Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

843. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe, stran 2869.

  
Številka:Up-648/14-11
Datum:11. 3. 2016
S K L E P 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Nikica Kljajič, Izola/Isola, na seji 11. marca 2016
s k l e n i l: 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. PRp 55/2014 z dne 15. 5. 2014 se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v 
1. Pritožnik je vložil ustavno pritožbo zoper sklep Višjega sodišča v Kopru o kaznovanju zagovornika (tj. pritožnika) zaradi žalitve sodišča v pritožbi in dopolnitvi pritožbe zoper sodbo Okrajnega sodišča v Piranu o prekršku pritožnikove stranke. Kršene naj bi mu bile pravice iz 14., 15., 22., 23., 25. in 34. člena Ustave. Pritožnik zoper ta sklep ni vložil pravnega sredstva, saj naj zakonodaja po njegovem zatrjevanju ne bi omogočala pravnega sredstva. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper posamičen akt, izdan v sporu majhne vrednosti, in predlaga njeno izjemno obravnavo. Pomembno ustavnopravno vprašanje naj bi bilo v tem, da nima pravnih sredstev zoper sklep Višjega sodišča o kaznovanju; Okrajno sodišče v Piranu naj bi ga šikaniralo.
2. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) morajo biti pred vložitvijo ustavne pritožbe izčrpana vsa pravna sredstva, tako formalno kot tudi materialno. Pritožnik tega pogoja ni izpolnil, saj ni vložil pritožbe, ki jo zakonodaja omogoča.
3. Pritožnik se moti v svojem naziranju, da zoper sklep Višjega sodišča v Kopru o kaznovanju zagovornika za žalitev sodišča v vlogi v skladu z zakonodajo ne more vložiti pravnih sredstev. Višje sodišče v Kopru je izdalo sklep o kaznovanju zagovornika v rednem prekrškovnem postopku, v pritožbeni fazi. V skladu s prvim odstavkom 67. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13 – v nadaljevanju ZP-1) se, kolikor z ZP-1 ni drugače določeno, v rednem prekrškovnem postopku smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek, o vlogah in zapisnikih. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – v nadaljevanju ZKP) v svojem VII. poglavju z naslovom vloge in zapisniki v 78. členu ureja tudi denarno kaznovanje zagovornika in drugih v kazenskem postopku, ki v vlogi ali govoru žali sodišče ali koga, ki sodeluje v postopku. Določena sta tudi višina kazni ter organ, ki izreče kazen. Izrecno pa je tudi določeno, da je zoper ta sklep dovoljena pritožba. Pritožnik je imel torej v skladu z ZP-1 in smiselno uporabo ZKP možnost vložiti pritožbo. O njej v skladu z ustaljeno sodno prakso odloča Vrhovno sodišče.1 Glede na prvi odstavek 67. člena ZP-1 se ta ureditev uporablja tudi v rednem prekrškovnem postopku, torej tudi v pritožnikovem primeru, ko je bil kaznovan s sklepom Višjega sodišča v Kopru.
4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo že zaradi neizčrpanosti pravnih sredstev, zato se mu ni bilo treba ukvarjati z vprašanjem izpolnjenosti pogojev za izjemno obravnavo nedovoljene ustavne pritožbe po prvi alineji drugega odstavka 55.a člena ZUstS.
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik senata dr. Ernest Petrič ter člana dr. Mitja Deisinger in dr. Jadranka Sovdat. Sklep je sprejel soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik senata 
1 Glej sklepa Vrhovnega sodišča št. Kp 7/2002 z dne 12. 9. 2002 in št. I Kp 52650/2010 z dne 10. 1. 2013.