Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Št. 5107-1/2016/20 Ob-1741/16, Stran 668
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08), pooblastila št. 004-24/2015/1, z dne 2. oktobra 2015, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije 
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
S tem javnim razpisom so določeni predmet javnega razpisa, pogoji in način vložitve vloge, okvirna višina sredstev, dokumentacija, ki jo morajo predložiti prijavitelji, rok za predložitev vlog in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):
– Evropski razvojni sklad (EDF);
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI);
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI);
– Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR).
3. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za projekte:
– katerih končni upravičenci so države v razvoju v skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 in seznamom držav prejemnic uradne razvojne pomoči OECD/DAC;1
1 http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
– ki na dan objave razpisa še niso zaključeni;
– ki so bili izbrani na javnem razpisu ali pozivu za oddajo ponudb, ki ga je zunaj Republike Slovenije izvedel naročnik, ki izvršuje proračun EU ali Evropski razvojni sklad (EDF);
– ki so v državah članicah EU namenjeni izobraževanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju in ozaveščanju javnosti ali v državah članicah EU oziroma državah v razvoju krepijo dialog udeležencev evropskih in globalnih razprav o razvojnem sodelovanju ter dialog med civilno družbo in oblastmi;
– katerih stroški so nastali v letu 2015 in bili plačani do 31. januarja 2016 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.
Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja, so:
– stroški, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj. niso bili uveljavljani iz sredstev izbranih instrumentov ali drugih programov EU, državnega ali lokalnih proračunov ali drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt (namenskih donacij ipd.), temveč jih mora zagotoviti prijavitelj sam;
– stroški, ki so nastali v letu 2015 in bili plačani do 31. januarja 2016.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Ministrstvo iz proračuna za leto 2016 namenja sredstva v skupni vrednosti do 100.000,00 EUR za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v okviru izbranih instrumentov iz 2. poglavja tega javnega razpisa, katerih stroški so nastali v letu 2015 in bili plačani do 31. januarja 2016 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.
Ministrstvo za zunanje zadeve si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadar koli prekliče ali da skupno vrednost razpoložljivih sredstev zmanjša.
5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičeni prijavitelji, so:
– da so nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji; za namen tega javnega razpisa se kot nevladna organizacija šteje organizacija civilne družbe s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna – zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb; namen delovanja mora presegati interese članstva ali mora biti splošno koristen ali dobrodelen;
– prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi) ali ima status humanitarne organizacije, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki ji/mu je Urad za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti;
– prijavitelju so bila v okviru instrumenta EU do 31. decembra 2015 dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in je z naročnikom, ki izvršuje proračun EU ali Evropski razvojni sklad (EDF), sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta EU; če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da ima prijavitelj sklenjeno pogodbo z nosilcem projekta (vodilnim partnerjem) v okviru izbranega instrumenta EU;
– prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke;
– prijavitelj se strinja s pogoji tega javnega razpisa.
6. Način dodeljevanja sredstev
Ministrstvo z vsakim prijaviteljem, ki izpolni pogoje, navedene v javnem razpisu (v nadaljnjem besedilu: upravičeni prijavitelji), sklene pogodbo v znesku, ki ne presega višine sredstev, ki jih mora prijavitelj za izvedbo projekta v okviru instrumenta EU zagotoviti iz lastnih sredstev v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo, za prijavitelja, ki ni nosilec projekta, pa v skladu s pogodbo, sklenjeno z nosilcem projekta.
Razpoložljiva sredstva se upravičenim prijaviteljem razdelijo v enakem odstotku od vrednosti upravičenih predloženih računov posameznega prijavitelja. Odstotek se določi glede na razmerje med vrednostjo razpisanih sredstev in skupno vrednostjo upravičenih stroškov vseh prijavljenih projektov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa.
Sredstva se prijavitelju nakažejo po podpisu pogodbe z ministrstvom, in sicer trideseti dan od dneva prejema pisnega zahtevka za izplačilo.
7. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev dokazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev, dokazil in izjav, kot je navedeno v tej točki.
Da se vloga šteje za formalno popolno, mora vsebovati naslednje obrazce in dokazila:
1. V celoti izpolnjen prijavni obrazec. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno2 ali s certificiranim elektronskim podpisom3) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 1).
2Kot lastnoročni podpis ne štejejo faksimile podpisa, skeniran podpis ipd.
3Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da je varen elektronski podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom, in da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.
2. Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov in niso bili dvojno uveljavljani. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 2).
3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 3).
4. Seznam vseh predloženih računov po stroškovnih kategorijah projekta. Priloženi računi morajo biti označeni z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam na tem seznamu (Obrazec št. 4).
5. Izjava prijavitelja o strinjanju s pogoji javnega razpisa in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 5).
6. Kopija z obeh strani podpisane pogodbe prijavitelja z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta ali z nosilcem projekta v okviru izbranega instrumenta.
7. Kopija projektne dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba iz 6. točke, in sicer njen vsebinski del in finančna konstrukcija – oboje v celoti za celoten projekt.
8. Kopije računov, za katere so stroški nastali v letu 2015 in bili plačani do 31. januarja 2016 za aktivnosti projekta v okviru izbranih instrumentov iz 2. poglavja tega javnega razpisa, ter dokazila o njihovem plačilu. Priloženi računi morajo biti označeni z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam z Obrazca št. 4. Originalne račune prijavitelj predloži v žigosanje do pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Dokumentacija, ki je potrebna za dokazovanje posamezne kategorije stroškov:
– stroški dela (le za zaposlene pri prijavitelju): plačilne liste, časovnice (podpisane), avtorske pogodbe, s katerimi se izkazujejo stroški dela;
– potni stroški (le za zaposlene pri prijavitelju): obračunan potni nalog z vsemi prilogami (vabila, vstopni kuponi, računi za prevoze, nočitve ipd.);
– produkcijski in drugi stroški: računi, izdani za namen izvajanja projekta, avtorske ali podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci, študentske napotnice ipd.
Vsi priloženi dokumenti morajo biti čitljivi.
Če je na predloženi dokumentaciji navedena tuja valuta, je na kopiji računa treba navesti banko in menjalni tečaj na dan plačila ali predložiti izpis preračuna po srednjem tečaju Banke Slovenije, po katerem je izveden preračun v EUR na dan plačila.
8. Oblika vloge
Vloga se odda v enem originalnem izvodu z lastnoročnim ali certificiranim elektronskim podpisom zakonitega zastopnika prijavitelja ali od njega pooblaščene osebe ter z uradnim žigom prijavitelja.
Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu z vsemi prilogami v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu v smiselnih datotekah (ne vsaka stran posebej in ne vse skupaj v eni datoteki). Obrazec št. 4 se v elektronski obliki predloži tudi v xls-formatu (Excelova tabela). Kot ustrezen elektronski nosilec se štejejo CD, DVD ali USB-ključ. Elektronski nosilec se prijavitelju po končanem postopku javnega razpisa ne vrača.
Če vlogo namesto zakonitega zastopnika podpiše druga pooblaščena oseba, mora biti vlogi priloženo pooblastilo. V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov morajo biti navedeni:
– polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki daje pooblastilo,
– polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija v organizaciji,
– namen pooblastitve in
– če ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost, obdobje, za katero se daje.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni razpis. Izjema so trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik organizacije.
9. Rok in način oddaje vloge
Rok za oddajo vlog je 11. april 2016.
Vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno prinesene vloge morajo prijavitelji oddati v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno najkasneje zadnji dan roka (poštni žig z datumom 11. april 2016). Vloge, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo, se bodo štele za prepozne in se bodo neodprte vrnile prijavitelju.
Vlogo je treba vložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti popoln prijaviteljev naslov in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za sofinanciranje projektov EU št. 5107-1/2016/20«.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo 15. aprila 2016 ob 13. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. V primeru, da bo število vlog veliko, se lahko komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in ali je bil način njihove predložitve pravilen in predpisan.
Pri vlogah s pomanjkljivo dokumentacijo lahko komisija v osmih delovnih dneh od odpiranja prijavitelje pisno pozove k dopolnitvi.4 Vloga se dopolnjuje le na poziv komisije in na način, ki ga opredeli komisija. Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge in izven poziva, komisija ne bo upoštevala. Rok dopolnitve prav tako predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od petnajstih dni.
4Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim odstavkom zavržejo.
11. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso vložene tako, kot je določeno v 8. poglavju javnega razpisa;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obrazcev: »Prijavni obrazec« (Obrazec št. 1), »Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov in niso bili dvojno uveljavljani« (Obrazec št. 2), »Kopija z obeh strani podpisane pogodbe prijavitelja« in »Kopija projektne dokumentacije«;
– ki jim že ob prijavi na razpis manjkata več kot dve od obveznih sestavin popolne vloge, ki so določene v 3., 4. in 5. točki 7. poglavja javnega razpisa;
– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 7. poglavja javnega razpisa;
– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku za dopolnitev oziroma jih ne dopolni pravilno.
Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz 2. in 3. poglavja javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo izloči.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v osmih dneh od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve s sklepom v 15 dneh. Sklep, s katerim se odloči o prijaviteljevi pritožbi, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.
12. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z upravičenimi prijavitelji sklene pogodbe o sofinanciranju projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov EU iz 2. poglavja tega javnega razpisa. Prijavitelj se mora na razpis ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis.
Prijavitelj predloži originalne račune v žigosanje do pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Ministrstvo lahko s pozivom za dopolnitev od prijavitelja zahteva dodatno dokumentacijo in pojasnila glede navedb v vlogi ali glede izpolnjevanja pogojev. Vloga se dopolnjuje le na poziv ministrstva. Če dopolnitve, pojasnila ali obrazložitve niso predloženi v roku in na način, določen v pozivu za dopolnitev, ali niso ustrezni, ministrstvo pogodbe s prijaviteljem ne sklene.
Dodatni pozivi za dopolnitev so mogoči po pregledu priloženih računov. Če seznam računov in predloženi računi niso ustrezno označeni, ministrstvo vloge ne obravnava, dokler pomanjkljivost vloge ni odpravljena. Če ministrstvo pri pregledu originalnih računov ugotovi nepravilnosti, lahko zniža znesek, ki ga je predložil prijavitelj, ali zavrne sklenitev pogodbe.
13. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa in preostala dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javni razpisi«.
Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in pripravo vloge je treba poslati na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 8. aprila 2016. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
Ministrstvo za zunanje zadeve