Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

888. Uredba o načinu in merilih za določitev višine stroškov postopka izdaje upravnih aktov pri ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, stran 2993.

  
Na podlagi drugega odstavka 54.a člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o načinu in merilih za določitev višine stroškov postopka izdaje upravnih aktov pri ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način in merila za določitev višine stroškov postopka za izdajo upravnih aktov za zaprti sistem in za delo z gensko spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem besedilu: GSO) v zaprtem sistemu za namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. dnevnica je strošek po predpisu, ki ureja povračila stroškov in druge prejemke v javnem sektorju;
2. poročevalec je član ali namestnik člana znanstvenega odbora za delo z GSO v zaprtem sistemu (v nadaljnjem besedilu: odbor za zaprte sisteme) ali znanstvenega odbora za namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg (v nadaljnjem besedilu: odbor za sproščanje GSO) ali drugi strokovnjak, ki poroča o strokovnem mnenju ali mnenju o primernosti izdelka in ki ga določi znanstveni odbor;
3. drugi strokovnjak je strokovnjak iz evidence raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki ga vodi Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ali strokovnjak s seznama strokovnjakov v okviru Urada za izmenjavo informacij o biološki varnosti ob upoštevanju strokovne usposobljenosti glede na vsebino prijave;
4. stroški poročevalca so izdatki, ki nastanejo v zvezi s pripravo in poročanjem o strokovnem mnenju ali mnenju o primernosti izdelka v postopku pridobitve strokovnega mnenja za prijavo;
5. stroški za prevoz so izdatki po predpisu, ki ureja povračila stroškov in druge prejemke v javnem sektorju;
6. stroški prenočevanja so izdatki po predpisu, ki ureja povračila stroškov in druge prejemke v javnem sektorju;
7. stroški javnega naznanila in javne obravnave so izdatki javnega naznanila v sredstvih javnega obveščanja in izvedbe javne obravnave.
3. člen 
(stroški postopka za izdajo upravnih aktov za zaprti sistem) 
(1) Stroški postopka za izdajo upravnih aktov za zaprti sistem so izdatki, ki nastanejo ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za strokovno pomoč odbora za zaprte sisteme in obsegajo stroške poročevalca, stroške drugih strokovnjakov, stroške za prevoz, stroške prenočevanja in dnevnice.
(2) Način izračuna stroškov iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen 
(stroški postopka za izdajo upravnih aktov za delo z GSO) 
(1) Stroški postopka za izdajo upravnih aktov za delo z GSO so izdatki, ki nastanejo ministrstvu za strokovno pomoč odbora za zaprte sisteme in obsegajo stroške poročevalca, stroške drugih strokovnjakov, stroške za prevoz, stroške prenočevanja, dnevnice ter stroške javnega naznanila in javne obravnave.
(2) Način izračuna stroškov iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen 
(stroški postopka za izdajo upravnih aktov za namerno sproščanje GSO v okolje) 
(1) Stroški postopka za izdajo upravnih aktov za namerno sproščanje GSO v okolje so izdatki, ki nastanejo ministrstvu za strokovno pomoč odbora za sproščanje GSO in obsegajo stroške poročevalca, stroške drugih strokovnjakov, stroške za prevoz, stroške prenočevanja, dnevnice ter stroške javnega naznanila in javne obravnave.
(2) Način izračuna stroškov iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen 
(stroški postopka za izdajo upravnih aktov za dajanje izdelka na trg) 
(1) Stroški postopka za izdajo upravnih aktov za dajanje izdelka na trg so izdatki, ki nastanejo ministrstvu za strokovno pomoč odbora za sproščanje GSO in obsegajo stroške poročevalca, stroške drugih strokovnjakov, stroške prevoza, stroške prenočevanja, dnevnice ter stroške javnega naznanila in javne obravnave.
(2) Način izračuna stroškov iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
7. člen 
(nosilec stroškov in vplačilo) 
(1) Stroške iz 3., 4., 5. in 6. člena te uredbe nosi prijavitelj.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačajo na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-9/2016
Ljubljana, dne 24. marca 2016
EVA 2015-2550-0029
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik