Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Št. 135/16 Ob-1752/16, Stran 716
Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, na podlagi sklepa seje Sveta zavoda z dne 25. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2016.
Izbrani kandidat/izbrana kandidatka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati/kandidatke pošljejo Svetu zavoda pisne prijave z dokazili o:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, s pripisom Prijava na razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda 
OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje