Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2542. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič, stran 7055.

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 112/06 – popr.) je župan Občine Semič dne 24. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič
1. Ocena stanja in razlogi
Občina Semič se je, zaradi nujnosti zagotovitve pravne podlage za načrtovanje in gradnjo doma starejših občanov, odločila za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04; v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev PUP). Predlagano območje za gradnjo je v sprejetem PUP opredeljeno kot območje B1 MP. V severovzhodnem delu območja velja Odlok o ureditvenem načrtu dela območja ob Metliški cesti (Uradni list RS, št. 38/02), za ostali del območja pa je predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta za oskrbno-storitveno cono. Lokacija doma starejših se nahaja v jugozahodnem delu območja, kjer je po določbi 9. člena odloka o PUP predvidena namembnost za terciarne dejavnosti za potrebe naselja, občine in regije, za kvartarne dejavnosti, šport, rekreacijo itd. Gradnja doma starejših sodi med naštete dejavnosti, prostor sam pa zagotavlja tehnične, funkcionalne in ambientalno ustrezne pogoje za njegovo umestitev. Prostor prav tako omogoča možnost njegove širitve in razvoja spremljajočih dejavnosti.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega zemljišča s parc. št. 362/2, 362/1, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 350/2-del, 353/2, 351/2, 355, 356/2, 356/1-del, 357, 358, 359, 360, vse k.o. Semič.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bodo izhajale predvsem iz analiz dejanskega stanja in razvojnih potreb občine. Pri izdelavi strokovnih rešitev bodo upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora ter okoljsko poročilo v primeru, da bo zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Pripravljavec bo pridobil tudi druge strokovne podlage in analize, če bo ugotovljeno, da so potrebne.
4. Roki
Spremembe in dopolnitve PUP obsegajo naslednje faze oziroma roke priprave:
– sprejem sklepa in objava – junij 2009;
– dostava sklepa o začetku postopka na MOP – dan po objavi sklepa v uradnem glasilu;
– izdelava osnutka in pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora ter odločitve Ministrstva za okolje in prostor glede potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje* – julij 2009;
– izdelava dopolnjenega osnutka – julij 2009;
– javna razgrnitev 15 dni z javno obravnavo;
– stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve – 3 dni po javni razgrnitvi;
– izdelava predloga in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 15 dni;
– sprejem usklajenega predloga dokumenta z odlokom na OS in objava – september 2009.
* v primeru, da je treba izdelati CPVO, se roki za pripravo in sprejem dokumenta ustrezno dopolnijo.
5. Nosilci urejanja prostora
1. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska c. 47, 8000 Novo mesto
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
7. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za območje spodnje Save, Novi trg 8, 8000 Novo mesto
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
9. Javno podjetje Komunala Črnomelj, Belokranjska c. 24, p. Črnomelj
10. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska c. 7, 8000 Novo mesto
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7, p. Novo mesto
12. Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev v celoti nosi Občina Semič.
7. Začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter se pošlje ministrstvu. Sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-02/2009-1
Semič, dne 24. junija 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost