Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Št. 430-0008/2016-3 Ob-1739/16, Stran 693
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/16) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis 
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki jih bodo prijavitelji izvajali v letu 2016 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS).
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v 3 sklope:
– kulturni projekti v ožjem mestnem središču,
– kulturni projekti v času Festivala soboški dnevi,
– ostali kulturni projekti.
2. Namen in cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe ter spodbujali aktivnosti na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 2016, ki se bodo izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v MOMS.
3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,
– projekti vezani na M0MS.
Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna MOMS,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– prijavitelj lahko z istim projektom kandidira samo na en javni razpis v MOMS,
– da se na povabilo MOMS brezplačno vključi v promocijske aktivnosti, ki jih organizira MOMS,
– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu 2016. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS,
– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih kriterijev.
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet razpisa je 17.500,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS na proračunski postavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve.
MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega števila prijaviteljev, prerazporedi sredstva iz enega sklopa v drugi sklop.
Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2016 sofinancirala naslednje sklope kulturnih projektov:
Oznaka
Razpisno področje
Višina razpisanih sredstev v €
sklop 1
kulturni projekti v ožjem mestnem središču
3.500,00
sklop 2
kulturni projekti – Festival soboški dnevi od 24. 6. 2016 do 1. 7. 2016
3.000,00
sklop 3
ostali kulturni projekti
11.000,00
Skupaj:
17.500,00
6. Splošni in prednostni razpisni kriteriji
6.1 Splošni kriteriji za izbiro projektov
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen projekta za kulturni razvoj v MOMS,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del razpisne dokumentacije.
6.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2016. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016. Skrajni rok za predložitev zahtevkov in poročil je 30. 10. 2016.
8. Razpisni rok: razpis je odprt od 25. 3. 2016 do 29. 4. 2016. Vloga je pravočasna, če je vložena do vključno 29. 4. 2016 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: Kulturni projekt 2016«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga za posamezni projekt se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni projekt 2016« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu: komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 5. maja 2016. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev.
12. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik, od 8. do 14.30, ob sredah, od 8. do 15.30 in ob petkih, od 8. do 13.30, ali na spletnih straneh MOMS: www.murska-sobota.si.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik, med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota