Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

858. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci, stran 2921.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09, 93/15) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. seji dne 3. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo ukrepi za razvoj podjetništva v Občini Beltinci, namen posameznih ukrepov, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in postopek dodeljevanja finančnih spodbud, ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
2. člen 
(pravna podlaga pravilnika) 
Sredstva na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu »de minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
3. člen 
(zagotovitev sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Beltinci (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Beltinci.
4. člen 
(namen pravilnika) 
Namen pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, pospeševanje njihove rasti in ustvarjanja novih delovnih mest ter pospeševanje in izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov.
5. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »Podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
a) »Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000,00 eurov in vrednost aktive ne presega 350.000,00 eurov.
b) »Majhno podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 eurov in vrednost aktive ne presega 4.000.000 eurov.
c) »Srednje podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in ni malo podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 eurov in vrednost aktive ne presega 20.000.000 eurov.
d) »Veliko podjetje« je podjetje, ki ni mikro, majhno ali srednje veliko podjetje.
2. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
3. »Socialno podjetje« je poseben status, ki ga lahko pridobi nepridobitna pravna oseba (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga), če izpolnjuje z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZSocP predpisane pogoje.«
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI DODELJEVANJA »DE MINIMIS« POMOČI 
6. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do sredstev v okviru ukrepov; Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero, Spodbujanje zagona in razvoja podjetij na območju Občine Beltinci, Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, Spodbujanje projektov inovacij in Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij po tem pravilniku so podjetja, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in/ali investirajo na območju Občine Beltinci.
Upravičenci do sredstev v okviru ukrepov; Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve) in Spodbujanja projektov inovacij so tudi fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Beltinci.
Upravičenci do sredstev v okviru ukrepa; Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva so podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in/ali investirajo na območju Občine Beltinci ter so vpisana v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi pristojno ministrstvo.
Podrobneje so upravičenci opredeljeni pri posameznem ukrepu iz III. poglavja tega pravilnika.
7. člen 
(pogoji) 
Upravičenci po tem pravilniku so tista podjetja, ki poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. podjetje ni iz sektorja;
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, 
2. pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
3. pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
4. skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);
5. pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz;
6. bo ustrezno upoštevana kumulacija pomoči (9. člen pravilnika);
7. podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
8. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
9. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
10. če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči;
11. podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Beltinci ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci;
12. podjetje ima poravnane vse davke in prispevke in poravnane obveznosti do delavcev.«
8. člen 
(ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013)
Ostala določila za ukrepe pomoči »de minimis« so naslednja:
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 12. 12. 2013);
– dajalec pomoči obvesti prejemnika o znesku de minimis pomoči;
– dajalec pomoči hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči;
– prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
9. člen 
(kumulacija pomoči) 
Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR):
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
III. UKREPI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI BELTINCI 
10. člen 
(ukrepi za spodbujanje podjetništva) 
Ukrepi za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Beltinci, ki se izvajajo v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov projektov oziroma aktivnosti podjetij so naslednji:
1. Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero;
2. Spodbujanje zagona in razvoja podjetij na območju Občine Beltinci;
3. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti;
4. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
5. Spodbujanje projektov inovacij;
6. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij;
7. Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva.
11. člen 
(spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero) 
Namen ukrepa je spodbuditi naložbe v gospodarstvo in s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine ter odpiranje novih delovnih mest.
Upravičenci:
– podjetja po prvi točki 5. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč,
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
– stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
– stroški nakupa strojev in opreme,
– stroški razvoja novih produktov ali storitev,
– obratni kapital.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencionirana obrestna mera.
Višina odobrenih sredstev:
– višina posojila lahko znaša največ 100 % predračunske vrednosti naložbe (brez vključenega DDV) in je odvisna od števila prejetih vlog ter višine razpoložljivega posojilnega potenciala,
– obrestna mera za posojilojemalce znaša EURIBOR + 0 %,
– višina pomoči se lahko dodeli do višine veljavne referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, ki se bo uporabljala ob dodelitvi sredstev.
Pogoji:
– lokacija naložbe mora biti na območju Občine Beltinci,
– naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let po njenem zaključku,
– rok vračila posojila je do 10 let, z enoletnim moratorijem za novoustanovljena podjetja oziroma podjetja, ki niso starejša od dveh let,
– posojilo mora biti zavarovano z zavarovanjem, ki pokriva minimalno 50 % posojila,
– subvencija obrestne mere ne sme presegati 5 % vrednosti naložbe.
Za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero občina po postopku javnega razpisa izbere banko, s katero nato sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
Občina s pogodbo pooblasti banko, da izpelje vse nadaljnje postopke za dodelitev posojila, ki sledijo po pravnomočni odločbi o odobritvi sredstev za subvencionirano dolgoročno posojilo. V javnem razpisu se podrobneje določijo kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere pri posojilih posameznim upravičencem, s katerimi je banka sklenila posojilno pogodbo, občina nakazuje neposredno banki na podlagi njenih zahtevkov.
12. člen 
(spodbujanje zagona in razvoja podjetij na območju Občine Beltinci) 
Namen ukrepa je zagotavljanje podpornega in poslovnega okolja pod ugodnejšimi pogoji in s tem spodbujanje posameznih podjetij, da svoje proizvodne in poslovne dejavnosti načrtujejo na območju Občine Beltinci.
Upravičenci:
Upravičenci so podjetja po prvi točki 5. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci.
Upravičeni stroški so:
– vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin, v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij to so npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda, stroški mentoriranja …,
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč (strošek komunalnega prispevka zavezanca in morebitni drugi stroški povezani s komunalnim in infrastrukturnim opremljanjem zemljišč),
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (stroški gradnje in/ali nakupa objekta, nakup strojev in opreme).
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 100  % upravičenih stroškov.
Pogoji:
– lokacija naložbe mora biti na območju Občine Beltinci,
– naložba se mora ohraniti na območju Občine Beltinci vsaj 5 let po njenem zaključku.
13. člen 
(spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti) 
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k začetnim investicijam kot tudi investicijam v razširjanje dejavnosti.
Upravičenci:
Upravičenci so podjetja po prvi točki 5. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci v:
– ustanovitev novega obrata ali poslovne enote,
– razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev.
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (nakup strojev in opreme, stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentov, licenc, blagovnih znamk znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 100 % upravičenih stroškov.
Pogoji:
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata.
14. člen 
(spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) 
Namen pomoči je povečevanje števila in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičenci:
– Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja po prvi točki 5. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci.
– Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na območju Občine Beltinci.
Upravičeni stroški so:
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 bruto minimalnih mesečnih plač,
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 10 bruto minimalnih mesečnih plač.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 100 % upravičenih stroškov.
Pogoji:
Do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe, s stalnim bivališčem na območju Občine Beltinci in kolikor nova zaposlitev pomeni neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev. Realizacija novega delovnega mesta mora biti izvedena na območju Občine Beltinci.
Upravičenci v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev oziroma toliko, kot je določeno v posameznem javnem razpisu.
15. člen 
(spodbujanje projektov inovacij) 
Namen ukrepa je spodbujanje inovativnosti, zato se sredstva namenjajo za sofinanciranje pridobitve patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitve patenta za krajšo dobo, izdelavo prototipa ter raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov in tehnologij.
Upravičenci:
– upravičenci so podjetja po prvi točki 5. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo poslovno rešitvijo ali, ki so dokumentirano izvedli aktivnosti povezane z raziskavami, razvojem inovacije ter novih tehnologij, ki vodijo k novim ali temeljito izboljšanim proizvodom, storitvam ali procesom, z namenom večje konkurenčnosti in višje dodane vrednosti, s posebnim poudarkom na inovativnem podjetništvu,
– za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, za zaščito blagovne znamke in izdelavo prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju Občine Beltinci.
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina sredstev lahko znaša največ 100 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
16. člen 
(spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij) 
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k sodelovanju na sejmih in razstavah doma ali v tujini s ciljem, da predstavijo potencialnim kupcem svoje proizvode in storitve.
Upravičenci:
– upravičenci so podjetja po prvi točki 5. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 100 % upravičenih stroškov.
17. člen 
(spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva) 
Namen ukrepa je spodbuditi razvoj projektov in rast socialnih podjetij s sedežem v občini Beltinci, kot jih opredeljujejo predpisi s področja socialnega podjetništva ter pri tem slediti oziroma dopolnjevati nacionalno strategijo in druge dokumente s področja razvoja socialnega podjetništva.
Cilji spodbujanja razvoja socialnega podjetništva so:
a) finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva;
b) finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu razvoju.
Za namen izvedbe tega člena se vsako leto pripravi poseben razpis v skladu s sredstvi, za ta namen določenimi v veljavnem občinskem proračunu.
17.a člen 
(iniciative in pilotni projekti) 
Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva, ter opravljajo oziroma nameravajo opravljati dejavnost na območju Občine Beltinci.
Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod od iniciative do registracije socialnega podjetja,
– stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva,
– stroški poslovodenja in mentoriranja.
Vrsta instrumenta:
– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov z namenom registracije socialnega podjetja;
– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije lahko znaša največ 100 % upravičenih stroškov.
17.b člen 
(zagon in rast socialnih podjetij) 
Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva ter opravljajo oziroma nameravajo opravljati dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški, ki so namenjeni zagonu in razvoju socialnega podjetja npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema strojev in opreme, stroški najema zemljišč in poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda, stroški mentoriranja …,
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
– stroški dela na novo zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin (bruto plača, regres za letni dopust, malica, prevoz na delo in iz dela).
Vrsta instrumenta:
– subvencija,
– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Beltinci.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije lahko znaša največ 100 % upravičenih stroškov.
Pogoji:
– lokacija naložbe mora biti na območju Občine Beltinci,
– naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 3 leta po njenem zaključku,
– vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev oziroma toliko, kot je določeno v posameznem javnem razpisu. Novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev. Realizacija novega delovnega mesta mora biti izvedena na območju Občine Beltinci. Za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Beltinci.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SPODBUD V OKVIRU UKREPOV IZ III. POGLAVJA TEGA PRAVILNIKA 
18. člen 
(splošno) 
Sredstva za sofinanciranje projektov in aktivnosti podjetij se dodeljujejo po postopku, določenim s tem pravilnikom in javnim razpisom.
Sredstva za sofinanciranje projektov oziroma aktivnosti podjetij se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Beltinci, obvestilo o razpisu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.
Ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena se pri sofinanciranju nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč v lasti Občine Beltinci morajo upoštevati določila predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
V vsakokratnem javnem razpisu se določijo ukrepi za spodbujanje podjetništva, višina razpoložljivih sredstev, upravičeni stroški in višina dodeljene pomoči za posamezen ukrep. Obenem so v javnem razpisu med drugim določena tudi merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev ter najnižji oziroma najvišji zneski dodeljene pomoči.
Program ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud po tem pravilniku, z višino razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe, na predlog Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, sprejme občinski svet občine.
19. člen 
(strokovna komisija) 
Postopek javnega razpisa vodi Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Občini Beltinci (v nadaljevanju: komisija), ki jo na predlog župana občine imenuje občinski svet.
Naloge komisije so:
– priprava meril za ocenjevanje vlog;
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– odpiranje vlog;
– ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog;
– pregled in ocenitev prejetih vlog;
– priprava predloga prejemnikov sredstev in predloga razdelitve razpisanih sredstev;
– priprava predloga prejemnikov nerazdeljenih sredstev in predloga razdelitve teh sredstev;
– vodenje zapisnikov o delu komisije.
Merila in kriterije za ocenjevanje vlog sprejme župan na predlog komisije. Merila in kriteriji se objavijo v javnem razpisu.
20. člen 
(javni razpis) 
Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež Občine Beltinci;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– namen javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev;
– navedbo meril za ocenjevanje vlog;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt oziroma aktivnost realizirana;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
21. člen 
(razpisna dokumentacija) 
Prijavitelji lahko podajo vlogo na javni razpis izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– opredelitev ukrepov, ki so predmet javnega razpisa;
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– način določanja deleža sredstev, ki jih prejme posamezni prejemnik sredstev;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev;
– navedba meril za ocenjevanje vlog;
– navedba o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper to odločbo.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije.
22. člen 
(vloga) 
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Vloga mora biti označena na način določen z javnim razpisom.
23. člen 
(odpiranje vlog) 
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije s sklepom zavrže občinska uprava Občine Beltinci, (v nadaljevanju: pristojni organ).
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojni organ v petih delovnih dneh od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom.
Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od vročitve sklepa, pritožba na župana Občine Beltinci.
24. člen 
(zapisnik o delu komisije) 
O svojem delu mora komisija sproti voditi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj vse sklepe oziroma ugotovitve komisije.
Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije;
– imena prisotnih članov komisije;
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju vlog ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
25. člen 
(ocenjevanje) 
Komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga podpiše predsednik komisije. Predlog se posreduje pristojnemu organu.
26. člen 
(višina dodeljenih sredstev) 
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
27. člen 
(odločba) 
Po prejemu predloga iz 25. člena tega pravilnika, pristojni organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi oziroma o nedodelitvi razpisanih sredstev.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od njene vročitve, pritožba na župana Občine Beltinci. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev. Župan mora o pritožbi odločiti v 30 dneh od prejema pritožbe.
28. člen 
(objava seznama prejemnikov sredstev) 
Po dokončnosti odločb iz prejšnjega člena tega pravilnika, pristojni organ objavi seznam prejemnikov sredstev na spletni strani Občine Beltinci.
Pristojni organ seznam prejemnikov sredstev predloži tudi Občinskemu svetu Občine Beltinci.
29. člen 
(pogodba) 
Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti se med Občino Beltinci in prejemnikom sredstev sklene pogodba. Pogodba mora vsebovati:
– navedbo podatkov Občine Beltinci in prejemnika sredstev;
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
– višino dodeljenih sredstev;
– rok za porabo sredstev;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– razloge za razvezo pogodbe.
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.
Pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev iz 27. člena tega pravilnika ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik sredstev v petnajstih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
30. člen 
(izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva) 
Prejemnik sredstev izgubi pravico do dodelitve sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev, kolikor v roku, določenem z javnim razpisom, ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo iz 27. člena tega pravilnika sredstva dodeljena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo vlagateljem katerim sredstva niso bila odobrena, če izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev sredstev, pri čemer se vloge razvrstijo po številu doseženih točk in imajo prednost do sofinanciranja vloge z višjim številom točk. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi komisija in ga posreduje pristojnemu organu. Pri pripravi predloga upošteva namen tega pravilnika in javnega razpisa.
O dodelitvi nerazdeljenih sredstev odloči pristojni organ z odločbo.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
31. člen 
(izvedba nadzora) 
Nadzor nad izvajanjem aktivnosti oziroma projektov in nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ in komisija.
32. člen 
(poročanje) 
Če v pogodbi ni drugače določeno, morajo prejemniki sredstev najkasneje do roka, določenega v pogodbi, Občini Beltinci predložiti:
– dokazila o izvedenih aktivnostih oziroma projektih, za katere so jim bila dodeljena sredstva;
– dokazila o namenski porabi sredstev.
33. člen 
(vračilo sredstev) 
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo iz 29. člena tega pravilnika.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega člena prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika na naslednjem javnem razpisu.
VI. DRUGI UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI BELTINCI 
34. člen 
(brezplačna uporaba nepremičnega premoženja v lasti Občine Beltinci) 
Namen:
Ustvarjanje podpornega okolja, omogočanje delovanja ter zmanjševanje stroškov socialnim podjetjem, pri zagotavljanju prostorov za svoje delovanje.
Predmet ukrepa:
– brezplačna uporaba nepremičnega premoženja (zemljišč in/ali poslovnih prostorov) v lasti Občine Beltinci.
Upravičenci:
– socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) ter opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in/ali investirajo na območju Občine Beltinci;
– nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki nameravajo na območju Občine Beltinci poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.
Oddaja v brezplačno uporabo se izvede skladno z določbami veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in določbami veljavne Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
35. člen 
(prodaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Beltinci pod ocenjeno vrednostjo) 
Namen:
Namen ukrepa je zagotavljanje podpornega in poslovnega okolja pod ugodnejšimi pogoji in s tem spodbujanje posameznih podjetij, da svoje proizvodne in poslovne dejavnosti načrtujejo na lokacijah poslovnih con. Ukrep je namenjen podjetjem, ki na novo načrtujejo odpiranje dejavnosti ali širijo obseg dejavnosti v Občini Beltinci in podjetjem, ki imajo prostorske omejitve na obstoječih lokacijah svoje dejavnosti, z namenom spodbujanja preselitve le-te v primeru načrtovanja razširitve ali spremembe dejavnosti.
Predmet ukrepa:
– znižanje kupnine oziroma prodaja pod ocenjeno vrednostjo za nepremičnine v lasti Občine Beltinci.
Upravičenci:
– podjetja po prvi točki 5. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci,
– socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) ter opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci,
– nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki nameravajo na območju Občine Beltinci poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.
Pogoji za nakup nepremičnega premoženja: Nepremično premoženje v lasti Občine Beltinci se lahko proda pod ocenjeno vrednostjo samo v primerih, kadar gre za prodajo nepremičnin v lasti Občine Beltinci, ki so skladno s prostorskimi akti Občine Beltinci namenjene razvoju ali dejavnosti industrijsko obrtnih con ter ob izpolnjevanju pogojev določenih v objavi javnega zbiranja ponudb zaradi uresničevanja razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa nepremičnega premoženja v lasti Občine Beltinci.
Višina pomoči:
– znižanje kupnine v višini do 95 % ocenjene vrednosti nepremičnega premoženja.
Nepremično premoženje v lasti Občine Beltinci se lahko proda ali menja pod ocenjeno vrednostjo skladno z določili veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
36. člen 
(oddaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Beltinci pod ocenjeno vrednostjo) 
Namen:
Namen ukrepa je zagotavljanje podpornega in poslovnega okolja pod ugodnejšimi pogoji in s tem spodbujanje posameznih podjetij, da svoje proizvodne in poslovne dejavnosti načrtujejo na lokacijah poslovnih con. Ukrep je namenjen podjetjem, ki na novo načrtujejo odpiranje dejavnost ali širijo obseg dejavnosti v Občini Beltinci in podjetjem, ki imajo prostorske omejitve na obstoječih lokacijah svoje dejavnosti z namenom spodbujanja preselitve le-te v primeru načrtovanja razširitve ali spremembe dejavnosti.
Predmet ukrepa:
– znižanje najemnine za nepremično premoženje v lasti Občine Beltinci.
Upravičenci
– podjetja po prvi točki 5. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci,
– socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) ter opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci,
– nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki nameravajo na območju Občine Beltinci poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.
Pogoji za najem nepremičnega premoženja: Nepremično premoženje občine, ki je namenjeno poslovni dejavnosti, zlasti dejavnosti domače in umetnostne obrti ter kulturni dejavnosti in ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v najem pod ocenjeno vrednostjo, pri čemer je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba, skladna z razvojnim programom samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški
– stroški najema za nepremično premoženje v lasti Občine Beltinci.
Višina pomoči:
– znižanje najemnine v višini do 95  % ocenjene vrednosti najema nepremičnega premoženja.
Nepremično premoženje v lasti Občine Beltinci se lahko odda pod ocenjeno vrednostjo na podlagi določil veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
37. člen 
(odmera komunalnega prispevka za zemljišča) 
Namen:
Večanje gospodarske moči občine in s tem zaposlitvenih možnosti, s ciljem preprečiti demografsko praznjenje podeželja ter vzpostaviti ugodnejše okolje za pritegnitev investitorjev in razvoj podjetništva.
Predmet ukrepa:
– delna oprostitev plačila komunalnega prispevka.
Upravičenci:
– podjetja po prvi točki 5. člena tega pravilnika z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci,
– socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) ter opravljajo oziroma bodo opravljala dejavnost na območju Občine Beltinci in investirajo na območju Občine Beltinci,
– nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v Zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki nameravajo na območju občine Beltinci poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.
Pogoji, merila za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka, višina pomoči ter način izvajanja ukrepa so določeni neposredno z veljavnim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 55/11, 77/12, 93/15).
Zemljišča, ki jih imajo v lasti upravičenci do znižanja komunalnega prispevka, morajo biti z občinskimi prostorskimi akti opredeljena kot zemljišča za poslovno dejavnost, na območju Občine Beltinci.
Upravičeni strošek:
– delna oprostitev plačila komunalnega prispevka.
VII. KONČNI DOLOČBI 
38. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 47/11, 43/12, 61/14).
39. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2016-13-129/VI
Beltinci, dne 3. marca 2016
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.