Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2501. Pravilnik o vozniških dovoljenjih, stran 6959.

Na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vozniških dovoljenjih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik natančneje določa postopek za izdajo vozniškega dovoljenja, podaljšanje veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne kode dodatnih informacij in omejitev, ki jih mora voznik upoštevati pri vožnji vozila, način vodenja evidenc izdanih vozniških dovoljenj ter izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj.
(2) Ta pravilnik predpisuje tudi obrazec vozniškega dovoljenja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403, str. 18) in Direktivo Sveta 2006/103/ES z dne 20. 11. 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363, str. 344).
II. IZDAJA, PODALJŠANJE VELJAVNOSTI, NADOMESTITEV IN ZAMENJAVA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
1. Izdaja in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
2. člen
(1) Vloga za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izdajo vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega, obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja, vloga za izdajo vozniškega dovoljenja zaradi spremembe osebnega imena ali prebivališča, in vloga za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije se vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Na območjih, kjer skupaj s pripadniki slovenskega naroda avtohtono živijo tudi pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, se vloži vloga na obrazcu iz priloge 2 oziroma 3, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vloga lahko vloži na elektronskem obrazcu, če pristojni organ za to izpolnjuje tehnične pogoje.
3. člen
(1) Vloga za izdajo vozniškega dovoljenja se vloži neposredno pri upravni enoti.
(2) Oseba mora vlogo podpisati pred uradno osebo upravne enote v prostor, ki je namenjen podpisu.
(3) Če se oseba ne more podpisati, uradna oseba na hrbtni strani vloge navede razlog, zakaj se oseba ni podpisala, in se podpiše zraven prostora, ki je namenjen podpisu osebe.
4. člen
(1) Vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja je treba priložiti:
1. veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe voziti motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, za katere zahteva izdajo vozniškega dovoljenja, razen v primerih, ko Zakon o varnosti cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: zakon) določa drugače;
2. spričevalo o temeljnih kvalifikacijah v primerih, da je podana vloga za izdajo vozniškega dovoljenja iz drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka 150. člena zakona;
3. dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja).
(2) Vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F je treba priložiti tudi potrdilo pooblaščene organizacije o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
(3) Potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki je pogoj za izdajo vozniškega dovoljenja na podlagi 147. člena zakona, pridobi upravna enota iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.
5. člen
(1) Vlogi iz prejšnjega člena mora oseba priložiti fotografijo, ki kaže njeno pravo podobo in ni retuširana.
(2) Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali drugih pokrival. Oseba je lahko fotografirana brez pripomočkov za korekcijo vida.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadnice ali pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
(4) Fotografija mora biti velikosti 35 x 45 mm v črno-beli ali barvni tehniki in ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
(5) Fotografija se lahko priloži na belem tankem sijajnem fotografskem papirju ali v digitalni obliki. Fotografije v digitalni obliki se eno leto hranijo na elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente in se lahko na vlogo osebe uporabijo tudi za izdajo njene druge javne listine s fotografijo, ki jo izda državni organ.
(6) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo upravna enota vrne osebi, ki mora predložiti ustrezno fotografijo.
6. člen
(1) Oseba mora vlogi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja priložiti veljavno zdravniško spričevalo, če je rok veljavnosti njenega vozniškega dovoljenja omejen iz zdravstvenih razlogov ali če je predložitev zdravniškega spričevala pogoj za podaljšanje veljavnosti njenega vozniškega dovoljenja.
(2) Osebam, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi ugotovljene zdravstvene nezmožnosti, se izda novo vozniško dovoljenje, če izpolnjujejo z zakonom in s tem pravilnikom določene pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja ter predložijo novo zdravniško spričevalo.
7. člen
(1) Uradna oseba upravne enote mora preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja, ugotoviti istovetnost osebe ter s posebno programsko opremo zajeti fotografijo in podpis ali prevzeti fotografijo iz elektronskega odložišča fotografij na podlagi referenčne številke.
(2) Če fotografije in podpisa pri upravni enoti ni mogoče zajeti, fotografijo in podpis zajame podjetje ali organizacija, ki izdeluje vozniška dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec).
8. člen
(1) Izdelovalec prevzame vse osebne podatke, potrebne za izdelavo vozniških dovoljenj, iz računalniške evidence vlog za izdajo vozniškega dovoljenja.
(2) Če fotografije in podpisa ni v računalniški evidenci vlog za izdajo vozniških dovoljenj, ju izdelovalec prevzame iz vloge za izdajo vozniškega dovoljenja in ju prenese v evidenco izdanih vozniških dovoljenj.
(3) Pri izdelavi vozniškega dovoljenja vpiše pristojna oseba izdelovalca serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja v evidenco izdanih vozniških dovoljenj.
(4) Izdelovalec mora vse osebne podatke, potrebne za zapis na obrazec vozniškega dovoljenja uničiti najpozneje v 30 dneh po uporabi.
(5) Podatek o serijski številki izdanega vozniškega dovoljenja sme izdelovalec uporabljati za potrebe potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 157.a člena zakona in ga mora uničiti najpozneje v 30 dneh po uporabi.
9. člen
(1) Upravna enota izda osebi potrdilo o prejemu vloge za izdajo vozniškega dovoljenja na obrazcu, določenem v prilogah 1, 2 in 3. Potrdilo o prejemu vloge za izdajo vozniškega dovoljenja se izda tudi v vseh drugih primerih, ko gre za izdajo novega vozniškega dovoljenja in so za izdajo izpolnjeni vsi pogoji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se osebi, ki že poseduje veljavno vozniško dovoljenje in zahteva izdajo novega vozniškega dovoljenja, zaradi odhoda v tujino v nujnih primerih (opravljanje poklica, zdravljenje, bolezen, smrt ...) tega dovoljenja ne odvzame in se ne izda potrdila o prejemu vloge.
10. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Na območjih, kjer skupaj s pripadniki slovenskega naroda avtohtono živijo tudi pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, se vozniško dovoljenje izda na obrazcu v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, iz priloge 5 ali 6, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec vozniškega dovoljenja je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi zaščitnimi elementi. Fizične lastnosti obrazca vozniškega dovoljenja morajo ustrezati standardu ISO/IEC 7810.
(3) Vozniško dovoljenje se izda na obrazcu za čas dokler velja pravica do vožnje motornega vozila, vendar ne dalj kot za 10 let.
(4) Materiali za izdelavo vozniških dovoljenj in zapisi na obrazcih vozniških dovoljenj morajo biti izdelani tako, da ob običajnem ravnanju imetnika z njimi zagotavljajo uporabo teh dokumentov za obdobje njihove veljavnosti.
11. člen
(1) V vozniško dovoljenje se na prednji strani vpisujejo naslednji podatki:
– pri številki 1 priimek imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 2 ime imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 3 rojstni datum in rojstni kraj imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 4 a. datum izdaje vozniškega dovoljenja, ki je datum, ko je prosilec pri upravni enoti podal vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja;
– pri številki 4 b. veljavnost obrazca;
– pri številki 4 c. pristojni organ, ki je vozniško dovoljenje izdal;
– pri številki 4 d. EMŠO in številka registra;
– pri številki 5 serijska številka izdanega vozniškega dovoljenja;
– pri številki 6 je prostor, predviden za fotografijo imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 7 podpis imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 8 naslov stalnega oziroma začasnega prebivališče imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 9 kategorije vozil in nacionalne kategorije vozil, ki jih imetnik vozniškega dovoljenja lahko vozi, pri čemer morajo biti nacionalne kategorije vozil zapisane z drugačno pisavo od tiste, s katero so zapisane druge kategorije vozil, ki jih imetnik lahko vozi.
(2) V vozniško dovoljenje se na hrbtni strani vpisujejo naslednji podatki:
– v stolpcu pod št. 10 datum prve izdaje za vsako kategorijo (ta datum se ponovi na novem vozniškem dovoljenju pri poznejši nadomestitvi, zamenjavi, podaljšanju veljavnosti vozniškega dovoljenja);
– v stolpcu pod št. 11 datum izteka veljavnosti za vsako kategorijo;
– pri številki 12 dodatne omejitve/informacije, ki se vpisujejo v obliki kode;
– pri številki 13 podatki, pomembni za upravljanje z vozniškim dovoljenjem, ki jih lahko vpiše država članica gostiteljica;
– pri številki 14 podatki, pomembni za upravljanje z vozniškim dovoljenjem oziroma podatki, povezani s prometno varnostjo, ki jih vpiše država, ki izda vozniško dovoljenje.
(3) Osebi, ki se ji po izrečeni sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izda novo vozniško dovoljenje, se pri vseh kategorijah vpišejo datumi prve izdaje vozniškega dovoljenja za posamezno kategorijo.
12. člen
Zdravstvene ali druge omejitve, ki so navedene v zdravniškem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti osebe, se ob izdaji vozniškega dovoljenja vpišejo pri kategoriji ali kategorijah, na katere se nanašajo, pri številki 12 z ustrezno kodo, določeno v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(1) Vozniku začetniku izda upravna enota ob izdaji vozniškega dovoljenja tudi karton za spremljanje njegovega dodatnega usposabljanja, v katerega izvajalci programa potrjujejo opravljene obveznosti iz 140. člena zakona.
(2) Status voznika začetnika se ob izdaji vozniškega dovoljenja z ustrezno kodo, določeno v prilogi 7 tega pravilnika, vpiše pri številki 12.
14. člen
(1) Vozniško dovoljenje se osebi lahko vroči pri upravni enoti ali po pošti. Način vročitve izbere oseba ob vložitvi vloge za izdajo vozniškega dovoljenja.
(2) Pisemska pošiljka z vozniškim dovoljenjem iz prejšnjega odstavka mora biti naslovljena na osebo, ki se ji vroči vozniško dovoljenje.
(3) Vročitev po pošti je opravljena, ko oseba prevzame vozniško dovoljenje. Če vozniškega dovoljenja ne prevzame v petnajstih dneh, se vozniško dovoljenje vrne pristojnemu organu, ki ga je izdal.
(4) Vozniško dovoljenje, ki je izdano v primeru iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika se osebi ob predložitvi dosedanjega vozniškega dovoljenja vroči le pri upravni enoti. Dosedanje vozniško dovoljenje upravna enota ustrezno uniči in vrne stranki ali v uničenje pošlje izdelovalcu.
15. člen
(1) Veljavnost vozniškega dovoljenja upravna enota na vlogo osebe podaljša tako, da izda novo vozniško dovoljenje. Dosedanje vozniško dovoljenje upravna enota ustrezno uniči in vrne stranki ali v uničenje pošlje izdelovalcu.
(2) Osebi s statusom voznika začetnika upravna enota podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, ko predloži potrdilo o uspešno opravljenem programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.
(3) Če upravna enota podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja druge države članice, mora pred izdajo novega vozniškega dovoljenja pridobiti potrebne podatke in informacije o morebitnih omejitvah ali drugih ukrepih, izrečenih v državi, ki je vozniško dovoljenje izdala.
(4) V vozniško dovoljenje iz prejšnjega odstavka upravna enota pri številki 12 vpiše ustrezno kodo, določeno v prilogi 7 tega pravilnika.
16. člen
Ob podaljšanju veljavnosti vozniškega dovoljenja se v novem vozniškem dovoljenju določi veljavnost vozniškega dovoljenja posamezne kategorije tako, da se prepiše datum prve izdaje in določi datum izteka veljavnosti za posamezno kategorijo.
2. Nadomestitev vozniškega dovoljenja
17. člen
(1) Namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega, obrabljenega ali uničenega veljavnega vozniškega dovoljenja izda upravna enota na vlogo osebe novo vozniško dovoljenje.
(2) Pogrešitev, izguba ali tatvina vozniškega dovoljenja se naznani pri upravni enoti. V naznanitvi oseba navede podatke iz prve, druge, tretje in sedme alineje tretjega odstavka 151. člena zakona ter okoliščine pogrešitve, izgube ali tatvine vozniškega dovoljenja.
(3) V vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega, upravna enota pri številki 12 vpiše ustrezno kodo, določeno v prilogi 7 tega pravilnika.
(4) Obrabljeno vozniško dovoljenje upravna enota ustrezno uniči in vrne stranki ali v uničenje pošlje izdelovalcu.
18. člen
(1) Pod pogoji, navedenimi v prejšnjem členu, se novo vozniško dovoljenje izda tudi na vlogo osebe, ki ji je bilo vozniško dovoljenje izdano v kateri od naslednjih držav:
– državi članici Evropske unije,
– Islandiji,
– Liechtensteinu,
– Norveški.
(2) Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja mora upravna enota pridobiti potrebne podatke o vozniškem dovoljenju, ki ga je izdal organ tuje države (neposredno pri tujem organu, preko veleposlaništva tuje države v Republiki Sloveniji oziroma veleposlaništva v tujini, ki je akreditirano za Republiko Slovenijo). Upravna enota o izdaji novega vozniškega dovoljenja obvesti organ tuje države, ki je vozniško dovoljenje izdal.
3. Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije
19. člen
(1) Vlogi za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije je treba, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev priložiti:
1. zdravniško spričevalo iz 1. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, če zakon ne določa drugače,
2. veljavno tuje vozniško dovoljenje,
3. dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja),
4. dokazilo, da je oseba ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izpolnila pogoj najmanj šestmesečnega prebivanja v državi, ki je to vozniško dovoljenje izdala (dokazila organov drugih držav, vizumi, dovoljenje za prebivanje, podatki iz evidence registra stalnega prebivalstva, izjave strank in druga dokazila),
5. listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja, če iz besedila vozniškega dovoljenja to ni razvidno (overjeni prevod, potrdila diplomatskih in konzularnih predstavništev, mednarodno vozniško dovoljenje, potrdila pristojnih organov druge države).
(2) Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 153. člena zakona v evidencah registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, pogoj iz osmega odstavka 147. člena zakona pa pri organu tuje države, ki je vozniško dovoljenje izdal.
(3) Potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji v skladu s 153. členom zakona pridobi upravna enota iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.
20. člen
Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v kateri od držav iz 18. člena tega pravilnika ali Švici, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje, ni treba priložiti zdravniškega spričevala iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena in potrdila iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
21. člen
(1) Upravna enota mora tuje vozniško dovoljenje, ki ga zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, posredovati neposredno organu tuje države, ki je vozniško dovoljenje izdal. Če naslov organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ni znan, se vozniško dovoljenje pošlje preko veleposlaništva tuje države v Sloveniji oziroma veleposlaništva v tujini, ki je akreditirano za Republiko Slovenijo. Vozniška dovoljenja članov tujih diplomatskih predstavništev, konzulatov, misij tujih držav, mednarodnih organizacij in njihovih predstavništev v Republiki Sloveniji, razen častnih konzularnih funkcionarjev, upravna enota ob zamenjavi za slovensko vozniško dovoljenje pošlje ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve.
(2) Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se v slovensko vozniško dovoljenje pri številki 12 vpiše ustrezna koda, določena v prilogi 7 tega pravilnika.
22. člen
(1) Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje se v slovenskem vozniškem dovoljenju posamezne kategorije označijo tako, kot je določeno v 11. členu tega pravilnika, tj. s prepisom datumov pridobitve posameznih kategorij iz tujega vozniškega dovoljenja. Če iz tujega vozniškega dovoljenja datumi pridobitve posameznih kategorij vozniškega dovoljenja niso razvidni, se kot datum pridobitve pri posameznih kategorijah vpiše datum izdaje vozniškega dovoljenja v tuji državi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se veljavnost posameznih kategorij vozniškega dovoljenja določi po predpisih, ki veljajo za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj v Republiki Sloveniji.
III. EVIDENCA IN DOKAZILA
23. člen
(1) Evidenca izdanih vozniških dovoljenj je sestavljena iz centralne računalniške evidence, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in zadev izdanih vozniških dovoljenj.
(2) Upravna enota vnese podatek o postopku, ki ga je opravila, v centralno računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj.
(3) Zadeve izdanih vozniških dovoljenj vodi in hrani upravna enota v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
24. člen
(1) V centralno računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj se vpisujejo podatki iz 156. člena zakona.
(2) Zadevo izdanih vozniških dovoljenj sestavljajo vloga, na podlagi katere je bilo osebi izdano novo vozniško dovoljenje, in priložena dokazila. Vsa dokazila morajo biti priložena na vpogled v izvirniku, razen dokazil, ki so organu dostopna v elektronski obliki. V zadevo imetnika vozniškega dovoljenja se vložijo kopije dokazil. Stranka mora izvirnike dokazil hraniti najmanj deset let od izdaje vozniškega dovoljenja.
(3) Zadeve izdanih vozniških dovoljenj hrani upravna enota, ki je postopek opravila, za dobo deset let.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, hranijo upravne enote zadeve izdanih vozniških dovoljenj, nastale po uveljavitvi Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05) deset let. Zadeve izdanih vozniških dovoljenj, ki so nastale pred uveljavitvijo Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05), se hranijo do smrti imetnika.
25. člen
(1) V centralni računalniški evidenci izdanih vozniških dovoljenj se poleg podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena vodijo tudi podatki o kazni prepovedi vožnje motornega vozila ter varnostnem ukrepu odvzema vozniškega dovoljenja, sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in sankciji prepovedi vožnje motornega vozila, ki so bili osebi izrečeni zaradi prekrškov oziroma kaznivih dejanj, storjenih v cestnem prometu.
(2) V centralni računalniški evidenci se vodijo tudi podatki o odvzemu vozniškega dovoljenja za čas postopka in podatki o odvzemu oziroma omejitvi uporabe vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov.
IV. IZDAJA MEDNARODNIH VOZNIŠKIH DOVOLJENJ
26. člen
(1) Mednarodno vozniško dovoljenje se izda na obrazcu, ki je predpisan s Konvencijo v cestnem prometu, sprejeto na Dunaju dne 8. novembra 1968 (Uradni list RS – MP, št. 9-55/92) z vsemi spremembami.
(2) Vlogi za izdajo mednarodnega vozniškega dovoljenja je treba priložiti veljavno slovensko vozniško dovoljenje in fotografijo v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(3) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, mora imeti:
– ustrezno informacijsko opremljenost,
– kadre z najmanj srednješolsko izobrazbo.
(4) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, mora voditi register o izdanih mednarodnih vozniških dovoljenjih. Register se vodi elektronsko in vsebuje naslednje podatke:
– številko vpisa v register in serijsko številko obrazca,
– serijsko številko vozniškega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano mednarodno vozniško dovoljenje,
– opombe.
(5) Register izdanih mednarodnih vozniških dovoljenj se hrani najmanj tri leta od dneva izdaje vozniškega dovoljenja.
(6) Pooblaščena organizacija za izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj mora do 31. januarja tekočega leta ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, posredovati statistične podatke iz registra izdanih mednarodnih vozniških dovoljenj za preteklo leto.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Določba 2. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika o predložitvi spričevala o temeljnih kvalifikacijah se začne uporabljati z dnem začetka izdajanja spričeval po predpisih s področja prevozov v cestnem prometu.
(2) Določba 5. člena tega pravilnika o predložitvi fotografije v digitalni obliki se začne uporabljati z vzpostavitvijo tehnično-tehnoloških možnosti, vendar najpozneje dve leti po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Določbe prvega odstavka 13. člena ter drugega odstavka 15. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z začetkom uporabe določb 140. člena zakona.
(4) Registri voznikov, ki so nastali do začetka uporabe prenovljene centralne računalniške evidence, se hranijo kot dokument trajne vrednosti.
28. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05 in 68/07).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati 13. julija 2009.
Št. 007-126/2008(1331-03)
Ljubljana, dne 22. junija 2009
EVA 2008-1711-0013
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost