Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Ob-4949/09 , Stran 1768
Kazalo 1. Uvod 2. Upravičeni prijavitelji in partnerji 3. Predložitev vlog 4. Postopek izbora in končna razvrstitev 5. Časovni okvir postopka 6. Izvajanje projektov 7. Pristojni organ in kontaktni podatki 8. Spori 9. Priloge Okrajšave Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013 VP Vodilni partner PPI Predlog projektne ideje Na podlagi javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008, objavljenega v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 42 z dne 15. oktobra 2008 in v Uradnem listu Republike Slovenije št. 99 z dne 17. oktobra 2008, objavljamo poziv v okviru druge stopnje postopka, ki je sestavni del javnega razpisa št. 01/2008. V skladu z zakonodajo Skupnosti: – Uredbo (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L št. 210 z dne 31. julija 2006) in predvsem členoma 17 in 20 o odgovornostih Organa za potrjevanje in držav članic, kakor tudi končnih upravičencev glede sistema upravljanja in nadzora; – Uredbo (ES) št. 397/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 126 z dne 21. maja 2009); – Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. julija 2006); – Uredbo Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (UL L št. 348 z dne 24. decembra 2008); – Uredbo Sveta (ES) št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (UL L št. 94 z dne 8. aprila 2009); – Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 in njene naknadne spremembe o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 371 z dne 27. decembra 2006); – Zakonodajo EU, ki določa predpise na področju državnih pomoči (vključno z “Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi” – Sporočilo Komisije (2009/C 83/01) in nadaljnjimi ukrepi); – Direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev ter druge ustrezne direktive in uredbe na področju javnih naročil, kakor tudi nacionalni predpisi o izvajanju takih direktiv; – Programom čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki ga je Evropska komisija odobrila z Odločbo št. K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra 2007. V skladu z naslednjo nacionalno in deželno zakonodajo: Za Republiko Italijo: – Zakon in predpisi o splošnem računovodskem sistemu za izvrševanje državnega proračuna; – Italijanski nacionalni zakon št. 241/1990 o upravnem postopku, kot ga dopolnjuje italijanski nacionalni zakon št. 15/2005; – Zakonodajni odlok št. 163 z dne 12. aprila 2006 – “Zakon o javnem naročanju del, storitev in blaga v skladu z Direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES”; – Delibera CIPE št. 174 z dne 22. decembra 2006 – odobritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013; – Delibera CIPE št. 166 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013; – Delibera CIPE št. 158 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013 za Cilj 3 “Evropsko teritorialno sodelovanje”; – Delibera CIPE št. 36 z dne 15. junija 2007 (objavljeno v Uradnem listu št. 241 z dne 16. oktobra 2007) – definicija kriterijev javnega nacionalnega sofinanciranja evropskih socio-strukturnih aktivnosti v programskem obdobju 2007–2013; – Nota št. 0044831 z dne 4. aprila 2008 italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE) in Ministrstva za gospodarski razvoj – Oddelek za politiko na področju strukturnih skladov EU, o izvajanju programov v okviru Cilja 3 “Evropsko teritorialno sodelovanje” 2007–2013; – Odlok Predsednika Republike št. 196 z dne 3. oktobra 2008 (Uradni list št. 294 z dne 17. decembra 2008), italijanska uredba za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, ki določa pravila upravičenosti izdatkov v okviru programov, sofinanciranih iz sredstev strukturnih skladov, v programskem obdobju 2007–2013. Za Republiko Slovenijo: – Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07 in 109/08); – Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 26/09); – Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 26/09 in 31/09); – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08); – Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 110/07); – Nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja. Za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino, Organ upravljanja programa: – Deželni zakon št. 18 z dne 27. marca 1996, kakor je bil spremenjen in dopolnjen z Deželnim zakonom št. 4 z dne 17. februarja 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve; – Deželna zakona št. 21 z dne 8. avgusta 2007 in št. 7 z dne 20. marca 2000 ter Pravilnik o organizaciji deželnih upravnih organov in deželnih organov, odobren z Odlokom predsednika dežele št. 0277/PRES z dne 27. avgusta 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve; – Deželna zakona št. 17 z dne 30. decembra 2008 (Finančni zakon 2009) in št. 18 z dne 30. decembra 2008; – Deželni zakon št. 7 z dne 21. julija 2008 o izpolnjevanju obveznosti Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki izhajajo iz članstva Italije v Evropski uniji. Izvajanje Direktiv 2006/123/ES, 92/43/EGS, 79/409/EGS, 2006/54/ES in Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (zakon Skupnosti 2007), objavljen v redni Prilogi deželnega uradnega lista št. 16 z dne 25. julija 2008. V pozivu navedeni zakoni, uredbe in akti Evropske unije se navezujejo na trenutno veljavno zakonodajo. In v skladu: – z javnim razpisom za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008, objavljenim v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 42 z dne 15. oktobra 2008 in v Uradnem listu Republike Slovenije št. 99 z dne 17. oktobra 2008; – s sklepom šeste seje Nadzornega odbora, ki je potekala 5. februarja 2009 v Abano Terme (Padova), je bil pogojno potrjen seznam Predlogov projektnih idej, ocenjenih z vidika formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti; – s poročilom št. 1048/IE o izpolnjenih pogojih, ki ga je Organ upravljanja dne 20. februarja 2009 posredoval Nadzornemu odboru, je bil potrjen končni seznam administrativno ustreznih in upravičenih Predlogov projektnih idej; – z odobritvijo Priročnika za ocenjevanje strateških in standardnih projektov s strani Nadzornega odbora v okviru osme dopisne seje z dne 5. maja 2009; – s sklepom sedme seje Nadzornega odbora, ki je potekala 11. junija 2009 v Mestrah (Benetke), je bila potrjena prednostna lestvica Predlogov projektnih idej, ocenjenih z vidika kakovosti v skladu s postopkom za izbor, opisanim v 9. poglavju omenjenega javnega razpisa št. 01/2008. 1. Uvod Organ upravljanja programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, v skladu s sklepom Nadzornega odbora, sprejetim na sedmi seji dne 11. junija 2009 v Mestrah (Benetke), objavlja poziv št. 01/2009 v okviru druge stopnje postopka javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008, objavljenim v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 42 z dne 15. oktobra 2008 in v Uradnem listu Republike Slovenije št. 99 z dne 17. oktobra 2008. V skladu s poglavjem 6.c programa se predlogi strateških projektov izberejo na podlagi dvostopenjskega postopka javnega razpisa. Omenjeni javni razpis št. 01/2008 je določal postopek v okviru prve stopnje, ki se je zaključil z odobritvijo prednostne lestvice Predlogov projektnih idej (PPI), kot podlago za povabilo izbranih PPI v drugo stopnjo postopka. Poziv določa postopek v okviru druge stopnje javnega razpisa. Izbrani PPI bodo podrobneje predstavljeni s predložitvijo Prijavnice, ki bo ocenjena, kar bo nato podlaga za odobritev sofinanciranja v okviru programa. Operativni program in razpisna dokumentacija v okviru druge stopnje javnega razpisa je dostopna na spletni strani programa www.ita-slo.eu. Za poziv v okviru druge stopnje javnega razpisa se uporabljajo tudi spodaj navedena poglavja javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008: – “Predmet javnega razpisa” (2. poglavje); – “Značilnosti strateških projektov” (3. poglavje); – “Upravičeno območje” (5. poglavje); – “Trajanje projekta in upravičeni izdatki” (7. poglavje); – “Dodatne informacije in izjava o varovanju podatkov” (12. poglavje). Besedilo prvega stavka 4. poglavja “Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja” navedenega javnega razpisa št. 01/2008 se spremeni kot sledi: “V okviru javnega razpisa je za sofinanciranje strateških projektov, ki bodo odobreni po zaključku druge stopnje, na razpolago 41.176.470,59 €, kar predstavlja kumulativni znesek programskih sredstev v skladu z odobrenim finančnim načrtom Operativnega programa, ki so na voljo za leti 2007, 2008 in 16,12% za leto 2009.” V skladu z zgoraj navedenim se spremeni tudi tabela v 4. poglavju kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Upravičeni prijavitelji in partnerji Informacije o upravičenosti prijaviteljev in partnerjev so dostopne v 6. poglavju navedenega javnega razpisa št. 01/2008. V vsakem primeru je poziv namenjen izključno vodilnim partnerjem (VP) tistih PPI, ki so bili predloženi v okviru prve stopnje postopka, ocenjeni kot upravičeni in so prejeli minimalno zahtevano število točk (najmanj 50 točk od 100 točk), v skladu z 9. poglavjem javnega razpisa št. 01/2008. Omenjeni prijavitelji so s tem pozivom vabljeni k predložitvi popolne Prijavnice. Vse ostale Prijavnice ne bodo upravičene v okviru tega poziva. V skladu z 20. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 in v njem opisanim načelom vodilnega partnerja, ki je temeljni pogoj za projekte v okviru programov teritorialnega sodelovanja, mora VP, naveden v PPI, v okviru prve stopnje, ostati enak tudi v okviru druge stopnje postopka. Čezmejno partnerstvo, ki mora izpolnjevati pogoje upravičenosti, pa je mogoče v utemeljenih primerih delno spremeniti z namenom doseganja boljših projektnih rezultatov. VP mora spremembo partnerstva utemeljiti. Partnerstvo, predstavljeno v Prijavnici, se v primerjavi s partnerstvom predstavljenim v PPI, ne sme bistveno spremeniti, pri čemer je potrebno ohraniti vsebino projekta, problematiko, cilje, aktivnosti in učinke projekta. V primeru, da se vsebina projekta, problematika, cilji, aktivnosti in učinki projekta predstavljeni v PPI spremenijo, bosta VP in pripadajoča Prijavnica izločena oziroma zavrnjena. 3. Predložitev vlog Po objavi poziva v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na spletni strani programa www.ita-slo.eu, kar predstavlja začetek druge stopnje postopka javnega razpisa, prijavitelji predložijo Prijavnico (glej Prilogo 1). Prijavnica mora biti v celoti pravilno izpolnjena v slovenskem in italijanskem jeziku, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe VP. Skupaj s Prijavnico je potrebno predložiti naslednje dokumente: 1. v celoti izpolnjen Opis stroškovnega načrta (glej Prilogo 2); 2. kopijo veljavnega osebnega dokumenta (prednja in hrbtna stran) odgovorne osebe VP in odgovornih oseb vsakega projektnega partnerja; 3. Pismo o nameri (glej Prilogi 3 in 4) VP in vsakega projektnega partnerja, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe VP oziroma odgovorne osebe posameznega projektnega partnerja; 4. Izjavo vodilnega partnerja (glej Prilogo 5), žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe VP v skladu z nacionalnimi zahtevami; 5. Izjavo o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih (glej Prilogo 12) – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo; 6. dokumente, ki dokazujejo finančno sposobnost kot je navedeno v Prijavnici, del A “Trajnost/Finančna sposobnost”; 7. dovoljenja ali druge dokumente, ki so potrebni v okviru posameznih pravnih postopkov, kot je navedeno v delih D.1 in D.2 Prijavnice; 8. druge dokumente, kot na primer: akt o ustanovitvi začasnega združenja med podjetji, interne pravilnike javnih institucij, pooblastilo za podpisovanje. V primeru, da Prijavnice in vseh dokumentov, navedenih v točkah od 1 do 5, prijavitelj ne predloži ali pa niso predloženi v skladu z zahtevanimi pogoji, bo vloga zavrnjena in izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Organ upravljanja lahko le za dokumente, navedene v točkah od 6 do 8, zaprosi za dodatne dopolnitve in/ali pojasnila. Dopolnitve in/ali pojasnila morajo prispeti na zahtevani naslov v roku petih dni od prejema poziva s strani Organa upravljanja. Vloge, ki ne bodo dopolnjene oziroma pojasnjene v roku, bodo zavržene in izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Prijavnico in vse zahtevane priloge je potrebno posredovati: – v enem originalnem tiskanem izvodu; – v skenirani različici na CD-ju ali USB ključu. Elektronska različica mora biti enaka tiskanemu izvodu ter opremljena z vsemi zahtevanimi podpisi in žigi; – Prijavnica in Opis stroškovnega načrta morata biti posebej na CD-ju ali USB ključu tudi v formatu word oziroma računalniškem programu za urejanje besedil (Prijavnica) in v formatu excel oziroma računalniškem programu za urejanje preglednic (Opis stroškovnega načrta); – v posamezni ovojnici je posredovan samo en projekt. Vloge, ki ne bodo v celoti posredovane v skladu z zgoraj navedenimi oblikami, bodo zavrnjene. Tiskan izvod skupaj s CD-jem/USB ključem je potrebno posredovati na naslov: Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie Servizio rapporti comunitari e integrazione europea via Udine 9 I-34132 Trieste Italia Če bo prišlo do sprememb naslova, bo spremenjen naslov objavljen na spletni strani programa (www.ita-slo.eu). Na zapečateni ovojnici morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja ter prejemnika in pripis “Ne odpiraj – javni razpis/Non aprire – bando pubblico CBC IT-SI 2007–2013 – 2. stopnja strateški projekti/2 fase progetti strategici”. V primeru, da na ovojnici ne bo naveden naziv in naslov pošiljatelja in prejemnika ter pripis, bo vloga zavržena. Vloge morajo biti posredovane s priporočeno poštno pošiljko ali osebno vročene ali poslane s kurirsko službo oziroma hitro pošto: 1. Osebno dostavljene vloge morajo prispeti na naslov najkasneje do 10. septembra 2009 do 12. ure. Kot datum prejema se upošteva datum prejemne štampiljke Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. 2. Vloge posredovane s kurirsko službo oziroma hitro pošto se upošteva kot osebno dostavljene vloge in morajo prispeti na naslov najkasneje do 10. septembra 2009 do 12. ure. Kot datum prejema se upošteva datum prejemne štampiljke Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. 3. Vloge, posredovane s priporočeno poštno pošiljko, morajo biti odposlane do 10. septembra 2009 do 12. ure. Kot datum prejema se upošteva datum poštnega žiga, pod pogojem, da vloga prispe na navedeni naslov do vključno 25. septembra 2009. Vloge, posredovane na kakršenkoli drugi način, bodo zavrnjene in izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov po skrajnem roku, četudi zamuda ni odvisna od pošiljatelja/prijavitelja, in ne glede na datum oddaje pošiljke, bodo zavržene in izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Deželna uprava Furlanije Julijske krajine ni odgovorna za zamudo pri dostavi pošiljk, ne glede na razlog za zamudo. Odgovornost za pravočasno oddajo vlog je izključno na strani prijavitelja. V primeru osebne dostave in posredovanja vlog s kurirsko službo oziroma hitro pošto je le-to mogoče v poslovnem času deželne uprave, in sicer od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 16.30 ter v petek med 8.30 in 13. uro. Ocenjevala se bo samo vsebina prve predložene ovojnice; kakršne koli nadaljnje posodobljene različice predložene s strani VP ali nanašajoč se na isti projekt, ne bodo upoštevane. Pri poimenovanju elektronske različice Prijavnice uporaba naslednjih znakov(“e”; “a”, “u”, “o”, “i”, “č”, “š”, “ž”, itd.) ali razmikov ni dovoljena. Ime datoteke je sestavljeno iz akronima projekta in okrajšave “AF”. 4. Postopek izbora in končna razvrstitev Odpiranje vlog ni javno in se prične dne 11. septembra 2009. Ocenjevanje vlog bo izvedeno, kot je opredeljeno v Operativnem programu, na podlagi pogojev in meril, določenih v Prilogi 8. Merilo B.2.8 v Prilogi 8 “Partnerstvo zagotavlja več kot minimalno sofinanciranje, ki je zahtevano v javnem razpisu”, ne bo upoštevano pri oceni vlog v okviru tega poziva. Predmet ocenjevanja so samo dokumenti, navedeni v 3. poglavju. Priporočila o izvajanju projekta, ki jih je ob zaključku prve stopnje postopka oblikoval Nadzorni odbor, bodo ustrezno upoštevana v okviru druge stopnje ocenjevalnega postopka. Vloge morajo obvezno izpolnjevati vse pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti (Priloga 8, del A.1 in A.2 – merila formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti). V kolikor le-ti niso izpolnjeni, bodo vloge izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Vloge se prijaviteljem ne vračajo. Po zaključku preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti Nadzorni odbor potrdi seznam ocenjenih vlog, pri čemer se v primerih neupravičenih vlog doda navedba razlogov za zavrnitev/zavržbo. Po sklepu Nadzornega odbora prijavitelji neupravičenih vlog prejmejo, s priporočeno poštno pošiljko, obvestilo o zavrnitvi/zavržbi z navedbo rezultatov preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti vloge. Na spletni strani programa www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”, bodo objavljeni rezultati ocenjevanja administrativne ustreznosti in upravičenosti. Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti (upravičene vloge), bodo ocenjene glede na kakovost projekta (ocenjevanje kakovosti) in v skladu z merili za izbor (Priloga 8, del B). Za vsako merilo bodo dodeljene točke. Na podlagi dodeljenih točk bodo vloge razvrščene na prednostno lestvico. Vsaka upravičena vloga lahko zbere največ 98 točk: – največ 30 točk za kakovost vsebine in ustreznost predloga; – največ 23 točk za kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja; – največ 15 točk za dodano vrednost projekta; – največ 30 točk za skladnost z merili za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo. Upravičene vloge, uvrščene na prednostno lestvico z najmanj 60 točkami – pod pogojem, da so za vsako zgoraj navedeno skupino meril prejele najmanj 50%+1 točke od skupnega števila razpoložljivih točk posamezne skupine meril, bodo sofinancirane glede na uvrstitev na prednostno lestvico do porabe v okviru javnega razpisa razpoložljivih sredstev. V primeru, da več vlog doseže enako število točk, bo prednost dodeljena najprej vlogam z višjim številom točk v delu “Kakovost vsebine in ustreznost predloga”; v primeru, da ima še vedno več vlog enako število točk, bo v nadaljnjem izboru prednost dodeljena vlogam z višjim številom točk v delu “Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja”; v primeru, da ima več vlog še vedno enako število točk, bo prednost dodeljena vlogam, ki so zbrale najvišje število meril glede na posamezno prednostno nalogo. Kot zadnje merilo se bo upošteval datum prejema vloge, pri čemer bo prednost imela vloga, ki je prej prispela na navedeni naslov. Skupni tehnični sekretariat bo pripravil prednostno lestvico ocenjenih projektnih predlogov s predlogom točkovanja in povzetek Poročila o ocenjevanju ter ju posredoval Nadzornemu odboru. Nadzorni odbor nato odobri prednostno lestvico projektnih predlogov. Projektni predlogi, ki so prejeli minimalno zahtevano število točk, vendar jih zaradi nezadostnih razpisanih sredstev, ni mogoče sofinancirati v celoti, ne bodo sofinancirani. Po sklepu Nadzornega odbora bodo prijavitelji z uradnim dopisom (s priporočeno poštno pošiljko) obveščeni o rezultatih ocenjevanja. V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na spletni strani programa www.ita-slo.se bo objavljena prednostna lestvica ocenjenih projektnih predlogov in navedba predlogov projektov izbranih za sofinanciranje v skladu z odobritvijo nadzornega odbora. Objavljen bo tudi seznam zavrnjenih/zavrženih predlogov projektov in razlogi za zavrnitev. V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) 1828/2006 bo objavljen tudi seznam upravičencev sofinanciranih projektov in višina dodeljenih javnih sredstev. Objava končne prednostne lestvice projektnih predlogov predstavlja zaključek druge stopnje javnega razpisa in s tem celotnega postopka izbora. Vodilni partnerji odobrenih projektov za sofinanciranje bodo pozvani, da v roku enega meseca po prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja, podpišejo Pogodbo o partnerstvu (glej Prilogo 10) z vsemi partnerji projekta ter en originalni izvod Pogodbe o partnerstvu posredujejo Organu upravljanja. Slovenski partnerji projekta bodo v skladu z odločitvijo Nadzornega odbora prejeli obvestilo o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na podlagi obvestila bodo nato slovenski vodilni partnerji in projektni partnerji povabljeni k podpisu Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju (glej Prilogo 11). Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo posredovala kopijo navedenega obvestila o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja tudi Organu upravljanja. Organ upravljanja bo vodilnega partnerja pozval k podpisu Pogodbe o sofinanciranju (glej Prilogo 9). 5. Časovni okvir postopka Celoten postopek, od objave tega poziva do objave končne prednostne lestvice projektnih predlogov, traja 6 mesecev. VP odobrenih projektov za sofinanciranje morajo okvirno v roku enega meseca po prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja, pripraviti in podpisati Pogodbo o partnerstvu z vsemi partnerji projekta in nato en originalni izvod Pogodbe o partnerstvu posredovati Organu upravljanja. V kolikor Organ upravljanja ne prejme omenjenega izvoda Pogodbe o partnerstvu pravočasno, pošlje VP opomin z navedbo skrajnega roka za predložitev le-tega. Slovenski partnerji projekta morajo v tem času pridobiti obvestilo o odobritvi višine sredstev nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter zatem podpisati Pogodbo o nacionalnem sofinanciranju. 6. Izvajanje projektov Ob upoštevanju načela samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti morajo biti izdatki plačani, vključeni v poročila in zahtevke za povračilo v naslednjih deležih: do 30. oktobra 2010 je potrebno Organu upravljanja posredovati zahtevek za povračilo v višini najmanj 20% skupne vrednosti projekta, do 30. septembra 2011 v višini najmanj 30%, do 30. septembra 2012 v višini najmanj 30% in v višini 20% do zaključka projekta. V primeru, da navedeni roki in deleži ne bodo upoštevani, lahko Nadzorni odbor uveljavlja pravico do odstopa od Pogodbe o sofinanciranju. Posebno pozornost je potrebno med pripravo Prijavnice in Opisa stroškovnega načrta nameniti zgoraj navedeni časovnici letne porabe dodeljenih sredstev v izogib tveganju samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti. 7. Pristojni organ in kontaktni podatki V skladu z Deželnim zakonom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 7 z dne 20. marec 2000 je odgovorni organ Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU, Služba za odnose z EU in evropsko integracijo. Odgovorna oseba za izvedbo postopka: Direktor Direktorata za mednarodne odnose in odnose z EU (direttore.relint@regione.fvg.it – tel. +39 040 3775959). V primeru spremembe odgovorne osebe za izvedbo postopka, bo obvestilo objavljeno na spletni strani programa www.ita-slo.eu. Kakršnekoli dodatne informacije glede poziva lahko dobite pri: Skupnem tehničnem sekretariatu Predsedstvo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU Služba za odnose z EU in evropsko integracijo via Udine 9, I-34132 Trst, Italija Tel.: +39 040 377 5972 (slovenski jezik), +39 040 377 5994-5978-5979 (italijanski jezik) Faks: +39 040 377 5907 E-pošta: jts.itaslo@regione.fvg.it Spletna stran programa: www.ita-slo.eu Slovenski info točki Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Regionalna pisarna Štanjel Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija Tel.: +386 5 7318 533 Faks: +386 5 7318 531 E-pošta: anton.harej@gov.si Spletna stran: http://www.svlr.gov.si, http://www.euskladi.si V primeru spremembe naslovov, bodo le-te objavljene na spletni strani programa www.ita-slo.eu. 8. Spori V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Trstu. 9. Priloge Priloge niso objavljene v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine kot tudi ne v Uradnem listu Republike Slovenije, temveč samo na spletni strani programa www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”, in na uradnih spletnih straneh partnerjev programa. 1. Prijavnica 2. Opis stroškovnega načrta 3. Vzorec Pisma o nameri le za italijanske vodilne partnerje in projektne partnerje 4. Vzorec Pisma o nameri le za slovenske vodilne partnerje in projektne partnerje 5. Vzorec Izjave vodilnega partnerja 6. Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – strateški projekti 7. Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov strateških projektov 8. Seznam postopkovnih meril in meril za izbor 9. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem 10. Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji 11. Vzorec Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju 12. Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008. 13. Izjava Deggendorf (predložiti ob podpisu Pogodbe o sofinanciranju) – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008. 14. Popravki razpisne dokumentacije. Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009. Seznam popravkov.

AAA Zlata odličnost