Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Št. 430-0007/2016-3 Ob-1738/16, Stran 692
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/16) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis 
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2016.
2. Razpisna področja in cilji
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2016 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delujejo v MOMS.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2016. MOMS bo sofinancirala stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2016 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
3. Splošni pogoji
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.
Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno leto.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 8.750,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS za leto 2016 na proračunski postavki 18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
6. Splošni in prednostni razpisni kriteriji
Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju MOMS;
– podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za promocijo Murske Sobote in splošen kulturni razvoj MOMS;
– povečanje dostopnosti programov občinstvu na območju MOMS;
– povečanje raznolikosti kulturnih programov na območju MOMS.
Splošni in prednostni kriteriji
Kriteriji za izbiro programov
Najvišje 
št. točk
1
Vsebina, obseg in pomen programa za kulturni razvoj v MOMS
10
2
Kakovost in učinkovitost programa 
10
3
Celovitost, realnost in gospodarnost programa
10
4
Referenca predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi
10
5
Povečanje dostopnosti programov občinstvu na območju MOMS
10
6
Prispevek k pestrosti kulturnega dogajanja in promociji MOMS
10
7
Stopnja dosežene lastne ustvarjalnosti
10
8
Odmevnost programa – vplivno območje (občinsko, regijsko, državno, mednarodno)
10
9
Predviden način predstavitve programa
10
10
Dolgoročni pomen programa
10
Skupaj
100
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016. Zadnji rok za predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2016.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 25. 3. 2016 do 4. 5. 2016.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju programa.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: Kulturni programi 2016 – dejavnost«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Kulturni programi 2016 – dejavnost« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela vloge odpirati 5. maja 2016. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev.
Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik, med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota