Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2528. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje delovnih mest in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Mozirje, stran 7025.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-1, Uradni list RS, št. 100/05) in 7. in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 24. redni seji dne 22. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje delovnih mest in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Mozirje
1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji in postopki za dodeljevanje pomoči za ohranjanje delovnih mest in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Mozirje.
2. člen
Sredstva za dodeljevanje pomoči za področje malega gospodarstva se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Mozirje za tekoče leto.
3. člen
Pomoči za ohranjanje delovnih mest in pospeševanje razvoja malega gospodarstva se lahko dodeljujejo za naslednje namene:
– spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
– prednostno spodbujanje samozaposlovanja,
– promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva,
– spodbujanje aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo nepovratnih sredstev iz EU skladov.
4. člen
Upravičeni stroški za namene iz 3. člena tega pravilnika so:
– stroški, ki so povezani z na novo zaposlenim delavcem (prilagoditev delovnega mesta),
– stroški povezani s kandidaturo za pridobitev nepovratnih sredstev iz EU skladov,
– strošek najetja sejemskega prostora in stroški ostalih promocijskih aktivnosti.
Kriteriji in pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati za pridobitev sredstev za posamezne namene iz tega pravilnika, se določijo letno, z objavo javnega razpisa, po sklepu občinskega sveta na predlog Odbora za turizem in malo gospodarstvo.
5. člen
Po tem pravilniku niso upravičeni do pridobitve sredstev, ki so predmet tega pravilnika subjekti, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v letih 2005–2008 že koristili pomoč, ki je navedena v 3. členu tega pravilnika ali pridobili v navedenem obdobju kakršnakoli nepovratna sredstva iz občinskega proračuna,
– nimajo poravnanih davkov in prispevkov oziroma imajo do Občine Mozirje kakršnekoli ne poravnane obveznosti.
6. člen
Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo kot finančna pomoč. Višina pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, lahko znaša do 50% upravičenih stroškov za posamezni namen.
7. člen
Do pomoči po tem pravilniku so upravičene gospodarske družbe, ki se po zakonu o gospodarskih družbah štejejo za mikro podjetje in samostojni podjetniki posamezniki. Upravičenci morajo imeti sedež in dejavnost v Občini Mozirje.
8. člen
Pomoči za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Mozirje se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način.
Javni razpis mora vsebovati naslednje podatke:
– višino razpisanih sredstev,
– namene, za katere se dodeljujejo pomoči,
– pogoje za pridobitev pomoči (velja za pridobitev sredstev s proti dokazilom od datuma javnega razpisa naprej in ne za uveljavljanje za nazaj),
– navedbo dokumentacije in osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, ki mora biti priložena na predpisanem obrazcu (ponudba, predračun, oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč),
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave, ter naslov na katerega se vložijo vloge,
– ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo (odbor) pri kateri lahko zainteresirani oddajo vlogo za dodelitev pomoči, ki je predmet javnega razpisa. Vloge morajo biti posredovane na Odbor za malo gospodarstvo in turizem, v zaprti kuverti, s pripisom NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA OHRANJANJE DELOVNIH MEST,
– sredstva se bodo razdelila med število upravičencev, ki bodo izpolnjevali pogoje skladno s tem pravilnikom in kriteriji iz 3. in 4. člena.
9. člen
Postopek obravnave vlog in predlog razdelitve sredstev opravi Odbor za turizem in malo gospodarstvo, najkasneje v sedmih dneh od poteka veljavnosti roka za vložitev vloge za razdelitev sredstev. Na osnovi predloga odloči občinski organ s sklepom najkasneje v sedmih dneh. S prejemniki pomoči se sklene pogodba, s katero se določijo nameni in pogoji koriščenja sredstev.
10. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za namene, ki so določeni v pogodbi. Namensko porabo sredstev spremljata in preverjata občinska uprava in nadzorni odbor.
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je sredstva porabil ne namensko, mora takoj po ugotovitvi vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo v pogodbi, ki jo prejemnik sredstev sklene z županom Občine Mozirje.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz drugega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še najmanj 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Najkasneje pa v roku enega leta od dodelitve sredstev, mora prejemnik sredstev podati poročilo o učinkih porabe sredstev Odboru za malo gospodarstvo in turizem, kateri poročilo pregleda in o upravičenosti porabe dodeljenih sredstev poroča občinskemu svetu.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2009
Mozirje, dne 22. junija 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost