Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2499. Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog, stran 6944.

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa metodologijo za izračun na prebivalca v državi ugotovljenega primernega obsega sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin (v nadaljnjem besedilu: povprečnina).
2. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNINE
2. člen
(podatki)
(1) Povprečnina (P) se izračuna za naslednje leto (t).
(2) Izračun povprečnine za naslednje leto (P(t)) se opravi v mesecu juniju tekočega leta (t-1).
(3) Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi (v nadaljnjem besedilu: tekoči stroški) za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine.
3. člen
(povprečna vrednost tekočih stroškov)
Povprečna vrednost tekočih stroškov (TStr(a)) za posamezno leto (a) znotraj obdobja od (t-5) do (t-2) se izračuna po formuli:
4. člen
(prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov)
Prilagojena povprečna vrednost tekočih stroškov (PTStr) za obdobje od leta (t-5) do leta (t-2) se izračuna po formuli:
Pri tem je:
TStr(a)   povprečna vrednost tekočih stroškov vseh občin
       na prebivalca za posamezno leto (a) znotraj
       obdobja od (t-5) do (t-2)
d(a)     pretvornik tekočih stroškov iz posameznega leta
       (a) za obdobje od (t-5) do (t-2) iz tekočih cen
       na stalno osnovo. Pretvornik (d(a)) je obratna
       vrednost letne stopnje inflacije (I) po
       podatkih Statističnega urada Republike
       Slovenije za posamezno leto znotraj obdobja od
       (t-5) do (t-2) s stalno osnovo v letu (t-2) in
       se izračuna po formuli:
 
             d(a)=100/Ic((t-2)/(a)),
 
       kjer je Ic((t-2)/(a)) – indeks spremembe cen za
       leto (a) znotraj obdobja od (t-5) do (t-2) s
       stalno osnovo v letu (t-2)
5. člen
(izračun povprečnine)
Povprečnina za naslednje proračunsko leto (P(t)) se izračuna po formuli:
Pri tem je:
PTStr       prilagojena povprečna vrednost tekočih
          stroškov vseh občin
I((t-2)/t)     pričakovana letna stopnja inflacije iz
          osnovnih makroekonomskih okvirov razvoja
          Republike Slovenije, ki jih sprejme Vlada
          Republike Slovenije, za leto pred letom
          in za leto, za katerega se ugotavlja
          povprečnina
+ / - deltaTStrx(t)predvideno povečanje oziroma zmanjšanje
          tekočih stroškov vseh občin na prebivalca
          v letu (t), nastalo zaradi uvedbe ali
          ukinitve z zakonom določenih nalog občin
6. člen
(ugotovitev povečanja oziroma zmanjšanja tekočih stroškov)
Predvideno povečanje oziroma zmanjšanje tekočih stroškov (±deltaTStrx(t)) ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi dogovora med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi združenji občin.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun povprečnine (Uradni list RS, št. 91/07).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-7/2009/5
Ljubljana, dne 24. junija 2009
EVA 2009-1536-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti