Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

863. Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje, stran 2938.

  
Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 109/10, 48/12 in 17/14), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. redni seji z dne 9. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Grosuplje in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest;
– ureditev mirujočega prometa;
– odstranjevanje nepravilno parkiranih in nevoznih vozil z javnih prometnih površin;
– delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen 
(smiselna uporaba predpisov in pojmov) 
Občinske ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo, upravljajo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, varnost prometa in določila tega odloka.
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in pravila cestnega prometa.
II. GRADNJA IN KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST 
3. člen 
(občinske ceste) 
Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije.
4. člen 
(financiranje občinskih cest) 
Sredstva za gradnjo, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist ter redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Občinski svet Občine Grosuplje lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja.
5. člen 
(kategorije občinskih cest) 
Občinske ceste se kategorizirajo kot lokalne ceste (LC), zbirne krajevne ceste (LZ), krajevne ceste (LK), javne poti (JP) ter kolesarske poti (KJ).
6. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Grosuplje na predlog župana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
7. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se opravijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava po uradni dolžnosti, krajevne skupnosti ter fizične in pravne osebe preko krajevnih skupnosti ali občinske uprave. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet Občine Grosuplje na predlog župana.
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
8. člen 
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest) 
Novozgrajeni del ali rekonstruirani del občinske ceste obdrži kategorijo ceste, katere del je.
9. člen 
(opustitev občinske ceste) 
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo ali če se iz kakšnega drugega razloga dejansko preneha uporabljati.
Na opuščeni občinski cesti ali opuščenem delu občinske ceste se sprememba kategorizacije opravi skladno s 7. členom.
10. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 
Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni cestni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste, predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če se njen prenos opravi brezplačno, če so predmetne parcele vpisane v zemljiško knjigo in prosta bremen. Če za zagotovitev prometne povezave obstaja interes upravljavca ceste, se prenos lahko opravi odplačno.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Grosuplje na predlog župana, z načrtom razpolaganja z nepremičninami, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 7. člena tega odloka.
11. člen 
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 
Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta oziroma naprave pridobiti soglasje občine. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
12. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnja gospodarske javne infrastrukture) 
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je pristojen občinski upravni organ.
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena krije upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
13. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
Upravljavec občinske ceste mora o načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture o izvajanju načrtovanega posega v cestnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
Upravljavec občinske ceste mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
14. člen 
(naloge in pristojnosti občine) 
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinski upravni organ.
Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora rednega vzdrževanja občinskih cest;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za oddajo del na občinskih cestah;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in posredovanje podatkov pristojnim organom;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– izdajanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
15. člen 
(redno vzdrževanje občinskih cest) 
Redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitve prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Vrste in način izvedbe rednih vzdrževalnih del na kategoriziranih občinskih cestah in nivo rednega vzdrževanja občinskih cest je določen s predpisi za področje rednega vzdrževanja.
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 19. člena tega odloka, je odgovoren izvajalec rednega vzdrževanja.
16. člen 
(izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest) 
Izvajanje rednih vzdrževalnih del na občinskih cestah odda občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko župan s sklepom odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti.
17. člen 
(vzdrževanje križišč občinske ceste) 
V območju križišča občinske ceste z nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, vzdržuje upravljavec občinske ceste vozišče in prometno signalizacijo občinske ceste do roba cestnega sveta.
18. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
Občinski upravni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora upravni organ predhodno uskladiti z upravljavcem državne ceste.
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
19. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 
Občinski upravni organ lahko začasno, vendar največ za dobo enega leta, prepove ali omeji uporabo občinske ceste ali njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljene hitrosti vozil in drugi ukrepi), če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste ali
– če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, nenadne poškodbe ceste, ovire na cesti ter poškodovani objekti ob cesti).
Upravni organ mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka obvestiti policijo, občinski inšpektorat in redarstvo najmanj sedem dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti upravljavca ceste, policijo, občinski inšpektorat in redarstvo in javnost po sredstvih javnega obveščanja.
Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko župan odredi prepovedi in omejitve uporabe ceste, katerih trajanje je daljše od enega leta.
Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja cest, v okviru izvajanja te javne službe.
20. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov in postavljanje kakršnih koli drugih objektov, naprav in ovir v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinskega upravnega organa.
V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Občinski upravni organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišču ter znaša:
– pri lokalni cesti (LC) 4 m
– pri javni poti (JP) 2 m
– pri zbirni krajevni cesti (LZ) 4 m
– pri krajevni cesti (LK) 4 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Grosuplje.
21. člen 
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste) 
Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture (telefonski, telegrafski, optični in drugi telekomunikacijski vodi, električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi, plinovodi ter drugi podobni vodi in naprave, katerih investitor ni Občina Grosuplje), je dovoljeno v območju občinske ceste graditi, obnavljati ali rekonstruirati le pod pogoji in načini določenimi s soglasjem upravnega organa.
Upravni organ lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi gradnje, obnove ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo gradnjo.
Upravni organ lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto in promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
22. člen 
(posegi v občinski cesto zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture) 
Vzdrževanje in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem občinskega upravnega organa.
V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti občinsko upravo in izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo ter občino.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
23. člen 
(priključki na občinsko cesto) 
Priključki na občinsko cesto morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi, ki urejajo cestne priključke na javnih cestah.
Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije investitor priključka.
Priključki na asfaltirano občinsko cesto morajo biti v varovalnem pasu te ceste asfaltirani ali tlakovani.
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega obsega prometa ali spremenjene vrste prometa na priključku ne izpolnjuje več prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, upravni organ samostojno ali na predlog vzdrževalca ali na predlog občinskega inšpektorja ali občinski inšpektor samostojno z odločbo odredi njegovo prometno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
Občinski upravni organ ali občinski inšpektor lahko z odločbo ukine priključek na občinsko cesto v primeru, da se ne izvede prilagoditev priključka v skladu z odločbo iz prejšnjega odstavka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinski upravni organ z odločbo ukine ali spremeni prometno ureditev na priključku na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej ali to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Stroške nadomestnega priključka krije občina.
24. člen 
(zapora občinske ceste zaradi del ali prireditev) 
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 25. člena tega odloka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest.
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
25. člen 
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinski upravni organ in ga vroči predlagatelju zapore. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, pristojni inšpekcijski organ za ceste, redarstvo in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest, na katero se dovoljenje nanaša.
Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve. Občinski upravni organ lahko spremeni čas trajanja zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za druge prireditve na občinski cesti.
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
26. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah) 
O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, odloči občinski upravni organ.
Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča upravni organ, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi turistično in drugo obvestilno signalizacijo v območju občinske ceste ali jo postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznika ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
27. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinskih cest dovoljeno le s soglasjem upravnega organa.
Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznika ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
VI. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA 
28. člen 
(ustavitev in parkiranje) 
Ustavitev in parkiranje je poleg v primerih, ki jih določa zakon, prepovedano tudi na javnih površinah kot so igrišča, parki, zelenice, rekreacijske površine ter na vseh drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu oziroma mirujočemu prometu vozil.
Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali imetnik pravice uporabe, ki ustavi ali parkira vozilo na javni površini iz prvega odstavka tega člena.
29. člen 
(ureditev mirujočega prometa) 
Javne parkirne površine se delijo na:
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
– parkirne površine, na katerih je uvedeno kratkotrajno parkiranje;
– parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine;
– površine, namenjene za parkiranje vozil, ki so označena z znakom za invalide;
– površine, namenjene za ustavljanje na parkirnih postajah za električna baterijska vozila;
– površine za parkiranje vozil za kratkotrajne obiskovalce – dostavo otrok;
– površine za parkiranje taksi vozil.
30. člen 
(pogoji za parkiranje na javnih parkirnih površinah) 
Parkiranje na javnih prometnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in zakonom.
Dovoljeni čas parkiranja, način parkiranja in obveznost plačila parkirnine na javnih prometnih površinah morajo biti določeni s predpisano prometno signalizacijo.
Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na in ob vozišču javnih cest;
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišč javne ceste (parkirišča).
31. člen 
(parkirne površine) 
Vozniki smejo parkirati motorna vozila le na mestih, ki so določena za parkiranje določene vrste vozil. Ta mesta morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
32. člen 
(parkirne površine, na katerih je dovoljeno kratkotrajno parkiranje) 
Župan lahko s sklepom določi parkirne površine, na katerih je uvedeno kratkotrajno parkiranje, in sicer do največ dve uri.
Na parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena mora voznik na vidno mesto na armaturno ploščo za vetrobranskim steklom namestiti označbo in označiti čas začetka parkiranja. Po preteku označenega časa voznik ne sme podaljšati časa parkiranja.
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik oziroma lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, ki ne označi časa začetka parkiranja ali ponovno podaljša čas parkiranja po preteku označenega s parkirno uro.
33. člen 
(parkirne površine, na katerih je parkiranje plačljivo) 
Župan lahko s sklepom določi parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine in višino parkirnine ter največje število dovolilnic za posamezno površino.
Na parkirne površine iz prvega odstavka tega člena mora voznik plačati parkirnino in parkirni listek namestiti na vidno mesto na armaturno ploščo za vetrobranskim steklom v vozilu ter najkasneje ob izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati ali pa parkirnino ponovno plačati in namestiti nov parkirni listek.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali imetnik pravice uporabe, ki na parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena:
– ne plača parkirnine na predpisan način;
– ne namesti parkirnega listka na vidno mesto na armaturno ploščo za vetrobranskim steklom;
– po izteku časa, za katerega je plačana parkirnina, ne odpelje vozila.
34. člen 
(posebno dovoljenje za parkiranje na parkirnih površinah) 
Na parkirnih površinah, na katerih je dovoljeno parkiranje, lahko občinski upravni organ na podlagi vloge in sklepa župana o določitvi parkirišč in okolišev, izda dovoljenje za uporabo te površine. Hkrati z dovoljenjem izda občinska uprava tudi dovolilnico za parkiranje. V dovoljenju in na dovolilnici za uporabo parkirne površine se nedvoumno določi vozilo, za katerega je izdana, lokacijo, za katero je izdana ter čas veljavnosti izdane dovolilnice.
Do dovoljenja in dovolilnice iz prvega odstavka tega člena so upravičeni:
– stanovalci, samostojni podjetniki – posamezniki, pravne osebe oziroma imetniki pravice uporabe vozila pravnih oseb ali osebje državnih ustanov, ki imajo sedež na območju, določenim s sklepom župana iz prejšnjega člena tega odloka;
– službena vozila organov lokalne skupnosti in državnih organov, ki imajo sedež na območju, določenim s sklepom župana iz prvega člena tega odloka;
– osebje občine, krajevnih skupnosti ter javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj je Občina Grosuplje in imajo sedež na območju, določenim s sklepom župana iz prvega člena tega odloka;
– službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb;
– izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu in za Občino Grosuplje;
– službena vozila pravnih oseb, samostojnih podjetnikov – posameznikov, ki dela opravljajo po naročilu in za Občino Grosuplje.
Dovolilnico za parkiranje je imetnik dolžan namestiti v vozilu na vidno mesto na armaturni plošči za vetrobranskim steklom.
Dovolilnico za parkiranje sme imetnik uporabiti samo v vozilu in na lokaciji, za katerega je izdana.
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali imetnik pravice uporabe, ki ravna v nasprotju z tretjim in četrtim odstavkom tega člena ali namesti na vidno mesto v vozilo na armaturni plošči pod vetrobranskim steklom neveljavno dovolilnico. Neupravičeno uporabljeno dovolilnico občinski redar odvzame in izda potrdilo ter jo pošlje pristojnemu organu.
35. člen 
(parkiranje invalidov) 
Župan lahko s sklepom določi parkirne površine za invalide – imetnike parkirne karte, ki jih določa zakon ali drug ustrezen prepis.
36. člen 
(parkirna mesta vozil na električni pogon) 
Župan lahko s sklepom določi parkirna mesta, namenjena izključno za potrebe parkiranja vozil na električni pogon, za čas njihovega polnjenja.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo, ki določa tudi pogoje parkiranja.
37. člen 
(izjemna uporaba parkirnih prostorov) 
Župan lahko s sklepom določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.
Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prejšnjega odstavka je največ 20 minut.
Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena se parkirnina ne plača.
38. člen 
(parkirna mesta za taksi vozila) 
Župan lahko s sklepom določi parkirna mesta, namenjena izključno za potrebe parkiranja taksi vozil.
Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo, ki določa tudi pogoje parkiranja.
39. člen 
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, vozil za mobilno oglaševanje in avtobusov) 
Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, vozil za mobilno oglaševanje in avtobusov na javnih parkirnih površinah je prepovedano.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali imetnik pravice uporabe, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
VII. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
40. člen 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Grosuplje imenuje svet lokalne skupnosti. Z imenovanjem se določi število in članov/članic in sestavo za mandatno dobo štirih let. Sestavljen je iz predstavnikov organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je pomembna za preventivno in vzgojno delovanje v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev).
VIII. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL Z JAVNIH POVRŠIN 
41. člen 
Poleg v primerih, določenih z zakonom, občinski redar odredi odstranitev:
– vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine;
– vozila, parkiranega v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni površini;
– očitno zapuščenega vozila.
42. člen 
Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena tega odloka opravi izvajalec na stroške lastnika vozila ali imetnika pravice uporabe vozila.
Vozilo se odstrani na varovan prostor.
Vozilo se preda lastniku ali imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila in dokazila o lastništvu vozila.
43. člen 
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je odredba za odstranitev že napisana, vendar vozilo še ni odpeljano, mora voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila plačati predpisane stroške odvoza.
44. člen 
Občinski redar in izvajalec odvoza morata vsako vozilo, za katerega je odrejena odstranitev, fotografirati ter ustrezno zabeležiti morebitne poškodbe na vozilu.
45. člen 
Izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica ter policijo.
46. člen 
O višini stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila župan izda poseben sklep.
IX. POOBLASTILA IN UKREPI OBČINSKEGA REDARSTVA 
47. člen 
Nadzor nad določbami 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45. in 46. člena tega odloka na občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet in državnih cestah v naselju opravljajo občinski redarji skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«.
X. INŠPEKCIJSKI NADZOR 
48. člen 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah po katerih poteka javni promet opravljajo inšpektorji skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«.
49. člen 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem določb tega odloka ima občinski inšpektor pravice in dolžnosti, kot jih ima po zakonu in drugih predpisih, ki urejajo javne ceste.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor:
– nadzira ali so izpolnjeni pogoji za postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju javne ceste po tem odloku;
– odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanje, ki je v območju občinske ceste postavljen brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
50. člen 
(upravni postopki) 
Upravni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
51. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o občinskih cestah Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 14/00) in Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 14/00, 96/11).
52. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014
Grosuplje, dne 9. marca 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.