Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2563. Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči, stran 7083.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta uredba ureja način:
– izvajanja projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: projekt), ki jih izvajajo organi državne uprave, in način sodelovanja strokovnjakov v projektih ter
– izvajanja programov bilateralne tehnične pomoči državam prejemnicam.
(2) Pri izvajanju projektov so organi državne uprave in strokovnjaki dolžni spoštovati pravila, ki jih za izvajanje projektov predpisuje Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: pravila EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. tesno medinstitucionalno sodelovanje je instrument Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), s katerim države članice nudijo državam pomoč pri vzpostavitvi in krepitvi administrativne in pravosodne usposobljenosti, s ciljem usposobiti te države za prevzem obveznosti članstva in pripraviti jih na članstvo v EU;
2. program bilateralne tehnične pomoči je program, pripravljen na podlagi memoranduma o soglasju o strokovni pomoči na področju evropskih zadev med Vlado Republike Slovenije in vlado države prejemnice pomoči;
3. organ državne uprave je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva ali vladna služba (v nadaljnjem besedilu: organ);
4. nosilec projekta je organ, ki je podpisnik pogodbe projekta oziroma konzorcijske pogodbe in prejemnik sredstev projekta;
5. konzorcij je pogodbeno razmerje med nosilcem projekta in tujim partnerjem, v katerem nosilec projekta nastopa kot vodilni ali sodelujoči partner;
6. strokovnjaki so vsi tisti, ki v skladu s pogodbo projekta izvajajo projekt;
7. projektni vodja je strokovnjak, ki je zaposlen pri nosilcu projekta in je zadolžen za upravljanje in vsebinsko izvedbo projekta;
8. rezidenčni projektni svetovalec je strokovnjak, ki je zaposlen pri nosilcu projekta in je napoten na delo v državo prejemnico pomoči za najmanj dvanajst zaporednih mesecev.
II. PROJEKT TESNEGA MEDINSTITUCIONALNEGA SODELOVANJA
1. Soglasje Vlade Republike Slovenije za sodelovanje v projektu
3. člen
(soglasje)
Organ mora za sodelovanje v projektu, po predhodni uskladitvi z nacionalno kontaktno točko za projekte institucionalne izgradnje (v nadaljnjem besedilu: nacionalna kontaktna točka), pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
4. člen
(gradivo vlade)
Predlog za sodelovanje v projektu mora vsebovati:
– temeljne značilnosti projekta, kot izhaja iz razpisne dokumentacije,
– način izvajanja projekta – ali namerava organ projekt izvajati samostojno ali v konzorciju z drugo državo članico, kot vodilni ali sodelujoči partner,
– navedbo organov, katerih strokovnjaki naj bi sodelovali v projektu, in
– okvirno oceno obremenitve javnih uslužbencev v projektu.
5. člen
(spremenjene okoliščine)
Če se po soglasju vlade bistveno spremenijo okoliščine iz prejšnjega člena, mora organ pridobiti novo soglasje vlade.
2. Priprava in oddaja ponudbe
6. člen
(oddaja ponudbe)
(1) Ponudba za projekt, v katerem organ nastopa samostojno ali kot vodilni partner, mora biti oddana prek nacionalne kontaktne točke.
(2) Predlog ponudbe mora biti posredovan nacionalni kontaktni točki najmanj en delovni dan pred rokom, ki je v razpisni dokumentaciji določen kot rok za oddajo ponudbe.
(3) Če organ v projektu nastopa kot sodelujoči partner, mora o tem, da je ponudbo oddal vodilni partner v projektu, obvestiti nacionalno kontaktno točko in ji posredovati oddano ponudbo.
3. Podpis dokumentov projekta
7. člen
(podpisniki)
(1) Podpisnik dokumentov projekta je predstojnik nosilca projekta ali oseba, ki jo predstojnik pooblasti; praviloma je to projektni vodja.
(2) Projektni vodja je podpisnik tistih dokumentov, za katere to zahtevajo pravila EU.
4. Razmerja v konzorciju
8. člen
(upravljanje s sredstvi projekta v konzorciju)
S konzorcijsko pogodbo mora biti dogovorjeno, da nosilec projekta samostojno upravlja s sredstvi, ki mu pripadajo na podlagi sorazmerne udeležbe strokovnjakov, tudi v primeru, ko v projektu sodeluje kot sodelujoči partner.
9. člen
(razmejitev stroškov upravljanja)
(1) Če nosilec projekta v konzorciju sodeluje kot sodelujoči partner, lahko s konzorcijsko pogodbo prepusti vodilnemu partnerju največ 20 odstotkov pavšalnega nadomestila stroškov upravljanja.
(2) Če v pogajanjih o konzorcijski pogodbi ni mogoče doseči dogovora v okviru omejitev iz prejšnjega odstavka, mora nosilec projekta glede višine pavšalnega nadomestila stroškov upravljanja, ki ga bo s konzorcijsko pogodbo prepustil vodilnemu organu, pridobiti soglasje vlade.
5. Upravljanje s sredstvi projekta
10. člen
(sredstva projekta)
(1) Sredstva za izvajanje projekta zagotavlja EU, upravlja pa jih nosilec projekta.
(2) Nosilec projekta uvrsti projekt v Načrt razvojnih programov, na katerem se spremlja celotna poraba sredstev EU.
11. člen
(račun za nakazilo sredstev EU)
Nosilec projekta odpre posebni namenski podračun v okviru enotnega zakladniškega računa države in odpre namensko proračunsko postavko, na kateri so zagotovljene pravice porabe.
12. člen
(pooblaščena oseba za razpolaganje s sredstvi projekta)
Predstojnik nosilca projekta pooblasti projektnega vodjo in še vsaj enega javnega uslužbenca, ki ga predlaga projektni vodja, za razpolaganje s sredstvi na podračunu in posebni proračunski postavki.
6. Sodelovanje v projektih, napotitev na delo, pravice in dolžnosti sodelujočih strokovnjakov
13. člen
(sodelovanje v projektih)
(1) Naloge projektnega vodje, strokovnjakov in rezidenčnega projektnega svetovalca lahko opravljajo le javni uslužbenci.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v projektih sodelujejo tudi strokovnjaki, ki niso javni uslužbenci in izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo pravila EU.
(3) Projektni vodja in rezidenčni projektni svetovalec morata biti zaposlena pri nosilcu projekta.
14. člen
(projektna skupina)
(1) V skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, predstojnik nosilca projekta ustanovi projektno skupino za izvedbo projekta, v katero imenuje javne uslužbence, ki bodo kot strokovnjaki sodelovali pri izvedbi projekta, in javne uslužbence, ki bodo skrbeli za pripravo in tehnično izvedbo projekta. Člani projektne skupine so v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena lahko tudi drugi strokovnjaki.
(2) Predstojnik nosilca projekta imenuje projektnega vodjo za vodenje projektne skupine.
(3) Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določita zlasti:
– obseg dela in
– obveznost, da javni uslužbenec delo v projektu strokovno opravi v skladu s standardi EU in po navodilih projektnega vodje.
(4) Posamezni javni uslužbenec lahko sodeluje v projektu največ 30 delovnih dni v koledarskem letu.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko javni uslužbenec sodeluje v koledarskem letu v projektu več kot 30 delovnih dni, če je to potrebno zaradi dinamike projekta, ki je opredeljena v izvedbenem načrtu projekta, pri čemer pa v okviru projekta v povprečju na koledarsko leto ne sme preseči omejitve iz četrtega odstavka tega člena.
15. člen
(aneks k pogodbi o zaposlitvi za rezidenčnega projektnega svetovalca)
Pravice in dolžnosti rezidenčnega projektnega svetovalca se uredijo z aneksom k pogodbi o zaposlitvi.
16. člen
(pogodba o sodelovanju v projektu)
S strokovnjaki nosilec projekta sklene pogodbo o sodelovanju v projektu, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen
(nalog za službeno potovanje)
(1) Nalog za službeno potovanje izda nosilec projekta.
(2) Iz naloga za službeno potovanje mora biti razvidno, da gre za projekt iz te uredbe.
18. člen
(delovne obveznosti v projektu in redne delovne obveznosti)
(1) Strokovnjak mora izpolnjevati obveznosti v projektu v skladu z navodili projektnega vodje.
(2) Zaradi sodelovanja v projektu strokovnjak ni razrešen svojih rednih delovnih obveznosti.
7. Plačilo strokovnjakov za delo v projektu in povračilo stroškov v zvezi s službenim potovanjem
19. člen
(plačilo strokovnjakov)
(1) Strokovnjak je za delo v projektu plačan v skladu s to uredbo in v skladu s pravili EU.
(2) Plačilo strokovnjaka, ki je zaposlen v organu, se izvede pri izplačilu plače. Če strokovnjak ni zaposlen pri nosilcu projekta, je organ, v katerem je zaposlen, dolžan vnesti podatke, potrebne za izplačilo, na podlagi pisnega zahtevka vodje projekta. Plačilo se izvede v breme namenske proračunske postavke nosilca projekta.
(3) Strokovnjak, ki je zaposlen v organu, je v času napotitve na delo v projektu upravičen do plače in drugih pravic iz delovnega razmerja, razen regresa za prehrano in povračila stroškov prevoza na delo, za dni, ko je na službenem potovanju v tujini zaradi dela po pogodbi iz 16. člena te uredbe.
20. člen
(plačilo strokovnjakov, ki niso zaposleni v organih državne uprave)
Po odločitvi projektnega vodje se posameznim strokovnjakom, ki sodelujejo v projektu in niso javni uslužbenci, so pa ključnega pomena za izvedbo projekta, lahko izplača višji honorar, kot je določen s strani EU. Sredstva za povečanje honorarja se zagotovijo iz sredstev pavšalnega nadomestila stroškov upravljanja.
21. člen
(plačilo rezidenčnega projektnega svetovalca)
Rezidenčni projektni svetovalec je upravičen do plače in drugih prejemkov in povračil v skladu s pravili EU.
22. člen
(povračilo stroškov v zvezi s službenim potovanjem)
Javni uslužbenec je upravičen do povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem v okviru projekta, v višini in na način, kot to določajo pravila EU.
8. Poraba pavšalnega nadomestila stroškov upravljanja
23. člen
(poraba sredstev pavšalnega nadomestila stroškov upravljanja)
Sredstva pavšalnega nadomestila stroškov upravljanja lahko organi porabijo:
– za kritje dodatnih stroškov, ki nastajajo zaradi izvajanja projekta (stroški komunikacijskih storitev, nabava komunikacijske in informacijske opreme, drugi materialni stroški),
– za plačilo dodatnih delovnih obremenitev in povečanega obsega dela javnih uslužbencev, ki so vključeni v pripravo in izvajanje projekta (administrativna, kadrovska, finančno računovodska in druga strokovna dela), v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, in
– za druge namene v skladu s pravili EU.
24. člen
(povrnitev stroškov drugemu organu)
(1) Nosilec projekta povrne stroške iz prejšnjega člena organu, v katerem so zaposleni strokovnjaki, ki sodelujejo v projektu, na podlagi zahtevka za povračilo stroškov. Zahtevku za povračilo stroškov mora biti priložena podpisana izjava, da so bili stroški povezani z izvajanjem projekta, in dokazilo o plačilu.
(2) Glede višine sredstev skleneta predstojnika organov iz prejšnjega odstavka sporazum.
25. člen
(plačilo dodatnih obremenitev in povečanega obsega računovodskim delavcem)
(1) Za dodatne obremenitve in povečan obseg dela javnih uslužbencev Direktorata za javno računovodstvo Ministrstva za finance se plačilo izvede na podlagi sporazuma med predstojnikom nosilca projekta in predstojnikom ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Plačilo iz prejšnjega odstavka se izvede pri izplačilu plače v breme namenske proračunske postavke nosilca projekta.
9. Uporaba določb uredbe za druge projekte institucionalne izgradnje
26. člen
Če organ sodeluje v drugih projektih institucionalne izgradnje, ki so financirani iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev, se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, če ni z drugim predpisom določeno drugače.
27. člen
(1) Javni uslužbenec, ki sodeluje kot strokovnjak pri izvajanju projekta tehnične pomoči na komercialnem razpisu ali pa sodeluje kot strokovnjak v projektu, ki ga ne izvaja Republika Slovenija, nastopa kot fizična oseba.
(2) Če se za sodelovanje javnega uslužbenca dogovori na podlagi sporazuma, ki ga sklene predstojnik organa s tujim državnim organom, se šteje, da javni uslužbenec sodeluje v takem projektu v interesu Republike Slovenije in se uporabljajo določbe te uredbe.
III. PROGRAM BILATERALNE POMOČI
1. Zagotavljanje sredstev za izvajanje programa bilateralne tehnične pomoči
28. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za izvajanje programa bilateralne tehnične pomoči se za proračunska leta 2009, 2010 in 2011 zagotovijo v državnem proračunu na posebni postavki za mednarodno razvojno sodelovanje skrbnika memoranduma o soglasju med vlado in državo prejemnico pomoči (v nadaljnjem besedilu: skrbnik).
(2) Za nadaljnja proračunska leta se sredstva za izvajanje programa bilateralne tehnične pomoči zagotavljajo v državnem proračunu na posebni postavki za mednarodno razvojno sodelovanje skrbnika sporazuma o razvojnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in državo prejemnico pomoči. Sklicevanje na skrbnika v tej uredbi se od takrat naprej šteje kot sklicevanje na skrbnika sporazuma o razvojnem sodelovanju.
(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena se sredstva in prioritete pri izvajanju programov pred pričetkom oblikovanja programa uskladijo v okviru medresorskega delovnega telesa v skladu s 5. členom zakona, ki ureja mednarodno razvojno sodelovanje.
2. Sodelovanje organov v programu bilateralne tehnične pomoči
29. člen
(sodelovanje organa)
(1) Organ sodeluje v programu bilateralne tehnične pomoči na podlagi memoranduma o soglasju med vlado in državo prejemnico pomoči. Sodelovanje strokovnjakov se določi s sporazumom med predstojnikom organa, ki sodeluje v programu bilateralne tehnične pomoči, in predstojnikom skrbnika.
(2) Predstojnik organa, ki sodeluje v programu bilateralne tehnične pomoči, določi strokovnjake organa, ki bodo sodelovali v programu, ter obseg njihovega dela v dogovoru s skrbnikom.
(3) Posamezni strokovnjak lahko sodeluje v programu bilateralne tehnične pomoči največ 30 delovnih dni v koledarskem letu.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko javni uslužbenec sodeluje v koledarskem letu v programu bilateralne tehnične pomoči več kot 30 delovnih dni, če je to potrebno zaradi obsega in izvedbe programa, pri čemer pa v okviru programa v povprečju na koledarsko leto ne sme preseči omejitve iz tretjega odstavka tega člena.
3. Sodelovanje javnih uslužbencev v programih bilateralne pomoči
30. člen
(sodelovanje javnih uslužbencev)
(1) Javni uslužbenec sodeluje v programu bilateralne tehnične pomoči v okviru rednega delovnega časa in ni razrešen rednih delovnih obveznosti.
(2) Z javnim uslužbencem skrbnik sklene pogodbo o sodelovanju v programu bilateralne tehnične pomoči, s katero se določijo pravila sodelovanja ter medsebojne pravice in obveznosti na podlagi sporazuma iz prejšnjega člena. S pogodbo se določi tudi višina plačila, ki znaša 150 evrov bruto za dan dela v državi prejemnici pomoči. Javnemu uslužbencu pripada tudi povračilo stroškov v zvezi z delom v višini, kot izhaja iz predpisov, ki urejajo povračilo stroškov za službena potovanja v tujino.
(3) Javni uslužbenec, ki sodeluje v programu bilateralne tehnične pomoči, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, je za sodelovanje v programu upravičen do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju.
(4) Nalog za službeno potovanje izda skrbnik.
(5) Iz naloga za službeno potovanje mora biti razvidno, da gre za program bilateralne tehnične pomoči iz te uredbe.
(6) Plačilo se izvede pri izplačilu plače. Organ, v katerem je javni uslužbenec zaposlen, je dolžan vnesti podatke, potrebne za izplačilo, na podlagi pisnega zahtevka skrbnika. Plačilo se izvede v breme namenske proračunske postavke skrbnika.
III. PREHODNA DOLOČBA
31. člen
Pravice in obveznosti strokovnjakov, ki sodelujejo v projektih, ki so se začeli izvajati pred uveljavitvijo te uredbe, se določijo v skladu s to uredbo najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe.
Pravice in obveznosti javnih uslužbencev, ki sodelujejo v programih bilateralne tehnične pomoči, se urejajo v skladu s to uredbo od njene uveljavitve.
IV. KONČNI DOLOČBI
32. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (Uradni list RS, št. 76/06).
33. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-19/2009/14
Ljubljana, dne 24. junija 2009
EVA 2009-3111-0064
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost