Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1751/16, Stran 715
V skladu s 5. in 8. členom Postopkovnika za imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica in 28. členom Statuta Bolnišnice Topolšica, Svet zavoda Bolnišnice Topolšica, objavlja prosto delovno mesto
direktorja Bolnišnice Topolšica (m/ž)
za 4 letno mandatno obdobje
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri z opravljenim specialističnim izpitom iz interne medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji in sposobnostmi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopija diplome,
– kopija potrdila o opravljenem specialističnem izpitu iz interne medicine,
– kopijo delovne knjižice oziroma potrdilo zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije o delovni dobi,
– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– kopija osebnega dokumenta,
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja bolnišnice.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, s pripisom »Razpis za direktorja Bolnišnice Topolšica – Ne odpiraj«.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 15. 4. 2016. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 15. 4. 2016.
E-naslov za pojasnila: duska.lalek@b-topolsica.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po seji Sveta Zavoda, na kateri se bo odločalo o izbiri kandidata.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica