Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

865. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in javnih površinah, stran 2945.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in javnih površinah 
Št. 371-539/2013
Koper, dne 18. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 5. točke prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 3., 7., 8., 9. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), sedmega in osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 17. marca 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in javnih površinah 
1. člen 
V Odloku o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14) se za dosedanjim 33. členom doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1)Obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni urad izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(4) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov na občinske ceste in na varno odvijanje prometa na občinskih cestah je postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste prepovedano.
(5) Ne glede na določbe tega člena je v območju občinskih cest dovoljeno izvajanje obveščanja in oglaševanja, ki se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba »plakatiranje in nameščanje transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje zastav na javnih krajih« in je urejeno z odlokom, ki ureja oglaševanje.
(6) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda pristojni urad na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega postavitev se odredi z delovnim nalogom upravljavcu ceste.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«
2. člen 
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen 
(splošni inšpekcijski ukrepi) 
(1)Občinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep, ali z odločbo:
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi:
– z vzdrževalnimi deli na cestah v nasprotju s tem odlokom, zakonom ali predpisi, ki urejajo ceste;
– s postavitvijo in vzdrževanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter naprav in ukrepov za umirjanje cestnega prometa v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma predpisi, ki urejajo ceste;
– s postavitvijo in vzdrževanjem zapore ceste v nasprotju z dovoljenjem oziroma predpisi, ki urejajo ceste;
– s priključki na občinske ceste, ki se gradijo, rekonstruirajo, ali so zgrajeni v nasprotju s soglasjem, oziroma niso vzdrževani skladno s soglasjem oziroma s predpisi, ki urejajo ceste;
– z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanjem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste v nasprotju s soglasjem;
– z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma drugimi posegi v območju občinske ceste brez soglasja ali če niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja;
– z rekonstrukcijo ceste v nasprotju s predpisi, ki urejajo ceste;
– s poljem preglednosti ceste v nasprotju s tem odlokom, zakonom in predpisi, ki urejajo ceste;
2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve pogojev iz izdanega soglasja ustavi:
– gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na občinske ceste brez soglasja;
– gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi posegi v območju občinske ceste brez soglasja;
– gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu ali zunaj varovalnega pasu občinske ceste brez soglasja;
3. odredi, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti ustavi rekonstrukcija cest, če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
4. prepove uporabo priključka na občinsko cesto:
– ki je zgrajen brez soglasja;
– ki je zgrajen v nasprotju s pogoji izdanega soglasja in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
– ki ni vzdrževan v skladu s pogoji izdanega soglasja oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
5. prepove uporabo občinske ceste, ki je izročena v uporabo brez dovoljenja upravljavca na podlagi 23. člena tega odloka;
6. odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanje, ki je v območju občinske ceste postavljen brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;
7. odredi odstranitev ovir s cestnega sveta, ki ovirajo varno uporabo občinske ceste;
8. odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo ceste, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi osebi, na stroške povzročitelja.
(2) Občinski inšpektor mora o svojih ugotovitvah iz 2. točke prejšnjega odstavka brez odlašanja obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja.
(3) Občinski inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.«
3. člen 
V 77. členu se za petim odstavkom dodata novi šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki uporablja javno površino brez ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa ali pogodbe.
(7) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja javno površino brez ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa ali pogodbe, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.«
4. člen 
V 78. členu se za petim odstavkom dodata novi šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki uporablja javno površino brez ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa ali pogodbe.
(7) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja javno površino brez ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa ali pogodbe, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.«
5. člen 
Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedaj veljavnem odloku.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-539/2013
Koper, dne 17. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulle strade comunali e le superfici pubbliche 
N. 371-539/2013
Capodistria, 18 marzo 2016
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
sotto l'autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
Visto l'articolo 95 della Legge sulle strade pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 109/10, 48/12, 36/14 – decreto CC e 46/15), il punto 5 del paragrafo n.1 dell'articolo 149 della Legge sulla tutela dell'ambiente (Gazzetta uff. della RS, n. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – sentenza CC, 33/07 – ZPPiano, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 e 102/15), gli articoli 3, 7, 8, 9 e 25 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11 – ORZGJS40), dei paragrafi 7 e 8 dell'articolo 17 della Legge sulle trasgressioni (Gazzetta ufficiale della RS, n. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – decreto CC e 92/14 – decreto CC) e l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 17 marzo 2016 ha accolto il
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulle strade comunali e le superfici pubbliche 
Articolo 1 
Al Decreto sulle strade comunali e le superfici pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 8/14) all'attuale articolo 33 si aggiunge il nuovo articolo 33a che recita:
»Articolo 33a 
(informazione e pubblicità lungo la strada comunale) 
(1)L'informazione e la pubblicità lungo la strada comunale è vietata.
(2) Indipendentemente da quanto stabilito dal paragrafo precedente, l'ufficio competente può rilasciare il consenso per il collocamento degli impianti per l'informazione e la pubblicità che vengono categorizzati come obiettivi semplici:
– se gli avvisi sono finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale,
– se si pubblicizza un'attività economica, la cui attività viene espletata in uno stabile costruito nella fascia protetta della strada comunale,
– se si colloca l'impianto per l'informazione e la pubblicità sul territorio destinato ai servizi stradali della strada comunale o su altri spazi, di proprietà di persone fisiche o giuridiche, a condizione che il contenuto dell'avviso o della pubblicità non sia visibile dalla strada comunale.
(3) Gli impianti per l'informazione e pubblicizzazione si possono erigere soltanto al di fuori del campo visivo della strada comunale o dell'abitato, della visuale in curva, dello spazio di visibilità sulla strada e lungo il percorso stradale, destinato alla collocazione della segnaletica stradale.
(4) Al fine di prevenire gli effetti nocivi sulle strade comunali e sul traffico sicuro su essa, è vietata la collocazione di impianti d'informazione e pubblicitari sul territorio delle strade comunali.
(5) Indipendentemente da quanto stabilito dal presente articolo sul territorio delle strade comunali è permessa l'attività d'informazione e della pubblicità, se attuata in qualità di servizio pubblico economico »affissione e collocamento di cartelloni alle condizioni generali e l'esposizione delle bandiere in luoghi pubblici« ed è stabilito dal decreto che regola l'attività pubblicitaria.
(6) Il consenso per la collocazione degli impianti di cui al secondo e terzo paragrafo di questo articolo, la cui costruzione viene prevista nel territorio dell'area della strada comunale, viene rilasciato dall'ufficio competente sulla base della presentazione dell'elaborato per la collocazione degli impianti per l'informazione e la pubblicità. Nel caso di avviso destinato al miglioramento della sicurezza stradale, la sua collocazione viene stabilita con un mandato per il gestore della strada.
(7) Con un'ammenda di 200 Euro si punisce la persona fisica che costruisce l'impianto per l'informazione e la pubblicità nel territorio delle strada comunale senza il consenso o contrariamente alle condizioni del consenso.
(8) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l'infrazione di cui al precedente comma, mentre il rappresentante legale è sottoposto a sanzione per l'ammontare di 200 Euro.«
Articolo 2 
L'articolo 83 viene modificato e recita:
»Articolo 83 
(provvedimenti ispettivi generici) 
(1)L'ispettore comunale con l'avviso (se valuta sufficiente quale provvedimento) oppure con decreto:
1. dispone, che nel termine stabilito, vengano rimosse le irregolarità riscontrate in merito:
– ai lavori di manutenzione sulle strade che violano il presente decreto, la legge o le disposizioni in materia stradale;
– al collocamento e alla manutenzione della segnaletica stradale e dell'attrezzatura stradale nonché degli impianti e gli interventi per moderare il traffico, contrariamente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia stradale;
– al collocamento e alla manutenzione dei blocchi stradali, contrariamente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia stradale;
– agli allacciamenti con le strade comunali che vengono costruiti, ricostruiti o edificati contrariamente a quanto stabilito dal consenso ossia la loro manutenzione non è conforme al consenso o alle prescrizioni che regolano le strade;
– alla costruzione e ricostruzione degli edifici e impianti, ala collocazione di qualsiasi altro impianto e attrezzature nonché allo svolgimento di qualsiasi tipo di lavoro sui terreni della fascia di protezione della strada comunale non conforme con le disposizioni del consenso;
– alla costruzione dell'infrastruttura pubblica o altri interventi nel territorio della strada comunale senza il consenso oppure se non vengono rispettate le condizioni del consenso rilasciato;
– alla ricostruzione della strada, eseguita contrariamente a quanto disposto dalle disposizioni in materia stradale;
– al campo visivo della strada, contrariamente a quanto stabilito dal presente decreto, legge e prescrizioni che regolano le strade;
2. dispone, che sino all'acquisizione del consenso o all'adempimento delle condizioni stabilite dal consenso si sospende:
– la costruzione o la ricostruzione degli allacciamenti sulle strade comunali, attuati senza il consenso;
– la costruzione dell'infrastruttura pubblica o altri interventi nel territorio della strada comunale, attuati senza il consenso;
– la costruzione o ricostruzione degli edifici e impianti, collocazione di qualsiasi altro impianto o attrezzatura nonché lo svolgimento di qualsiasi attività sul terreno della fascia protetta della strada comunale o al di fuori di essa, attuata senza il consenso;
3. dispone che sino all'eliminazione delle irregolarità accertate si interrompa la ricostruzione delle strade, se non vengono eliminate le irregolarità nei termini precedentemente stabiliti;
4. vieta l'uso dell’allacciamento alla strada comunale:
– se costruito senza il consenso;
– se costruito contrariamente con quanto stabilito dalle condizioni del consenso e non sono eliminate le irregolarità nel termine precedentemente stabilito;
– se la sua manutenzione non rispetta le condizioni stabilite dal consenso ossia le altre disposizioni, che regolano le strade, e non vengono eliminate le irregolarità rilevate nel termine precedentemente stabilito;
5. vieta l'uso della strada comunale che viene consegnata in uso senza il consenso del gestore in base all'art. 23 di questo decreto;
6. dispone la rimozione dell'impianto per l'informazione e pubblicità che è stato collocato nel territorio della strada comunale senza il consenso o contrariamente a quanto stabilito dalle condizioni del consenso rilasciato o il suo l'uso non è in sintonia con le condizioni del permesso rilasciato;
7. dispone la rimozione degli ostacoli dal territorio stradale che impediscono l'utilizzo sicuro della strada comunale;
8. dispone di ristabilire lo stato precedente o altro risanamento della strada, se ristabilire allo stato precedente non è possibile, lo svolge un'altra persona a spese del responsabile;
(2) L'ispettore comunale ha l'obbligo di comunicare immediatamente i suoi accertamenti di cui al punto 2 del paragrafo precedente, all'ispettore edile competente.
(3) L'ispettore comunale deve esaminare le denunce, ricorsi, comunicazioni e altre questioni nei termini delle proprie competenze e avvisare i richiedenti, su loro richiesta, sui propri provvedimenti.«
Articolo 3 
Nell'articolo 77 dopo il quinto paragrafo vengono aggiunti i nuovi paragrafi 6 e 7 che recitano:
»(6) Con un'ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica che utilizza la superficie pubblica senza il consenso o in contrasto con le condizioni del consenso dell’organo competente o contratto.
(7) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che utilizza la superficie pubblica senza il consenso o contrariamente con quanto stabilito dal consenso dell’organo competente o dal contratto, mentre il rappresentante legale è sottoposto a sanzione per l'ammontare di 500 Euro.«
Articolo 4 
Nell’articolo 78 dopo il quinto comma si aggiungono i nuovi paragrafi 6 e 7, che recitano:
»(6) Con un'ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica che utilizza la superficie pubblica senza il consenso o contrariamente da quanto stabilito dal consenso dell’organo competente o dal contratto.
(7) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che utilizza la superficie pubblica senza il consenso o contrariamente da quanto stabilito dal consenso dell’organo competente o contratto, il loro rappresentante legale riceve un’ammenda invece pari a 500 Euro.«
Articolo 5 
I procedimenti ispettivi e amministrativi, che sono stati già intrapresi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, vengono conclusi in base al decreto vigente sino ad ora.
Articolo 6 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 371-539/2013
Capodistria, 17 marzo 2016
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
sotto l'autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.