Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1775/16, Stran 717
Svet zavoda Osnovne šole Savsko naselje, Matjaževa 4, 1000 Ljubljana, razpisuje na podlagi svoje 20. seje z dne 29. 2. 2016, delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelj/a/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – F, 57/12 – P-2D, 47/15 – VI-J).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat/ka mora prijavi priložiti program vodenja zavoda.
Izbran/i/a kandidat/ka bo imenovan/a za pet let.
Predvideni začetek dela je 23. 12. 2016.
Kandidat/i/ke naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu, kratek življenjepis, program vodenje zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljejo v zaprti ovojnici, v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Savsko naselje, Matjaževa 4, 1000 Ljubljana, s pripisom Prijava na razpis ravnatelja.
Kandidat/i/ke bodo prejel/i/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Savsko naselje Ljubljana