Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

868. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 2950.

  
Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 in spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 10. marca 2016 sprejel
O D L O K 
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica 
I. PREDMET AKTA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 
1. člen
(1) Predmetni odlok predstavlja odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica na podlagi pogodbenega partnerstva, v obliki koncesijskega razmerja, kot je to določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 in spremembe, v nadaljevanju: zakon).
(2) Odlok določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
(3) Javni partner, Mestna občina Nova Gorica, izvede postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter vse druge akte v povezavi z javno-zasebnim partnerstvom ter merila glede izvedbe postopka na podlagi veljavne zakonodaje.
(4) Odlok je skupen akt, s katerim se sprejema odločitev, da se projekt posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica, izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva in je obenem akt o javno-zasebnem partnerstvu.
(5) Zasebni partner je pravna ali fizična oseba izbrana na javnem razpisu, v skladu s predpisi.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
2. člen
(javni interes) 
Na območju Mestne občine Nova Gorica obstaja javni interes za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave in s tem prilagoditve obstoječega omrežja novim predpisom s področja varstva okolja ter uvedbe novih tehnologij, ki bodo omogočale zmanjšanje tekočih in vzdrževalnih stroškov.
3. člen 
(predmet javno-zasebnega partnerstva) 
(1) Predmet javno-zasebnega partnerstva je posodobitev, upravljanje in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica. V okviru javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner posodobil, vzdrževal ter upravljal omrežje javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo javni partner zagotovil možnost uporabe obstoječe infrastrukture.
(2) Zasebni partner bo omrežje posodobil, vzdrževal in upravljal izključno na podlagi lastnih sredstev.
(3) Lastništvo vseh s strani zasebnega partnerja vgrajenih naprav in stvari do izteka odplačilne dobe, kot bo določena v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, ostane pri zasebnem partnerju. Vse vgrajene naprave in stvari preidejo v lastništvo javnega partnerja po poteku odplačilne dobe, brez dodatnih plačil ali omejitev rabe.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima javni partner skladno s posebnimi predpisi na vgrajenih napravah izločitveno pravico v primeru stečaja.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
4. člen
(oblika in trajanje javno-zasebnega partnerstva) 
(1) Javno-zasebno partnerstvo se skladno s 26. členom zakona izvede v obliki pogodbenega partnerstva.
(2) Celotno poslovno tveganje za izvajanje javno-zasebnega partnerstva nosi zasebni partner, zato se javno-zasebno partnerstvo skladno s 27. členom zakona, izvede v obliki koncesijskega razmerja.
(3) Javni partner omrežje preda v posodobitev, upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju za obdobje največ 15 let.
5. člen 
(pozitivni učinki izvajanja javno-zasebnega partnerstva) 
Z izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva se zasledujejo zlasti naslednji pozitivni učinki:
1. stroške prenove obstoječega omrežja in njegove prilagoditve novim okoljskim predpisom bo v celoti nosil zasebni partner, Mestni občini Nova Gorica pa ne bo potrebno investirati lastnih sredstev ali se zadolžiti,
2. pridobitev dodatnih finančnih sredstev na zasebnem trgu kapitala,
3. zaradi posodobitve omrežja se bodo zmanjšali tekoči stroški in stroški vzdrževanja omrežja,
4. zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, znižanje izpustov CO₂ v ozračje in ostali pozitivni učinki glede obremenjevanja okolja.
6. člen 
(prostorska zasnova izvajanja javno-zasebnega partnerstva) 
Projekt v obliki javno-zasebnega partnerstva se izvede na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica, skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
7. člen 
(obveznosti zasebnega partnerja) 
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
1. zagotoviti posodobitev obstoječega omrežja, naprav ali stvari, v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi, potrebami javnega partnerja in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti,
2. posodobiti omrežje v obsegu in v rokih določenih v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu,
3. zagotoviti upravljanje in vzdrževanje posodobljenega dela omrežja, naprav ali stvari, v skladu z veljavnimi predpisi ter pogoji določenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji ter pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
IV. STROKOVNA KOMISIJA 
8. člen
(1) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, za pregled in oceno prispelih prijav (ponudb) ter za pripravo strokovnega poročila se imenuje strokovna komisija, ki šteje pet članov (predsednik in štirje člani). Župan imenuje tri člane strokovne komisije, mestni svet pa dva člana.
(2) Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.
(3) Vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja, se nemudoma izloči iz strokovne komisije, imenuje pa se nov član.
(4) Za izvedbo posameznih dejanj v postopku javnega razpisa morajo biti prisotni najmanj 3 člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
(5) Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
V. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERJA, POGOJI IN MERILA ZA IZBOR 
9. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor) 
(1) Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa z uporabo konkurenčnega dialoga.
(2) Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
(3) Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
(4) Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija, tako da pregleda in oceni vloge ter ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje in sestavi poročilo iz katerega je razvidno, katera od prejetih vlog najbolj ustreza postavljenim merilom. Strokovna komisija poročilo posreduje županu.
10. člen 
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja) 
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
VI. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
11. člen
(vzpostavitev) 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javnozasebnega partnerstva nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt o izbiri preneha veljati, če izbrani ponudnik – zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 8 dni od njegove pravnomočnosti.
12. člen 
(trajanje in prenehanje) 
(1) Čas trajanja javno-zasebnega partnerstva se določi v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM 
13. člen
(pravice in obveznosti) 
(1) Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovna tveganja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, kamor spada financiranje, posodobitev omrežja in vsa druga iz njega izhajajoča tveganja.
(3) Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
14. člen 
(ostale določbe) 
Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva posodobitve, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica zagotavljal dostop do javnih evidenc, s katerimi upravlja, zlasti do podatkov, ki se nanašajo na obstoječe stanje javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica.
VIII. NADZOR 
15. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vrši organ občinske uprave pristojen gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica.
16. člen 
(evalvacija) 
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta, v okviru katere se preveri ali so doseženi postavljeni cilji in ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno- zasebnem partnerstvu.
17. člen 
(prehodna in končna določba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 97/12 in spremembe).
(2) Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-11/2015-5
Nova Gorica, dne 10. marca 2016
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.