Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1766/16, Stran 725
Družba Motvoz Plast d.o.o., Taborska 34, 1290 Grosuplje, na podlagi Statuta družbe Motvoz Plast d.o.o. in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, objavlja
javno zbiranje ponudb 
za oddajo programa Regeneracija v najem
I. Motvoz Plast d.o.o., Taborska 34, 1290 Grosuplje, DŠ: SI21126615, tel. 01/78-88-100, faks 01/78-88-156, info@motvoz.si, v nadaljevanju Motvoz Plast.
II. Predmet oddaje
a. Stroji in naprave za proizvodnjo PE regenerata na lokaciji Taborska 34, Grosuplje
b. TP za odjem električne energije, potrebne za delovanje regeneracije
c. Tehnološka vrtina za odjem industrijske vode ter uporaba čistilne naprave
d. Potrebno zemljišče in poslovni prostori.
III. Pogoj najema
Najemnina programa regeneracije vključuje najem strojev in naprav z vso potrebno infrastrukturo, potrebna orodja in servisne pripomočke, vključujoč servisno delavnico.
Z najemom programa najemojemalec prevzame tudi delavce, ki so potrebni za obratovanje in delovanje programa.
IV. Izklicna cena za mesečni najem znaša 5.000 €, program pa se oddaja za obdobje 1 leta.
V. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne mesečne najemnine na naslov: Motvoz Plast d.o.o., Taborska 34, 1290 Grosuplje, na TRR 30000-0011153872.
VI. Najemnina za tekoči mesec se poravna vsakega 10. dne za pretekli mesec. Plačilo najemnine v določenem roku, je bistvena sestavina najemne pogodbe. Če najemnik ne poravna najemnine v pogodbenih rokih, se šteje pogodba za razdrto.
VII. Najemnik se zaveže urediti prenos delavcev oziroma izplačilo plač, prenos vseh pogodbenih razmerij (elektrika, voda, telefon in internet …) nase takoj po sklenitvi zakupne pogodbe.
VIII. Najemnika bremenijo vsi stroški zavarovanja strojev in naprav, plačilo najema poslovnih prostorov, plačilo taks in morebitnih dodatnih dovoljenj za obratovanje.
IX. Najemnik je dolžan spoštovati in uresničevati vse zakonsko predpisane uredbe v zvezi z zaposlovanjem in delovanjem programa. Nakup dodatne opreme in materiala, ki so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma uporaba prostorov so strošek najemnika in v nobenem primeru ne bremenijo Motvoz Plast d.o.o. Podjetje si pridržuje pravico preverjanja skladnosti ponudbe z izvajanjem.
X. Vsebina ponudbe
a. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe z registrirano dejavnostjo predelave odpadnih surovin – priložiti fotokopijo dovoljenja
b. Izjava o sprejemu razpisnih pogojev
c. Potrdilo o plačilu varščine
d. Potrdilo FURS o poravnanih davčnih obveznostih, ki ni starejše od 8 dni.
XI. Oddaja ponudbe: predlagatelj mora ponudbo oddati priporočeno po pošti najpozneje do 22. 4. 2016 v zaprti pisemski ovojnici.
XII. Odpiranje ponudb bo 26. 4. 2016 ob 12. uri.
Merilo za ocenitev ponudb bosta cena in rok najema kandidata ter število delavcev, ki jih bo najemnik prevzel skupaj s programom. Motvoz Plast si pridržuje pravico, da ne glede na objavljen razpis, ne izbere nobenega ponudnika. Prav tako si pridržuje pravico, da po oddaji ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Potrebna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe, predmet najema pa si je moč ogledati vsak dan med 10. in 12. uro s predhodno najavo, na tel. 01/78-88-100.
Motvoz Plast d.o.o.