Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2515. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Krško, stran 7008.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško, na svoji 31. seji, dne 21. 5. 2009, sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Krško in merila za odmero komunalnega prispevka na območju občine Krško.
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Krško je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju občine Krško;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju občine Krško;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Krško sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Krško:
– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
– se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;
– se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(i)    … komunalni prispevek za določeno vrsto
      komunalne opreme
A(p)    … površina parcele (m2)
A(t)    … neto tlorisna površina objekta (m2)
K      … faktor dejavnosti
D(pi)    … delež parcele pri izračunu komunalnega
      prispevka
D(ti)    … delež neto tlorisne površine objekta pri
      izračunu komunalnega prispevka
C(pi)    … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
      metra parcele z določeno komunalno opremo na
      obračunskem območju
C(ti)    … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
      metra neto tlorisne površine objekta z določeno
      komunalno opremo na obračunskem območju.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
pri čemer je:
KP(i)    … izračunani komunalni prispevek za posamezno
      vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
      priključuje
KP     … celotni izračunani komunalni prispevek
i      … indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se spreminja namembnost objekta ali povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(i)   … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
     opreme
A(tO)   … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
A(tN)   … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
K     … faktor dejavnosti
D(ti)   … delež neto tlorisne površine objekta pri
     izračunu komunalnega prispevka
C(ti)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
     tlorisne površine objekta z določeno komunalno
     opremo na obračunskem območju.
(4) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z 10. členom tega odloka. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(i)   … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
     opreme
A(t)   … neto tlorisna površina stavbe (m2)
K(N)   … faktor dejavnosti novega objekta
K(O)   … faktor dejavnosti obstoječega objekta
D(ti)   … delež neto tlorisne površine objekta pri
     izračunu komunalnega prispevka
C(ti)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
     tlorisne površine objekta z določeno komunalno
     opremo na obračunskem območju.
(5) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
(6) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
(7) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
pri čemer je:
C(piS)   … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
      parcele z določeno komunalno opremo na
      obračunskem območju, na katerem se na novo ureja
      komunalna oprema
C(tiS)   … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
      neto tlorisne površine objekta z določeno
      komunalno opremo na obračunskem območju, na
      katerem se na novo ureja komunalna oprema
C(piN)   … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele
      z določeno novo komunalno opremo na obračunskem
      območju (območje, ki se opremlja z novo
      komunalno opremo)
C(tiN)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju (območje, ki se
      opremlja z novo komunalno opremo)
C(piO)   … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega
      metra parcele z določeno komunalno opremo na
      obračunskem območju, določeni s tem odlokom
C(tiO)   … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega
      metra neto tlorisne površine objekta z določeno
      komunalno opremo na obračunskem območju,
      določeni s tem odlokom.
7. člen
(1) Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme so po višini enaki obračunskim stroškom in znašajo:
+---------------------+--------------------+-------------------+
|  Vrsta komunalne  | Obračunsko območje |   Vrednost   |
|    opreme    |          |    [€]    |
+---------------------+--------------------+-------------------+
|Ceste        |   OBO_C_1    |  78.245.470,06  |
+---------------------+--------------------+-------------------+
|Kanalizacija     |   OBO_K_1    |  12.285.130,99  |
+---------------------+--------------------+-------------------+
|Vodovod       |   OBO_V_1    |  19.111.066,65  |
+---------------------+--------------------+-------------------+
|Prostori za ravnanje |   OBO_PRO_1   |  2.160.611,54  |
|z odpadki      |          |          |
+---------------------+--------------------+-------------------+
|Javne površine    |   OBO_JP_1   |  3.110.708,43  |
+---------------------+--------------------+-------------------+
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+
| Vrsta opreme|  Oznaka  |       | Vrednost  | Cena na |
|       |obračunskega |  PP [m2]  |  [EUR]  | enoto  |
|       |  območja  |       |       | (Cpi)  |
|       |       |       |       | [EUR/m2] |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+
|Ceste    |  OBO_C_1  |15.147.912,44|78.245.470,06| 5,165  |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+
|Kanalizacija |  OBO_K_1  |5.005.624,37 |12.285.130,99| 2,454  |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+
|Vodovod   |  OBO_V_1  |12.758.247,73|19.111.066,65| 1,498  |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+
|Prostori za | OBO_PRO_1 |15.147.912,44|2.160.611,54 | 0,143  |
|ravnanje z  |       |       |       |     |
|odpadki   |       |       |       |     |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+
|Javne    | OBO_JP_1  |15.147.912,44|3.110.708,43 | 0,205  |
|površine   |       |       |       |     |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Vrsta opreme|  Oznaka  | NTPO [m2] |  Vrednost | Cena na |
|      |obračunskega|      |  [EUR]  | enoto |
|      |  območja |      |       | (Cti) |
|      |      |      |       | [EUR/m2]|
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Ceste    |  OBO_C_1 |3.113.199,89|78.245.470,06| 25,133 |
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Kanalizacija|  OBO_K_1 |1.136.890,38|12.285.130,99| 10,806 |
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Vodovod   |  OBO_V_1 |2.653.908,36|19.111.066,65| 7,201 |
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Prostori za | OBO_PRO_1 |3.113.199,89| 2.160.611,54| 0,694 |
|ravnanje z |      |      |       |     |
|odpadki   |      |      |       |     |
+------------+------------+------------+-------------+---------+
|Javne    | OBO_JP_1 |3.113.199,89| 3.110.708,43| 0,999 |
|površine  |      |      |       |     |
+------------+------------+------------+-------------+---------+
8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
9. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (D(pi)) in deležem neto tlorisne površine stavbe (D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka je D(pi): D(ti) = 0,4 : 0,6. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (D(pi)) 0,4, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (D(ti)) pa 0,6.
10. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
+------------+-------------------------------------+-----------+
| Klas. št. |      Klasifikacija      | Faktor K |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|    11100|Enostanovanjske stavbe        |     1|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|    11210|Dvostanovanjske stavbe        |    1,1|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|    11221|Tri- in večstanovanjske stavbe    |    1,3|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|    11300|Stanovanjske stavbe za posebne namene|    0,8|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|     121|Gostinske stavbe           |    1,2|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|     122|Upravne in pisarniške stavbe     |     1|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|     123|Trgovske in druge stavbe za     |    1,3|
|      |storitvene dejavnosti        |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|    12303|Bencinski servisi          |    1,3|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|     124|Stavbe za promet in stavbe za    |    1,3|
|      |izvajanje elektronskih komunikacij  |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|     125|Industrijske stavbe in skladišča   |     1|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|     126|Stavbe splošnega družbenega pomena  |    0,7|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|    12650|Športne dvorane           |    0,8|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|     127|Druge nestanovanjske stavbe     |    0,7|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|   1271301|Druge nestanovanjske stavbe – del  |     1|
|      |stavbe za spravilo pridelka (velja  |      |
|      |izključno za vrsto objekta zidanica) |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|    12712|Stavbe za rejo živali        |    0,8|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|    12721|Stavbe za opravljanje verskih obredov|    0,7|
+------------+-------------------------------------+-----------+
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
11. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena, velja le za individualno infrastrukturo, ki se nanaša na vodovod in kanalizacijo, ne pa za javno infrastrukturo, ki se nanaša na ceste, površine za ravnanje z odpadki in javne površine.
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
(6) Zoper izdano odločbo o višini komunalnega prispevka je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
13. člen
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Krško.
(2) Občina Krško lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.
15. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
16. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Krško za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
17. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
18. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
(3) Pri plačilu komunalnega prispevka se za v spodnji tabeli naštete vrste objektov upoštevajo faktorji olajšave, ki so podani v spodnji tabeli:
+-------------+-----------------------------------+------------+
| Klas. št. |      Klasifikacija      |  Faktor  |
|       |                  |olajšave (F |
|       |                  |  (o))  |
+-------------+-----------------------------------+------------+
|    11100|Enostanovanjske stavbe       |    0,12|
+-------------+-----------------------------------+------------+
|    11210|Dvostanovanjske stavbe       |    0,12|
+-------------+-----------------------------------+------------+
|    11221|Tri- in večstanovanjske stavbe   |    0,25|
+-------------+-----------------------------------+------------+
|    11300|Stanovanjske stavbe za posebne   |    0,25|
|       |namene               |      |
+-------------+-----------------------------------+------------+
|     126|Stavbe splošnega družbenega pomena |    0,25|
+-------------+-----------------------------------+------------+
|     127|Druge nestanovanjske stavbe    |    0,25|
+-------------+-----------------------------------+------------+
|   1271301|Druge nestanovanjske stavbe – del |     0,5|
|       |stavbe za spravilo pridelka (velja |      |
|       |izključno za vrsto objekta     |      |
|       |zidanica)             |      |
+-------------+-----------------------------------+------------+
|    12712|Stavbe za rejo živali       |    0,10|
+-------------+-----------------------------------+------------+
|    12714|Druge ne stanovanjske kmetijske  |    0,10|
|       |stavbe               |      |
+-------------+-----------------------------------+------------+
|    12721|Stavbe za opravljanje verskih   |    0,25|
|       |obredov              |      |
+-------------+-----------------------------------+------------+
|     122|Upravne in pisarniške stavbe    |     0,5|
+-------------+-----------------------------------+------------+
|     124|Stavbe za promet in stavbe za   |     0,5|
|       |izvajanje elektronskih komunikacij |      |
+-------------+-----------------------------------+------------+
|     125|Industrijske stavbe in skladišča  |     0,5|
+-------------+-----------------------------------+------------+
(4) V primeru, da se objekt obstoječih gospodinjstev, katerega vrsta je navedena v zgornji tabeli pod točkami (Klas. št.) 11100, 11210 in 12712 nahaja znotraj 1,5 km pasu ob Nuklearni elektrarni Krško, se komunalni prispevek ne zaračuna.
(5) Olajšava se upošteva na način, da se komunalni prispevek odmeri na način, kot je to določeno v 5. oziroma v 6. členu tega odloka, nato pa se dobljeni znesek pomnoži z faktorjem olajšave kot to določa spodnja formula:
pri čemer je:
KP(o)    … izračunani komunalni prispevek z upoštevano
      olajšavo
KP     … celotni izračunani komunalni prispevek
F(o)    … faktor olajšave
(6) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih zaključi po predpisu, ki je veljal na dan, ko je bila vloga podana.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v občini Krško (Uradni list RS, št. 47/99).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-189/2008-O407
Krško, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti