Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2526. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009, stran 7022.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 24. seji dne 22. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/07) se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (€):
+------+-------+----------------------------------+------------+
|A.  |    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|I.  |    |SKUPAJ PRIHODKI          |4.187.687,00|
|   |    |(70+71+72+73+74+78)        |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |2.772.342,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|70  |    |DAVČNI PRIHODKI          |2.389.900,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |700  |Davki na dohodek in dobiček    |2.159.297,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7000  |Dohodnina             |2.159.297,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |703  |Davki na premoženje        | 129.400,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7030  |Davki na nepremičnine       |  85.200,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7031  |Davki na premičnine        |     700|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7032  |Davki na dediščine in darila   |  6.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7033  |Davki na promet nepremičnin in na |  37.500,00|
|   |    |finančno premoženje        |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |704  |Domači davki na blago in storitve | 101.203,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7044  |Davki na posebne storitve     |  1.300,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7047  |Drugi davki na uporabo blaga in  |  99.903,00|
|   |    |storitev             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|71  |    |NEDAVČNI PRIHODKI         | 382.442,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |710  |Udeležba na dobičku in dohodki od |  52.842,00|
|   |    |premoženja            |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7100  |Prihodki od udeležbe na dobičku  |     500|
|   |    |in dividend ter presežkov     |      |
|   |    |prihodkov nad odhodki       |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7102  |Prihodki od obresti        |  1.867,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7103  |Prihodki od premoženja      |  50.475,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |711  |Takse in pristojbine       |  3.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7111  |Upravne takse in pristojbine   |  3.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |712  |Globe in druge denarne kazni   |  4.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7120  |Globe in druge denarne kazni   |  4.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |714  |Drugi nedavčni prihodki      | 322.600,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7141  |Drugi nedavčni prihodki      | 322.600,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|72  |    |KAPITALSKI PRIHODKI        | 288.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |720  |Prihodki od prodaje osnovnih   |  3.000,00|
|   |    |sredstev             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7200  |Prihodki od prodaje zgradb in   |  3.000,00|
|   |    |prostorov             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |722  |Prihodki od prodaje zemljišč in  | 285.000,00|
|   |    |neopredmetenih sredstev      |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7220  |Prihodki od prodaje kmetijskih  |  10.000,00|
|   |    |zemljišč in gozdov        |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7221  |Prihodki od prodaje stavbnih   | 275.000,00|
|   |    |zemljišč             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|73  |    |PREJETE DONACIJE         |  30.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |730  |Prejete donacije iz domačih virov |  30.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7300  |Prejete donacije in darila od   |  30.000,00|
|   |    |domačih pravnih oseb       |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|74  |    |TRANSFERNI PRIHODKI        |1.097.345,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |740  |Transferni prihodki iz drugih   |1.097.345,00|
|   |    |javnofinančnih institucij     |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7400  |Prejeta sredstva iz državnega   |1.043.445,00|
|   |    |proračuna             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7401  |Prejeta sredstva iz občinskih   |  53.900,00|
|   |    |proračunov            |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|II.  |    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |4.065.235,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|40  |    |TEKOČI ODHODKI          | 914.361,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim | 220.520,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4000  |Plače in dodatki         | 187.600,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4001  |Regres za letni dopust      |  5.600,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4002  |Povračila in nadomestila     |  11.220,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4003  |Sredstva za delovno uspešnost   |  2.900,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4005  |Plače za delo nerezidentov po   |  11.500,00|
|   |    |pogodbi              |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4009  |Drugi izdatki zaposlenim     |  1.700,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |401  |Prispevki delodajalcev za     |  36.555,00|
|   |    |socialno varnost         |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4010  |Prispevek za pokojninsko in    |  17.000,00|
|   |    |invalidsko zavarovanje      |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4011  |Prispevek za zdravstveno     |  13.620,00|
|   |    |zavarovanje            |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4012  |Prispevek za zaposlovanje     |     115|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4013  |Prispevek za starševsko varstvo  |     200|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4015  |Premije kolektivnega dodatnega  |  5.620,00|
|   |    |pokojninskega zavarovanja, na   |      |
|   |    |podlagi ZKDPZJU          |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |402  |Izdatki za blago in storitve   | 522.206,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4020  |Pisarniški in splošni material in |  95.700,00|
|   |    |storitve             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4021  |Posebni material in storitve   |  11.500,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4022  |Energija, voda, komunalne     | 104.400,00|
|   |    |storitve in komunikacije     |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4023  |Prevozni stroški in storitve   |  2.600,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4024  |Izdatki za službena potovanja   |  3.600,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4025  |Tekoče vzdrževanje        | 196.990,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4026  |Poslovne najemnine in zakupnine  |  25.836,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4029  |Drugi operativni odhodki     |  81.580,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |403  |Plačila domačih obresti      |  70.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4031  |Plačila obresti od kreditov –   |  63.900,00|
|   |    |poslovnim bankam         |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4033  |Plačila obresti od kreditov –   |  6.100,00|
|   |    |drugim domačim kreditodajalcem  |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |409  |Rezerve              |  65.080,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4090  |Splošna proračunska rezervacija  |  31.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4091  |Proračunska rezerva        |  33.480,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4093  |Sredstva za posebne namene    |     600|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|41  |    |TEKOČI TRANSFERI         |1.241.747,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |410  |Subvencije            |  35.800,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4102  |Subvencije privatnim podjetjem in |  35.800,00|
|   |    |zasebnikom            |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |411  |Transferi posameznikom in     | 291.103,00|
|   |    |gospodinjstvom          |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4111  |Družinski prejemki in starševska |  7.000,00|
|   |    |nadomestila            |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4112  |Transferi za zagotavljanje    |  5.500,00|
|   |    |socialne varnosti         |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4119  |Drugi transferi posameznikom   | 278.603,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |412  |Transferi neprofitnim       | 102.354,00|
|   |    |organizacijam in ustanovam    |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4120  |Tekoči transferi neprofitnim   | 102.354,00|
|   |    |organizacijam in ustanovam    |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |413  |Drugi tekoči domači transferi   | 812.490,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4131  |Tekoči transferi v sklade     |  30.000,00|
|   |    |socialnega zavarovanja      |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4132  |Tekoči transferi v javne sklade  |  1.500,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4133  |Tekoči transferi v javne zavode  | 780.990,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|42  |    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |1.590.993,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |420  |Nakup in gradnja osnovnih     |1.590.993,00|
|   |    |sredstev             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4200  |Nakup zgradb in prostorov     |  50.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4202  |Nakup opreme           | 103.000,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4204  |Novogradnje, rekonstrukcije in  |1.137.352,00|
|   |    |adaptacije            |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4205  |Investicijsko vzdrževanje in   | 154.508,00|
|   |    |obnove              |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4206  |Nakup zemljišč in naravnih    |  77.633,00|
|   |    |bogastev             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4208  |Študije o izvedljivosti      |  68.500,00|
|   |    |projektov, projektna       |      |
|   |    |dokumentacija, nadzor in     |      |
|   |    |investicijski inženiring     |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|43  |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      | 318.134,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |431  |Investicijski transferi pravnim  | 125.500,00|
|   |    |in fizicnim osebam, ki niso    |      |
|   |    |proračunski uporabniki      |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4310  |Investicijski transferi      |  96.500,00|
|   |    |neprofitnim organizacijam in   |      |
|   |    |ustanovam             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4311  |Investicijski transferi javnim  |  9.000,00|
|   |    |podjetjem in družbam, ki so v   |      |
|   |    |lasti države ali občin      |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4314  |Investicijski transferi      |  20.000,00|
|   |    |posameznikom in zasebnikom    |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |432  |Investicijski transferi      | 192.634,00|
|   |    |proračunskim uporabnikom     |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |4323  |Investicijski transferi javnim  | 192.634,00|
|   |    |zavodom              |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|III. |    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI |      |
|   |    |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |    |(Skupaj prihodki minus skupaj   | 122.452,00|
|   |    |odhodki)             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|III/1.|    |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |      |
|   |    |(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)  |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |    |(Skupaj prihodki brez prihodkov  | 190.585,00|
|   |    |od obresti minus skupaj odhodki  |      |
|   |    |brez plačil obresti)       |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|III/2.|    |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |      |
|   |    |(70 + 71) – (40 + 41)       |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |    |(Tekoči prihodki minus tekoči   | 616.234,00|
|   |    |odhodki in tekoči transferi)   |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|B.  |    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |      |
|   |    |NALOŽB              |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|IV.  |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|   |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |    |(750+751+752)           |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|75  |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|   |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |750  |Prejeta vračila danih posojil   |      0|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |7500  |Prejeta vračila danih posojil od |      0|
|   |    |posameznikov in zasebnikov    |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|VI.  |    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|
|   |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|   |    |(IV. – V.)            |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|C.  |    |RAČUN FINANCIRANJA        |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|VII. |    |ZADOLŽEVANJE (500+501)      |      0|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|50  |    |ZADOLŽEVANJE           |      0|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|500  |    |Domače zadolževanje        |      0|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |    |5000 Najeti krediti pri Banki   |      0|
|   |    |Slovenije             |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|VIII. |    |ODPLAČILA DOLGA (550+551)     | 122.452,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|55  |    |ODPLAČILA DOLGA          | 122.452,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |550  |Odplačila domačega dolga     | 122.452,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |5501  |Odplačila kreditov poslovnim   | 109.572,00|
|   |    |bankam              |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|   |5503  |Odplačila kreditov drugim domačim |  12.880,00|
|   |    |kreditodajalcem          |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|IX.  |    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |      0|
|   |    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
|X.  |    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  | -122.452,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|XI.  |    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  | -122.452,00|
+------+-------+----------------------------------+------------+
|XII. |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |  3.000,00|
|   |    |31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+------+-------+----------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 032-0004/2009
Mozirje, dne 22. junija 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost