Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1747/16, Stran 718
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 12. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15, v nadaljevanju: ZSRT) in drugega odstavka 5. člena Pravilnika o podeljevanju javnega pooblastila na področju turizma (Uradni list RS, št. 68/08) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
javni natečaj 
za izbor nosilca javnega pooblastila za: – vodenje postopka za podeljevanje licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev in vodenje registra teh licenc ter – izvajanje preizkusov znanja za osebe, ki pridobivajo naziv turistični vodnik in turistični spremljevalec in druge s tem postopkom povezane upravne naloge 
1. Predmet javnega natečaja
Predmet tega javnega natečaja je izbira pravne osebe, ki ji bo podeljeno javno pooblastilo za izvajanje naslednjih upravnih nalog:
1.1
– vodenje postopka za podeljevanje licenc za opravljanje dejavnost organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev;
– vodenje registra izdanih licenc organizatorjem potovanj in turističnim agentom.
Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega natečaja poimenovane
Sklop A.
1.2
– izvajanje preizkusov znanja (izpitov) za turistične vodnike in turistične spremljevalce ter podeljevanje izkaznic, s katerimi se dokazuje identiteta posameznikov, ki so zahtevane izpite opravili;
– vodenje upravnih postopkov za pridobitev izkaznice brez opravljenega izpita za turistične spremljevalce (na podlagi dokazil o delovnih izkušnjah);
– vodenje registra turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev;
– podaljševanje letnih registracij vseh turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev za tekoče leto na temelju zbiranja podatkov o številu dni vodenja in o relacijah vodenja;
– obravnavanje pritožb na račun dela turističnega vodnika zaradi morebitnega odvzema licence ter vodenje upravnih postopkov za odvzem licenc oziroma črtanje iz registra po uradni dolžnosti.
Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega natečaja poimenovane
Sklop B.
Pravna oseba lahko kandidira za pridobitev javnega pooblastila za izvajanje obeh sklopov hkrati ali pa le posameznega sklopa, kar mora biti razvidno iz prijavnega obrazca.
2. Cilj natečaja
Cilj javnega natečaja je izbrati pravno osebo, ki ji bo ministrstvo na temelju opravljenega izbornega postopka podelilo javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog, ki so navedene kot predmet tega natečaja.
3. Pogoji za prijavitelje
Na ta javni natečaj se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so skupni za oba navedena sklopa.
Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba javnega ali zasebnega prava izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 12. člena ZSRT:
– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila,
– da ima dejavnosti s področja spodbujanja turizma opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu,
– da ima usposobljen kader,
– da ima najmanj eno referenco s področja izvajanja upravnih nalog, ki so predmet tega javnega natečaja, ali njim podobnih oziroma primerljivih.
Prijavitelj mora poleg tega izpolnjevati tudi druge pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, prenehanja po zakonu, sodne likvidacije, izbrisa iz registra,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom,
– da pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe nista v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bila pravnomočno obsojena,
– da ni na seznamu subjektov, s katerimi na podlagi predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, ministrstvo ne sme poslovati,
– da pozna slovensko zakonodajo na področju državne uprave, javnih financ ter turističnega posredovanja,
– da pozna zakonodajo in smernice Evropske unije na področju turističnega posredovanja,
– da je strokovno usposobljen za izvajanje nalog, ki so predmet javnega pooblastila (ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke ter opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih) oziroma, da ima na področju, na katerega se nanaša javno pooblastilo ali vsaj na sorodnem področju, ustrezne delovne izkušnje,
– da ima za vsak posamezen sklop za polni delovni čas zaposlenega najmanj enega delavca z višješolsko izobrazbo in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj ter uspešno opravljenim strokovnim izpitom za vodenje upravnega postopka,
– da razpolaga s primerno opremljenimi poslovnimi prostori za opravljanje nalog (tehnično ustrezno opremljeni prostori s telefoni, računalniki -obvezen dostop do interneta, razpoložljiv predprostor z možnostjo uporabe sanitarij za stranke),
– da razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju strokovnih nalog.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo prijavitelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v natečajni dokumentaciji. Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov.
Prijavitelj ob prijavi podpiše izjavo, da bo takoj po podpisu pogodbe prevzel ustrezne registre in pričel izvajati vse upravne naloge, za katere mu bo podeljeno javno pooblastilo, vključno z dokončanjem že začetih upravnih postopkov.
4. Merila za izbor
Pri izboru se bodo upoštevala naslednja merila, ki so skupna za podelitev javnega pooblastila za oba sklopa:
Merilo
Točke
1
Usposobljenost prijavitelja za izvajanje javnega pooblastila (na področju, ki je predmet javnega pooblastila)
do 60 točk
2
Cena storitve
do 40 točk
Skupaj
100 točk
Navedena merila so podrobneje razdelana v natečajni dokumentaciji.
5. Izbirni postopek
Postopek izbire bo vodila komisija, ki jo je s sklepom imenoval minister, pristojen za turizem.
Odpiranje prijav ne bo javno. V roku dostavljene in pravilno označene prijave bo komisija odpirala po vrstnem redu, kot so prispele na navedeni naslov. Komisija bo vse prispele prijave pregledala. Prijava mora biti predložena v skladu z navodili iz natečajne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz natečajne dokumentacije.
Komisija bo prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, pozvala, da te dopolni v roku osmih dni, pri čemer ponujena cena izvajanja storitve, ki je predmet javnega pooblastila, ne more biti predmet dopolnitve ali spremembe. Nepopolne vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
V primeru, da bosta dva prijavitelja za posamezen sklep (A ali B) prejela enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel višje število točk pri prvem sklopu meril.
Ministrstvo ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede navedb v prijavi in v primeru dvoma preveriti resničnost podatkov. Če se pri tem ugotovi nepravilnosti, se vloga lahko zavrne.
6. Podelitev javnega pooblastila
Ministrstvo bo na podlagi izvedenega javnega natečaja izbranemu ponudniku (izbranima ponudnikoma), katerega vloga bo ocenjena z največjim številom točk, z odločbo podelilo javno pooblastilo in sicer ločeno za izvajanje upravnih in drugih nalog za sklop A in za sklop B in to za obdobje štirih let oziroma do uveljavitve morebitnih sprememb ZSRT v delu, ki ureja področje, ki je predmet podelitve javnega pooblastila.
Na ponujene cene bo pred izdajo odločbe o podelitvi javnega pooblastila pridobljeno soglasje ministra, pristojnega za turizem. Če minister soglasja ne bo podal, se lahko izvedejo pogajanja o znižanju cene. Če ne bo dosežen dogovor, se postopek javnega natečaja s sklepom ustavi. Sklep se vroči prijaviteljem, hkrati se jim tudi vrnejo vloge.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko bi na temelju izvedenega javnega natečaja ocenilo, da nobeden izmed prijaviteljev ne izpolnjuje zahtevanih pogojev v zadovoljivem obsegu ali je ponujena cena nesprejemljiva, ne podeli javnega pooblastila na temelju tega natečaja. Podrobnejša razmerja med ministrstvom in nosilcem javnega pooblastila bodo urejena s pogodbo.
Ministrstvo si pred podpisom pogodbe pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve njene vsebine.
7. Pritožbeni postopek: prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v 60. dneh po odpiranju prijav z odločbo. Odločba ministrstva je dokončna in zoper njo v upravnem postopku ni pritožbe. Zoper to odločbo je možen upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana.
8. Zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev, ki so predmet javnega pooblastila: pravna oseba, ki ji ministrstvo podeli javno pooblastilo na temelju tega natečaja, zagotavlja finančna sredstva za izvajanje nalog na temelju podeljenega pooblastila, skladno s ponujeno ceno oziroma cenikom storitev, ki bodo predmet javnega pooblastila. Cenik storitev je obvezni sestavni del pogodbe.
9. Nadzor nad delom nosilca javnega pooblastila ter odvzem javnega pooblastila
Instančni nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo nosilca javnega pooblastila, izbranega na podlagi tega natečaja, bo opravljalo ministrstvo.
Nosilcu javnega pooblastila ministrstvo lahko odvzame javno pooblastilo, če:
– so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju,
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog ne izvaja v skladu z veljavno turistično politiko,
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog, tudi po predhodnem opominu ministrstva, ne bo opravljal pravočasno,
– se pri izvajanju nadzora iz prejšnjega odstavka ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog, poverjenih z javnim pooblastilom.
O odvzemu javnega pooblastila odloča z upravno odločbo minister, pristojen za turizem.
10. Način prijave in natečajni rok
Prijave z zahtevanimi dokazil in izpolnjenimi obrazci morajo v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – prijava – Javni natečaj za podelitev javnega pooblastila« ter navedbo sklopa »Sklop A«, »Sklop B« oziroma »Sklop A in B«, prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje 15. dan od objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS, do 15. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Prijave morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov v postavljenem roku, sicer se bodo štele za nepravočasne. Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Kolikor je zaradi nepravilno označene vloge, le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija odpre, ugotovi pošiljatelja, ponovno zapečati in vrne pošiljatelju.
11. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno prijavo.
12. Natečajna dokumentacija
Objavljena je na spletni strani ministrstva, http://www.mgrt.gov.si v poglavju javna naročila, razpisi in povabila, zainteresirani prijavitelji pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi v ministrstvu, v tajništvu Direktorata za turizem in internacionalizacijo, III. nadstropje, Kotnikova 5, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Simona Križaj, sekretarka, e-pošta: simona.krizaj@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo