Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2555. Pravilnik o uporabi kulturnih dvoran v Občini Šalovci, stran 7071.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 21. redni seji dne 24. junija 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi kulturnih dvoran v Občini Šalovci
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji, pod katerimi Občina Šalovci (v nadaljevanju: občina) oddaja v uporabo kulturne dvorane v Občini Šalovci (v nadaljevanju: dvorane).
Predmet oddaje so dvorane z odrom, garderobno sobo, predprostorom in sanitarijami.
2. člen
Dvorane so namenjene za prireditve in dejavnosti, ki jih izvajajo občina, domača društva, klubi, zveze, osnovna šola, v prostih terminih pa tudi zunanji naročniki. Društva uporabljajo dvorane v skladu s svojo registrirano dejavnostjo.
3. člen
Uporabnik dvorane prireditev prijavi na sedežu občine z oddajo vloge za uporabo dvorane.
Vloga mora vsebovati natančne podatke o uporabniku ter o datumu, uri in nazivu prireditve ter dolžini prireditve.
Vlogo je treba oddati najmanj 14 dni pred prireditvijo. Občinska uprava izda soglasje za uporabo dvorane ter pripravi pogodbo v roku 7 dni od prejema vloge.
4. člen
V primeru, da je za isti termin podanih več vlog, imajo prednost prireditve na podlagi prioritet iz 8. člena tega pravilnika, v ostalih primerih pa po vrstnem redu prispetja vlog za uporabo.
5. člen
Občina sklene na podlagi določil tega pravilnika z uporabniki pogodbo o uporabi dvorane. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo dvorane, in za morebitno povzročeno škodo v dvorani.
Z uporabniki dvorane, ki jo uporabljajo skozi vse leto, se na podlagi letnega termina uporabe dvorane sklene letna pogodba o uporabi dvorane.
Prednost pri določanju letnih terminov uporabe dvorane imajo izvajalci javnih kulturnih programov.
6. člen
Občina na podlagi podpisane pogodbe izstavi račun uporabniku dvorane najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi.
Uporabnik je dolžan plačati račun za uporabo v roku 15 dni po prejemu računa.
Če uporabnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico uporabe dvorane do poravnave računa. Račun se sodno izterja.
7. člen
Za uporabo dvorane se zaračunava nadomestilo za:
1. Prireditve, ki jih izvajajo in organizirajo društva ter javni zavodi in za katere se zaračunava vstopnina. To določilo ne velja za društva in javne zavode iz Občine Šalovci.
2. Prireditve komercialnega značaja, ki jih organizirajo različne organizacije,
3. Kongresi, seminarji, delavnice, predavanja in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo različne organizacije.
4. Za prireditve, ki jih organizirajo fizične osebe.
8. člen
Dvorana se koristi brezplačno za naslednje uporabnike in po naslednjih prioritetah:
1. Prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih organizator je Občina Šalovci oziroma ostale prireditve, ki so v občinskem interesu.
2. Prireditve osnovne šole in vrtca: šolske predstave, proslave, zaključki šole …
3. Prireditve društev, klubov, zvez, ki imajo sedež v Občini Šalovci in delujejo v Občini Šalovci: proslave, obletnice, dobrodelne prireditve, občni zbori, vaje …
4. Dobrodelne, humanitarne prireditve.
5. Za prireditve, ki so v posebnem interesu občine lahko župan odloči, da se lahko dvorana koristi brezplačno.
9. člen
Cena najema dvoran znaša v:
– Šalovcih                    50 EUR/dan
– Čepincih                    40 EUR/dan
– Domanjševcih                  40 EUR/dan
– Dolencih                    30 EUR/dan
– Budincih                   30 EUR/dan.
V zgoraj navedenih cenah je vključen strošek ogrevanja, porabe elektrike in vode.
10. člen
Višina nadomestila za uporabo dvorane se spreminja v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin praviloma enkrat letno. Sklep sprejme občinski svet.
11. člen
Sredstva, ki so pridobljena iz naslova uporabe dvorane, se lahko porabijo le za obratovanje, investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za dvorano.
12. člen
Uporabnik je dolžan prevzeti dvorano in jo predati pooblaščeni osebe občinske uprave. Morebitne poškodbe ali spremembe je treba pri prevzemu dvorane zapisati, zapisnik je dolžan uporabnik podpisati. V primeru, da se poškodbe ugotovijo naknadno, se o tem naredi zapisnik, katerega podpiše pooblaščena oseba občinske uprave.
13. člen
Po končani prireditvi je uporabnik dolžan za seboj pospraviti opremo (panoje, plakate, kulise …), ki jo je uporabil pri nastopu in se hkrati obvezuje poravnati vso škodo, ki bi nastala v času uporabe dvorane. Uporabnik je dolžan tudi dvorano očistiti, v nasprotnem primeru dvorano da očistiti občina, stroške čiščenja pa zaračuna uporabniku.
14. člen
Evidenca uporabe dvorane se vodi tako, da vsebuje terminske podatke uporabe dvorane, namen uporabe – naziv prireditve in opombe, kjer se navedejo morebitne poškodbe ali nepravilnosti uporabe.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-2/2009
Šalovci, dne 24. junija 2009
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost