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz 3. poglavja javnega razpisa.
Predlagane dejavnosti se bodo ocenjevale po naslednjih merilih:
Merilo
Opis
Št. točk
1) Organizacija transporta, skladiščenja in razdeljevanja hrane
Podroben opis zagotovljene tehnične opreme in logistične podpore v skladiščih in na razdelilnih mestih.
0–5
2) Postopek identificiranja upravičenih oseb in kriteriji za dodelitev pomoči
Podroben opis postopka identificiranja oseb, ki so upravičene do pomoči, vključevanja oseb na seznam prejemnikov pomoči, ukrepov za preprečevanje zlorab in kriterijev za dodelitev pomoči. 
0–5
3) Program spremljevalnih ukrepov ter strokovna usposobljenost za izvajanje
Predstavitev programa spremljevalnih ukrepov (cilji, ciljne skupine, aktivnosti, finančni načrt), usposobljenost in prostorske zmogljivosti za izvedbo ter spremljanje.
0–5
4) Sistem spremljanja izvajanja pomoči
Natančen opis vodenja skladiščnih evidenc in spremljanja prejemnikov pomoči. 
0–5
5) Izkušnje z izvajanjem primerljivih dejavnosti
Predstavitev izkušenj prijavitelja z izvajanjem primerljivih dejavnosti.
0–5
Skupaj največje število točk
25
Način uporabe meril in njihov pomen je določen v točki 7. razpisne dokumentacije.
8. Postopek izbora
8.1 Oblika in vsebina prijave
Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju in dejavnosti
Obrazec št. 2: Prijavnica
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
Priloge:
Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga 2: Označba vloge
Dokazila:
– ustanovitveni akt prijavitelja, ki ga predstavljajo združenja ali društva, povezana v zvezo, kolikor ni javno dostopen;
– življenjepis vodje projekta;
– potrdilo poslovnih bank za vse transakcijske račune prijavitelja, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije, da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranih transakcijskih računov.
8.2 Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vloge je do vključno dne 15. 4. 2016.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za javni razpis (v nadaljevanju: vloga). Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati (tiskani) obliki in na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ter mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in dokazila, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora prijavne obrazce predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih prilog in dokazil ni potrebno predložiti na e-nosilcu.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen na vseh prijavnih obrazcih in prilogah. Kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko z datumom oddaje do vključno 15. 4. 2016, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 15. 4. 2016. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana do 15. 4. 2016 do 13. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovitku, na katerem je naveden naziv in naslov prijavitelja, ter naslov ministrstva. Ovitek mora biti označen z naslednjo navedbo: »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020«. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
8.3 Odpiranje, dopolnitev nepopolnih vlog in strokovni pregled vlog
8.3.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izvedlo postopek dodelitve sredstev, kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (v nadaljevanju: Uredba). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 19. 4. 2016 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge v zaprtih ovojnicah, in sicer po vrstnem redu prejema. Vloge z nepravilno izpolnjenimi in označenimi ovojnicami bo ministrstvo vrnilo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
Pri odpiranju vlog ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje e-nosilca s prijavnimi obrazci. Za formalno nepopolno se šteje tudi vloga, ki ni ožigosana na predvidenih mestih oziroma označena z navedbo „Ne poslujemo z žigom.“ in ni podpisana s strani odgovornih oseb.
8.3.2 Dopolnitev formalno nepopolnih vlog
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan priporočeno s povratnico po pošti na naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– delov vloge, ki določajo višino zaprošenih sredstev,
– delov vloge, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge (število uporabnikov, kapacitete skladišč ipd.),
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Dopolnitev se mora sklicevati na številko poziva ministrstva k dopolnitvi.
Kolikor prijavitelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne dopolni, se vloga s sklepom predstojnika ministrstva zavrže.
Prijavitelj v vlogi ne sme spreminjati:
– tistega dela, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
8.3.3 Strokovni pregled popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, določenih v 3. poglavju javnega razpisa, in ocenila vlogo na podlagi meril, določenih v 7. poglavju javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v 3. poglavju javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet strokovnega pregleda na podlagi meril.
V postopku ocenjevanja bodo vloge ocenjene glede na merila, določena v 7. poglavju javnega razpisa. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
V predlog prejemnikov sredstev se bodo uvrstile vloge, ki bodo dosegle najmanj 15 točk. Kolikor bo prijavitelj pri ocenjevanju po katerem koli od meril, določenih v poglavju 7 razpisne dokumentacije, prejel manj kot 3 točke, ne bo predlagan za izbor in bo njegova vloga s sklepom zavrnjena.
Kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo imele prednost tiste vloge z višjim skupnim številom točk pri merilih 1) in 2).
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o dejavnosti ter njihovo prilagoditev, ki ne bo pomenila spremembe v smislu drugega odstavka 10. člena Uredbe. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
8.4 Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti spolov, nediskriminacije
Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in tudi za prijavitelje v skladu z zakonodajo, ki ureja predmetno področje.
9. Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o izboru.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh od zaključka odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva: www.mddsz.gov.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.
Kolikor izbranega prijavitelja predstavlja združenje ali društva, povezana v zvezo, je prijavitelj v roku 14 dni od izdaje sklepa o izboru dolžan ministrstvu predložiti pogodbe o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih za izvajanje dejavnosti, kar je predpogoj za podpis pogodbe o sofinanciranju s strani ministrstva.
10. Varovanje osebnih podatkov in javna objava podatkov o dodeljenih sredstvih
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o dodeljenih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
11. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu: pristojnosti, odgovornosti in naloge izbranih prijaviteljev bodo določene v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov za obdobje 2017–2020.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Bojani Lavrič na tel. 01/369-75-19, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na elektronskem-naslovu: bojana.lavric@gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko na elektronski naslov: bojana.lavric@gov.si do vključno 12. 4. 2016 zastavijo vprašanja v zvezi z javnim razpisom. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.mddsz.gov.si najkasneje do 13. 4. 2016.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala dne 31. 3. 2016 ob 10. uri, v prostorih ministrstva.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti