Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1795/16, Stran 675
Ministrstvo za kulturo na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju ZUJIK) ter v skladu s 6. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) objavlja
javni razpis 
za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomske študije v tujini s pričetkom v šolskem letu 2016/17 (razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2016)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so štipendije za dodiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo:
1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine;
2. za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Cilji razpisa
Ministrstvo bo sredstva namenilo posameznikom, ki delujejo na področjih umetnosti, filma in kulturne dediščine ter se bodo izobraževali na dodiplomskem študiju v tujini s ciljem:
– večje dostopnosti do izobraževanja,
– dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter
– lažjega vključevanja mladih na trg dela.
2. Splošna pravila razpisa
Namen razpisa
Usposabljanje za nekatere specifične poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine je namenjeno dvigu ključnih kompetenc, povečanju usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Pri razpisih za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za dodiplomske študije je pozornost namenjena posebno nadarjenim s področja glasbe, baleta in plesa. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti.
Status študenta
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status rednega študenta za polni študijski čas z obliko študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo). Študent za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent).
Študent od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne sme biti v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, imeti statusa upokojene osebe, biti odgovorna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali primerljivega statusa v tujini.
Sočasno prejemanje drugih štipendij
Študent ne sme v času štipendiranja ministrstva istočasno prejemati druge štipendije iz državnega ali občinskih proračunov RS ali štipendije iz evropskih sredstev, prav tako ne delovne štipendije.
Izplačevanje štipendij
Višina mesečne štipendije je predvidoma 651,00 EUR. Štipendije se na enem razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo šolanja do konca študija in za največ 5 let. Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž. Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let, kolikor jih je minimalno predpisanih s študijskim programom, za katerega štipendiranje se vlagatelj prijavlja, oziroma ustrezno manj, če se štipendija dodeli za višji letnik študija. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja študij. Štipendist mora zaključiti študij in ministrstvu predložiti potrdilo o zaključku.
Štipendijsko razmerje lahko miruje (tj. če štipendist ne napreduje v višji letnik oziroma ga ne zaključi v dogovorjenem roku) v skupnem trajanju največ eno šolsko leto v celotnem obdobju izobraževanja ob soglasju štipenditorja. V primeru opravičljivih razlogov štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot tri leta v celotnem obdobju trajanja izobraževalnega programa, za katerega je štipendist pridobil štipendijo. Štipenditor lahko odobri mirovanje iz opravičljivih razlogov na podlagi pisne prošnje štipendista in priloženih ustreznih dokazil, s katerimi štipendist dokazuje opravičljive razloge za mirovanje. Če štipendist ne izpolni pogodbenih obveznosti, se zaveže, da bo vrnil že izplačane zneske štipendije z zakonitimi zamudnimi obrestmi v enem mesecu po pisnem pozivu štipenditorja.
Obveznosti štipendista po končanju študija
Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna dokazila.
Objava osebnih podatkov
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopu informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.
Pomen izrazov
– študijsko (šolsko) leto je leto, v katerem se izvaja študij in obsega čas od vpisa do zaključka posameznega letnika, ki je praviloma v naslednjem letu, in praviloma traja od oktobra do junija (oziroma septembra) naslednjega leta;
– potrdilo o vpisu je dokument, s katerim šola potrdi, da je študent vpisan na to izobraževalno institucijo v tekočem študijskem letu ali semestru za polni študijski čas;
– javno veljavni program je program, ki je mednarodno primerljiv in akreditiran v državi, kjer se izvaja, s strani državne institucije, ki je odgovorna za izobraževanje v tej državi in kjer po zaključku prijavitelj dobi priznano stopnjo izobrazbe.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki:
– ima status rednega študenta za polni študijski čas, z obliko študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo);
– od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, s statusom upokojene osebe, ne bo odgovorna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali primerljivega statusa v tujini;
– se bo izobraževal na področjih iz točke 1. tega razpisa;
– sofinanciranja za isti namen še ni prejemal;
– se prijavlja za štipendijo za dodiplomski študij z javno veljavnostjo v tujini;
– ima stalno bivališče v RS (potrdilo o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani);
– v času štipendiranja ministrstva ne prejema drugih štipendij iz državnega ali občinskih proračunov RS, prav tako ne delovne štipendije;
– bo v času štipendiranja prebivali v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
– študija, navedenega v prijavi ne opravlja v obliki študija na daljavo oziroma e-študija;
– se na razpis prijavi samo z eno vlogo, za eno smer na eni izobraževalni instituciji. V primeru, da vloži več vlog, oziroma poda vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bo upoštevana prvoprispela;
– v šolskem letu 2016/2017 nima statusa absolventa oziroma enakovrednega statusa;
– se ne vpisuje ponovno v isti letnik programa za katerega zaproša za štipendijo, v katerega je bil v preteklosti že vpisan;
– je v šolskem letu 2016/17 sprejet in vpisan v izbrani študijski program (predloži ustrezno dokazilo o sprejetju v študijski program ali potrdilo o vpisu za šolsko leto 2016/17 oziroma ob oddaji vloge obvezno priloži izjavo, da bo v roku, določenem v tem razpisu, predložil ustrezno potrdilo o vpisu) najkasneje do 20. 10. 2016 oziroma do 1. 3. 2017, če gre za vpis v spomladanskem semestru in ga do roka tudi predloži;
– se ne prijavlja hkrati za razpis JPR-ŠTIP-2016 (podiplomski študij);
– na tem razpisu ne more kandidirati štipendist, ki ima z ministrstvom že sklenjeno pogodbo o štipendiranju v šolskem letu 2016/2017, ali še nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti (zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju) iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo o štipendiranju še ni izpolnil pogodbenega določila o zaključku študija, razen, če izpolni obveznosti zaključka študija, za katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 15. 7. 2016.
Poleg splošnih pogojev mora prijavitelj izpolnjevati tudi posebne pogoje.
3.2 Posebni pogoji za poklice v umetnosti, filma in na področju kulturne dediščine pod točko 1.1
1. Prijavitelj ne sme biti starejši od 25 let (šteje letnica rojstva 1991 in mlajši);
2. prijavitelj mora imeti najmanj končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od končane pete stopnje, končane štiriletne srednje šole s končano maturo oziroma zaključnim izpitom;
3. prijaviteljev dosedanji učni/študijski uspeh ne sme biti nižji:
– od povprečne ocene 3,0 oziroma,
– na vseh višjih stopnjah od povprečne ocene brez diplome 8,0.
Za izkazovanje tega pogoja mora kandidat ki ima že opravljeno maturo predložiti maturitetno spričevalo oziroma dokazilo o opravljenem zaključnem izpitu in izpis ocen z izračunom povprečne ocene, ki ni nižja od povprečne ocene 3,0, do izteka razpisnega roka;
Kandidat, ki bo maturo opravljal spomladi 2016 mora predložiti: vse ocene in izračunano povprečje ocen zadnjega zaključenega letnika formalnega izobraževanja (ki ni nižje od povprečne ocene 3,0), do izteka razpisnega roka. Dokazilo o uspešno opravljeni maturi z ocenami in izračun povprečne ocene mora predložiti najkasneje do 18. 7. 2016. Če do tega datuma ne predloži ustreznega dokazila s povprečno oceno na maturi, ki ni nižja od 3,0, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.Če je kandidat končal višjo stopnjo šolanja, od zahtevane v razpisu, priloži tudi dokazilo in ocene o tem,
3.3. Posebni pogoji za štipendije za izjemno nadarjene pod točko 1.2
Na razpis se lahko prijavijo izjemno nadarjeni kandidati s področja glasbe, baleta in plesa, ki v letu 2016 še nimajo in ne bodo zaključili pete izobrazbene stopnje in ki v letu 2016 ne izpolnjujejo pogojev za pristop k opravljanju mature (še niso bili in tudi v letu 2016/17 niso vpisani v zaključni letnik ali opravili maturitetnega tečaja), ki niso starejši od 21 let (šteje letnica rojstva 1995 in mlajši).
Za izjemno nadarjene kandidate se štejejo posamezniki z izjemnimi rezultati na področju, z nadpovprečnimi dosežki na svetovni in mednarodni ravni (za področje glasbe z najvišjimi dosežki v okviru EMCY oziroma primerljivimi rezultati) in ki se vpisujejo na dodiplomski študij na javno veljavnih in referenčnih programih, kjer za sprejem zadošča samo uspešno opravljena avdicija oziroma sprejemni izpit. Dokazilo o uspešno opravljeni avdiciji in sprejemu v študijski program morajo predložiti najkasneje do konca razpisnega roka oziroma izjemoma v primeru, če ga institucija še ni izdala do konca razpisnega roka priložijo vabilo oziroma prijavo na avdicijo in morajo nato najkasneje v roku 7 dni od prejema rezultatov o tem pisno obvestiti ministrstvo, oziroma je ne glede na prejšnjo določbo zadnji rok za oddajo dokazil o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene do 15. 7. 2016. Če kandidati ne bodo najkasneje v 7 dneh po prejetju dokazila oziroma do 15. 7. 2016 predložili dokazila o uspešno opravljeni avdiciji oziroma sprejemnem izpitu se šteje, da gre za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba.
O upravičenosti vloge bo na podlagi priložene dokumentacije (vsebinsko) odločala strokovna komisija. Prijavitelji morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi vse druge kriterije in pogoje razpisa ter priložiti obvezne priloge. Kolikor je prijavitelj maturo že opravljal ali je v tekočem študijskem letu vpisan v zaključni letnik ali izpolnjuje pogoje za pristop k maturi, se vloga, podana na točko 1. 2. razpisa, zavrže zaradi neizpolnjevanja posebnih pogojev.
3.4 Oddajanje vlog
Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program, o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje. Ocene (pridobljene v RS) na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji kandidati pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10 v oceno 5.
3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister.
Nepopolne vloge
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga, ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom ministra.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku.
Zavržba vloge
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih in posebnih pogojev ali ne ustreza predmetu razpisa, bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih ali posebnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh dokazil v roku šteje, da je odstopil od vloge oziroma bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe).
Rezervna lista
Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prednostnem redu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se npr. zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po prednostnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije za dodiplomske študije
Kriteriji za izbor kandidatov na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine iz točke 1.1:
– dosežki, prejete nagrade, avtorska dela, praksa (najvišje možno število točk je 15 točk),
– aktivnost (koncertni listi, razstavni katalogi, gledališki listi, medijske objave ipd.) (najvišje možno število točk je 5 točk),
– priporočila, strokovne reference, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je 30 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja, vizija kariernega razvoja, kreativnost ipd.) (najvišje možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno število točk je 20 točk),
– vpis v drugi ali višji letnik študija v letu 2016/2017 (najvišje možno število točk je 10 točk).
Kriteriji za izjemno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa iz točke 1.2:
– opravljena avdicija (najvišje možno število točk je 50 točk),
– priporočila, dosežki (najvišje možno število točk je 30 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program) (najvišje možno število točk je 20 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk, vendar v okviru proračunskih možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima prednost kandidat z višjo povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v razpisni dokumentaciji
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR-ŠTIPD-2016 namenjenih štipendiranju v letu 2016
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2016/2017 znaša 50.000,00 EUR proračunskih sredstev do konca leta 2016.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov do vrednosti, določene s tem razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016, oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016, in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) oziroma druge ustrezne pravne in finančne podlage.
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične 25. 3. 2016 in se izteče 25. 4. 2016.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni obrazec),
– vzorce izjav
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije za dodiplomski študij v tujini morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec 1 ŠTIPD, vključno z življenjepisom in motivacijskim pismom;
– izpolnjen in lastnoročno podpisan kontrolni obrazec 2 ŠTIPD;
– fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z javno veljavo), pred tisto, za katero se kandidat prijavlja,s prevodom, tj. vsaj mature (zaključnega izpita, diplome oziroma magisterija). Izjemoma lahko kandidat, ki se vpisuje na dodiplomski študij, priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 18. 7. 2016 predložil dokazilo o končani stopnji šolanja oziroma potrdilo o opravljeni maturi z ocenami, če je ustrezna institucija do izteka razpisnega roka še ni izdala. Oziroma če gre za izjemno nadarjene po točki 1.2. razpisnega besedila do 15. 7. 2016 dokazilo o uspešno opravljeni avdiciji na šoli z javnoveljavnim programom s področja glasbe, baleta ali plesa, kjer za vpis zadošča samo opravljena avdicija (glejte še točko 3. 3.), s prevodom;
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) s prevodom, oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena mature (diplome/magisterija) zadnjega zaključenega izobraževanja ali zadnjega v celoti zaključenega letnika študija. V primerih, da se kandidat v šolskem letu 20162016/2017:
– vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni vzporedni študij še poteka in je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži tudi te ocene);
– vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija in bo maturo opravljal spomladi 2016 predloži ocene zadnjega uspešno zaključenega letnika formalnega izobraževanja in izjavo, da bo v roku predložil dokazilo o opravljeni maturi (oziroma avdiciji, če se prijavlja pod točko 1.2);
– vpisuje v drugi ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, in je uspešno zaključil najmanj en letnik (ali vzporedni študij), vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene (brez ocene diplome) in pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja (glejte še točko 3.4);
– vpisuje v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi do zaključka razpisnega roka, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka s področja, za katerega se kandidat prijavlja, o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom);
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda šola,s prevodom;
– dokazilo o javni veljavnosti programa (ki ga izda šola) za katerega se prijavlja za štipendijo tj. akreditaciji študija v državi, kjer se izvaja (dokazilo, da gre za študij, ki je priznan s strani države, kjer se izvaja, npr. v okviru ENIC NARIC), s prevodom;
– dokazilo o trajanju šolanja s prevodom;
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani);
– potrdilu o vpisu v šolsko leto 2016/2017, s prevodom, oziroma izjavo o potrdilu o vpisu za šolsko leto 2016/17.
Kandidati so potrdilo dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče, oziroma najkasneje do vključno 20. 10. 2016. Če se študij prične v spomladanskem semestru, pa najpozneje do 1. 3. 2017. V tem primeru mora vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 10. 2016 oziroma do vključno 1. 3. 2017 predložil potrdilo o vpisu (vzorec izjave se nahaja med razpisno dokumentacijo – prijavni obrazec 1).
Dodatne obvezne sestavine vloge oz obvezne sestavine ob prijavi na točko 1.2:
– dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih, avdicijah oziroma izjava o uspešno opravljeni avdiciji (obvezno za prijave pod točko 1.2);
– dokazila o nagradah, svetovnih in mednarodnih uspehih (obvezno za prijave pod točko 1.2.) medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta 2013 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju, o objavah, ipd.;
– izpolnjen obrazec »Izjava o prijavi na točko 1.2 razpisa in uspešno opravljeni avdiciji«.
Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisna dokumentacija je na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/ kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
– Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
– Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili.
– Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev in izjav. Brez podpisa prijava ni popolna.
– Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji, upoštevana bo prvoprispela. Zavrže se vloga kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis JPR-ŠTIP-2016.
– Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipendije in v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja (z ustreznim uspehom) pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program. V primeru, da bo kandidat potrdilo o končani predhodni stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo, ki je del razpisne dokumentacije in je nato dolžan sam do navedenega roka priložiti vse potrebne dokumente, sicer bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe.
– Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
– Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kandidat priložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali potrdila o vpisu idr. in jih bo kandidat priložil najkasneje v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu (in se ga v tem primeru ne poziva ponovno k dopolnitvi). Vzorci izjav so del razpisne dokumentacije in jih najdete ob prijavnih obrazcih JPR-ŠTIPD-2016;
– Dodatne informacije glede javne veljavnosti programov v tujini najdete tudi v okviru ENIC NARIC centra.
– Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni:
– na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana v poslovnem času do 25. 4. 2016 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,
– v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij 2016 z oznako JPR-ŠTIPD-2016
– obvezno oznako vrste štipendij (ŠTIPD) in
– področja delovanja (npr. glasbene umetnosti; glejte točko 1. tega razpisa),
– na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov. V primeru prijave pod točko 1.2. je potrebno navesti tudi to.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 25. 4. 2016 ali ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 3. razpisnega besedila.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji sami dopolnili s:
– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja (z opravljeno maturo z ustrezno povprečno oceno) do vključno 18. 7. 2016;
– ob prijavi na 1.2. še z dokazilom o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene do 15. 7. 2016
– potrdilom o vpisu za šolsko leto 2016/2017 do vključno 20. 10. 2016 oziroma do 1. 3. 2017, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s povprečno oceno, določeno v tem razpisu, (uspešno opravljeni avdiciji pod točko 1. 2); oziroma potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba se šteje tudi vloga pod točko 1.2. razpisnega besedila, če ne ustreza pogojem razpisnega besedila Ministrstvo bo vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba zavrglo.
V primeru, da izbran prijavitelj ni sprejet ali se ne vpiše na izbran študijski program, naveden v prijavi, oziroma v zahtevanem roku ne predloži dokazila o vpisu, ni upravičen do financiranja in pogodba z njim ne bo sklenjena.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se bo začelo 3. 5. 2016. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-ŠTIPD-2016, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, Sasa.Jocic@gov.si, 01/369-58-94. Uradne ure za Ministrstva za kulturo so vsak dan od 9. do 12. ure, v sredo do 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo