Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2561. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče, stran 7081.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1), (Uradni list RS, št. 100/05) in Uradni list RS, št. 76/08 ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Zreče na 19. redni seji dne 20. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, instrumenti, pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest na območju Občine Zreče.
2. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest zaposlovanja se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna za tekoče leto. Njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Podrobno razdelitev sredstev določi Komisija za gospodarstvo po sprejemu proračuna za tekoče leto. Cilj pospeševanja zaposlovanja je neto povečanje delovnih mest.
3. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest po tem pravilniku se lahko dodelijo, če predstavljajo spodbudo za izvedbo namena iz 1. člena pravilnika oziroma so zanj nujno potrebna.
4. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospodarski subjekti, ki imajo sedež v Občini Zreče. Za gospodarske subjekte se po tem pravilniku štejejo majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki. Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar se samozaposluje in ima stalno prebivališče v Občini Zreče.
5. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– so iz sektorja ribištva in ribogojstva (Uredba Sveta ES 104/2000), premogovništva (Uredba ES 1407/2002), primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.
6. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem zavodu za zaposlovanje (v nadaljevanju: RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev osebe za nedoločen čas, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, če ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
7. člen
Upravičenec lahko pridobi sredstva za vsako novo odprto delovno mesto, ki ima za posledico neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečnim številom zaposlenih v preteklih 12 mesecih. Višina sredstev se določi letno s sklepom Komisije za gospodarstvo, v skladu s sprejetim proračunom. Skupna višina doseljenih sredstev za zaposlovanje posameznemu upravičencu ne sme preseči 50% upravičenih stroškov ne glede na to, iz katerih virov so sredstva dodeljena. Upravičeni stroški zaposlovanja so stroški bruto plač za obdobje dveh let.
8. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev, so:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju Občine Zreče,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
– prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov,
– zaposlitev je treba ohraniti za vsaj dve leti po prejeti pomoči.
Do sredstev niso upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo na dan prijave na javni razpis neporavnane zapadle obveznosti do razpisovalca Občine Zreče.
Za posamezno odprtje novega delovnega mesta lahko upravičenec zaprosi le enkrat.
9. člen
Sredstva za odpiranje novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način.
10. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev, namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
11. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila oziroma z vložitvijo vloge pooblasti občinski organ za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc:
– izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen za samozaposlovanje),
– dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto (za primer samozaposlitve),
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za gospodarske družbe),
– potrdilo o plačanih davkih,
– potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Zreče,
– izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega proračuna oziroma drugih virov. V primeru, da so bila sredstva prejeta, je potrebno navesti višino prejetih sredstev.
12. člen
Prijavo na razpis s potrebnimi prilogami se vloži na sedežu Občine Zreče v roku, ki je določen v razpisu.
Prijave na razpis obravnava komisija, ki jo imenuje župan.
Sklep o dodelitvi sredstev se izda najkasneje v 45 dneh oddaje vloge.
13. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva izdaje sklepa, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni po prekinitvi delovnega razmerja. Morebitni krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma, da vrne sredstva občine. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
14. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 31600-0001/2009
Zreče, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost