Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

873. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 2956.

  
Na podlagi 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji) ter 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. redni seji dne 16. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
3. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»a) Programi humanitarnih in invalidskih organizacij
b) Programi za starejše
c) Programi na področju zasvojenosti«
2. člen 
8. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Mestna občina Slovenj Gradec objavi javni razpis za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva najkasneje v roku 15 dni po sprejetem proračunu za naslednje koledarsko leto.
Mestna občina Slovenj Gradec objavi javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec. Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni. Razpisna dokumentacija mora biti prijaviteljem na razpolago od prvega dneva razpisa na spletni strani in na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
Odpiranje ponudb opravi komisija za odpiranje in pregled ponudb, ki jo imenuje direktor občinske uprave. Komisija za odpiranje in pregled ponudb je sestavljena iz treh članov, njene naloge pa so sledeče:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu.
Nepopolne vloge morajo prijavitelji dopolniti v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Nepravočasne in nedopolnjene vloge se s sklepom zavržejo.
Vsa strokovno-organizacijska ter administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa opravi za to pristojen občinski organ.«
3. člen 
9. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Komisija za odpiranje in pregled ponudb v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji pregleda prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje, nato pa županu Mestne občine Slovenj Gradec poda poročilo o vrednotenju posameznih programov.«
4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Direktor občinske uprave vse prijavitelje s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega socialno varstvenega programa. Zoper ta sklep je mogoča pritožba pri županu Mestne občine Slovenj Gradec. Po dokončnosti sklepa župan Mestne občine Slovenj Gradec sklene pogodbo o sofinanciranju s posameznimi izvajalci.«
5. člen 
Za 13. členom se doda 13.a člen, ki se glasi:
»Pogoji za izbor programov osebne asistence so naslednji:
Vlogo za sofinanciranje osebne asistence v Mestni občini Slovenj Gradec lahko odda vlagatelj, ki je invalidska ali humanitarna organizacija ali društvo,
– ki je na dan objave tega javnega razpisa že izvajal dejavnost osebne asistence na področju Mestne občine Slovenj Gradec,
– ki ima na dan objave tega javnega razpisa že sklenjeno pogodbo z glavnim sofinancerjem (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji).
Razpisna komisija bo vse vloge vlagateljev, ki bodo izpolnjevali oba pogoja iz zgornjega odstavka, obravnavala enako in jih v enakem deležu tudi sofinancirala.«
6. člen 
Dosedanji 15. člen se iz pravilnika v celoti briše.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2015
Slovenj Gradec, dne 16. marca 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.