Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2546. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2008, stran 7058.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 ZJZP in 14/07 – TSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2008, ki izkazuje naslednje stanje:
+------+------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      €|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 13.079.969|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 11.127.171|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  7.620.153|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  5.741.466|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.446.462|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   432.225|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.507.018|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  2.747.392|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Upravne takse in pristojbine     |    2.886|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    1.044|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    9.577|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   746.117|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   682.317|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   297.440|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   384.877|
|   |in neopredmetenih sredstev        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    5.384|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    5.084|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     300|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.265.098|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   427.696|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   837.402|
|   |proračuna iz sredstev proračuna      |      |
|   |Evropske unije              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 15.817.391|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  3.779.841|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   700.488|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   112.807|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.952.503|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    9.870|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    4.173|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  4.681.962|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   96.783|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.870.097|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   308.418|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.406.664|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.681.703|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.681.703|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  1.673.885|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   814.872|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   859.013|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           | –2.737.422|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   16.737|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |   16.737|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   16.737|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (55)           |   108.223|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 odplačilo domačega dolga       |   108.223|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –2.828.908|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –108.223|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)       |  2.737.422|
+------+------------------------------------------+------------+
Presežek odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki v skupnem znesku 2.828.908 se črpa iz prenosa sredstev na računih iz preteklega leta.
2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2008 izkazujejo naslednje stanje:
+-------------------------------------------------+------------+
|PRENOS IZ LETA 2007               |   87.106|
+-------------------------------------------------+------------+
|PRIHODKI LETA 2008                |    4.173|
+-------------------------------------------------+------------+
|ODHODKI LETA 2008                |      0|
+-------------------------------------------------+------------+
|STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2008      |   91.279|
+-------------------------------------------------+------------+
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2009.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2009-8
Sežana, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost