Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2497. Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2)
2498. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2499. Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog
2563. Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
2564. Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš
2565. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Murska Sobota–Mačkovci
2566. Uredba o spremembah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
2567. Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin
2568. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin

Odloki

2500. Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena

Drugi akti

2569. Akt o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

MINISTRSTVA

2501. Pravilnik o vozniških dovoljenjih
2502. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
2570. Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu
2571. Pravilnik o zaščiti hišnih živali
2572. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
2573. Odločba o izbiri Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
2574. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

USTAVNO SODIŠČE

2503. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2504. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Markovec Žusterna – območje A” v Kopru, Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Markovec Žusterna – območje B” v Kopru, Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Poslovno stanovanjsko območje ob Ferrarski” v Kopru ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN ”Žusterna III” v Kopru in določitev začasne ureditve odmere komunalnega prispevka

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2505. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009 (velja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009)
2575. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju

OBČINE

Dol pri Ljubljani

2506. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Dol pri Ljubljani

Jesenice

2507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice
2508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Kanal ob Soči

2509. Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo

Kobarid

2510. Statut Občine Kobarid
2511. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Kranj

2512. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj
2513. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj
2514. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 563/7, k.o. Drulovka

Krško

2515. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Krško

Medvode

2516. Odlok o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Medvode
2517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
2518. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje
2519. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2520. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2521. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2522. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2523. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mokronog-Trebelno

2524. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana občinskega sveta v 5. volilni enoti v Občini Mokronog - Trebelno

Mozirje

2525. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Mozirje
2526. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009
2527. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
2528. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje delovnih mest in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Mozirje

Murska Sobota

2529. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
2530. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota

Nova Gorica

2531. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
2532. Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč na domu
2533. Sklep o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine
2534. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu

Pivka

2535. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč

Ribnica

2536. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2008
2537. Odlok o občinskih cestah
2538. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ribnica

Rogaška Slatina

2539. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina
2540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini
2541. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

2542. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič

Sevnica

2543. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Sevnica
2544. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnost Sevnica
2545. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

2546. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2008

Slovenj Gradec

2547. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2008
2548. Odlok o spremembah in dopolnitvah Proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009
2549. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

2550. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2551. Pravilnik o spremembi Pravilnika Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica
2552. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šalovci

2553. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2008
2554. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šalovci
2555. Pravilnik o uporabi kulturnih dvoran v Občini Šalovci

Šmarješke Toplice

2556. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
2557. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2009–2013

Tabor

2558. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Tabor
2559. Sklep o prispevku za nov priključek na občinsko cesto v Občini Tabor

Turnišče

2560. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2009

Zreče

2561. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče

Žalec

2562. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1707/5, k.o. Gotovlje

POPRAVKI

2576. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

59. Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaščiti plač (Konvencija MOD št. 95) (MKZP)
60. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji (MKZNPK-A)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti