Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

879. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016, stran 2967.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 10., 19., 66., 68. In 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 11. redni seji dne 22. marca 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v evrih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
51.335.150
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
44.428.528
70
DAVČNI PRIHODKI
32.223.410
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
22.355.237
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
8.773.000
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.095.173
71
NEDAVČNI PRIHODKI
12.205.118
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
10.022.518
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
386.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
311.300
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.470.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI
3.124.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
624.000
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
2.500.000
73
PREJETE DONACIJE
2.900
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
2.900
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.666.186
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.492.727
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
1.173.459
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
113.536
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
113.536
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
53.960.772
40
TEKOČI ODHODKI
12.711.139
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.207.382
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
471.743
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
7.955.014
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
492.000
409 REZERVE
585.000
41
TEKOČI TRANSFERI
23.912.568
410 SUBVENCIJE
2.216.837
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
10.717.591
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
386.724
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
10.591.416
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.613.613
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.613.613
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
9.723.452
431 INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
9.301.502
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
421.950
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.625.622
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
50.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
50.000
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
50.000
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–50.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
4.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
4.000.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
4.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
2.702.180
55
ODPLAČILA DOLGA
2.702.180
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
2.702.180
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.377.802
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.297.820
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.625.622
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
1.377.802
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 83/12), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.
(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
5. člen 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(1) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
(2) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.
9. člen 
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 535.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
Župan lahko v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 4.000.000 evrov.
(2) Mestna občina Celje v letu 2016 ne bo izdajala poroštev.
12. člen 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine obstoječih kreditov.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-36/2015
Celje, dne 22. marca 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.