Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

878. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2015, stran 2967.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 11. redni seji dne 22. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-18/2016
Celje, dne 22. marca 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.