Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

862. Odlok o priznanjih Občine Grosuplje, stran 2937.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. seji dne 9. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Grosuplje 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Grosuplje, pogoje, postopek, način podeljevanja ter vodenje evidence podeljenih priznanj.
2. člen 
Priznanja Občine Grosuplje so:
– priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom,
– priznanje Občine Grosuplje s srebrnim znakom,
– priznanje Občine Grosuplje z bronastim znakom.
3. člen 
Priznanja Občine Grosuplje se podelijo najzaslužnejšim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za uspehe in dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem gospodarskem, družbenem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, kulturnem in drugih področjih.
4. člen 
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Grosuplje s sklepom na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Priznanja podeli župan enkrat letno, praviloma ob občinskem prazniku, 25. junija.
5. člen 
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu Občine Grosuplje.
6. člen 
Pobudo za podelitev priznanj lahko podajo občina, podjetja, zavodi, društva, krajevne skupnosti, druge organizacije in skupnosti, politične stranke, člani občinskega sveta ter občani Občine Grosuplje.
Pobuda mora biti pisna, oddana na ustreznem predpisanem obrazcu in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu tudi podatke o predlagatelju ter ustrezne zahtevane utemeljitve.
Nepravočasnih in nepopolnih vlog, vlog, ki niso oddane na predpisanih obrazcih ter vlog, ki ne vsebujejo utemeljitve, da kandidat izpolnjuje pogoje za predlagano priznanje, komisija ne obravnava in o tem obvesti predlagatelja.
VRSTE PRIZNANJ 
7. člen 
Priznanje se sestoji iz listine ter zlatega, srebrnega in bronastega znaka Občine Grosuplje.
Priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom Občine Grosuplje se podeli posameznikom ali pravnim osebamza izjemne dosežke ali za izredno življenjsko delo, zasluge ali vrhunske uspehe indosežke, ki so pomembni za razvoj, promocijo, uveljavljanje in ugledobčine na javnem, gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, športnem, tehničnem, humanitarnem in drugih področjih.
Priznanje Občine Grosuplje s srebrnim znakom Občine Grosuplje se podeli posameznikom ali pravnim osebamza izjemne uspehe in dosežke v daljšemobdobju na področju, na katerem delujejo.
Priznanje Občine Grosuplje z bronastim znakom Občine Grosuplje se podeli za pomembne enkratne dosežke, požrtvovalna ter humana dejanja, za pomembne dosežke v krajšem obdobju delovanja, za prizadevnost na različnih področjih delovanja in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo ter ob pomembnem življenjskem ali delovnem jubileju posameznika ali pravne osebe.
Vsako leto se lahko podeli največ eno priznanje Občine Grosuplje iz vsake kategorije priznanj.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki in vse pravne osebe. Priznanje občine se daje v obliki listine in znaka, ki je uradni znak Občine Grosuplje.
JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK 
8. člen 
Občinska uprava objavi razpis za podelitev priznanj, ki ga sprejme in podpiše župan, vsako leto najkasneje v mesecu aprilu na spletni strani Občine Grosuplje in v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi. Razpis traja 30 dni od objave na spletni strani občine.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev nagrade in priznanj,
– komu se lahko podeli nagrada in priznanje,
– vrste nagrad in priznanj,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
Na spletnih straneh občine se hkrati z objavo razpisa objavijo tudi obrazci za podelitev priznanj za vsako kategorijo priznanj.
9. člen 
Pristojne službe občinske uprave pripravijo obrazce za vsako kategorijo priznanj Občine Grosuplje, na katerih se oddajajo predlogi za priznanja. Obrazci morajo vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o kandidatih, utemeljitev ustreznosti kandidature zahtevanim kriterijem, obrazložitev in pisno soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo ter objavo njegovih osebnih podatkov ter obrazložitev njegove kandidature.
Predlog mora biti posredovan pisno na zahtevanem obrazcu.
10. člen 
Komisija po končanem razpisu pregleda prispele vloge za priznanja Občine Grosuplje in preveri ali so pravočasne, dane na ustreznem obrazcu in če ustrezajo zahtevanim pogojem in kriterijem v skladu s tem odlokom.
Komisija posameznega predloga priznanj ne more prekvalificirati iz ene kategorije priznanj v drugo kategorijo.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu, da se priznanje v posamezni kategoriji priznanj ne podeli.
11. člen 
Komisija razpravlja o predlogih priznanj ter oblikuje predlog podelitve priznanj ter ga posreduje občinskemu svetu v sprejem kot t. i. zaprto listo za vsako posamezno kategorijo priznanj. Predlog podelitve priznanj mora komisija sprejeti z 2/3 večino opredeljenih članov komisije.
Predsednik komisije oziroma njegov namestnik občinskemu svetu poda kratko obrazložitev predloga podelitve priznanj. Občinski svet odloči o predlogu komisije s sklepom in o predlogu ne razpravlja, vsak član občinskega sveta pa ima možnost obrazložiti svoj glas.
Sklep občinskega sveta je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih navzočih članov občinskega sveta.
Kolikor občinski svet sklepa o podelitvi priznanj v vsaki posamezni kategoriji priznanj, podanega kot t. i. zaprta lista, ne izglasuje, se seja zapre za javnost in občinski svet razpravlja o predlaganih kandidatih, ki jih je prejela in potrdila komisija, v posamezni kategoriji priznanj.
12. člen 
Kolikor komisija na svoji seji ne doseže 2/3 soglasja navzočih članov pri oblikovanju predloga podelitve priznanja v posamezni kategoriji priznanj, odločitev o dobitnikih priznanj prenese na občinski svet.
V tem primeru občinski svet razpravlja na za javnost zaprti seji o potrjenih kandidatih za priznanje v posamezni kategoriji glede na število glasov, ki jih je kandidat dobil na komisiji.
Občinski svet o predlogih kandidatov priznanja glasuje tajno, po predhodno opravljeni razpravi in v ta namen imenuje tričlansko komisijo, ki vodi glasovanje in ugotavlja izide glasovanja.
Občinski svet lahko pred tajnim glasovanjem odloči ali se priznanje v vsaki posamezni kategoriji priznanj podeli ali ne.
Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata v posamezni kategoriji priznanj.
Tajno glasovanje in opravila v zvezi s tajnim glasovanjem se izvedejo v skladu s določbami poslovnika občinskega sveta.
Priznanje v vsaki posamezni kategoriji priznanj se podeli tistemu kandidatu, ki je v posamezni kategoriji prejel vsaj večino opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta. Kolikor v prvem krogu tajnega glasovanja v posamezni kategoriji nihče od kandidatov ni prejel zahtevanega števila glasov članov občinskega sveta, se v drugem krogu glasuje le o tistih dveh ali več kandidatih, če imajo enako število glasov iz prvega kroga, ki so prejeli največ glasov, vendar ne zadostnega števila glasov.
Priznanje po drugem krogu glasovanja dobi le tisti kandidat, za katerega se je opredelila večina članov občinskega sveta, ki so se udeležili glasovanja. Če nihče od kandidatov tudi v drugem krogu ne prejme zahtevanega števila glasov, se priznanje ne podeli.
Kolikor v drugem krogu dva ali več kandidatov v posamezni kategoriji priznanj prejme zadostno, a isto število glasov, se o dobitniku priznanja odloči z žrebom.
Občinski svet posameznega predloga priznanj ne more prekvalificirati iz ene kategorije priznanj v drugo kategorijo.
13. člen 
Podatki o tem, kdo je dobitnik priznanja Občine Grosuplje, so javni. Te podatke in obrazložitve o dobitnikih priznanja se objavi na spletnih straneh Občine Grosuplje.
NAČIN VODENJA EVIDENCE O PODELJENIH NAGRADAH IN PRIZNANJIH 
14. člen 
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
15. člen 
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedna številka vpisa,
2. ime in priimek dobitnika priznanja ali naziv pravne osebe,
3. kategorija oziroma vrsta podeljenega priznanja,
4. leto podelitve priznanja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Nagrade in priznanja, podeljena po prejšnjih predpisih in uradna evidenca, ostanejo v veljavi.
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti po enakem postopku kot so bila podeljena, če takšno pobudo sprejme komisija soglasno.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/07).
18. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 108-3/96
Grosuplje, dne 9. marca 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.