Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2544. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnost Sevnica, stran 7057.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS. št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 22. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnost Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 94/05) se spremeni 4. člen prvotnega odloka, tako da glasi:
»III. DEJAVNOST ZAVODA
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
47.190   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.630   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z glasbenimi in video zapisi
47.640   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s športno opremo
47.782   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z umetniškimi izdelki
47.789   Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
49.310   Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391   Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.392   Obratovanje žičnic
50.300   Potniški promet po celinskih vodah
55.100   Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
      obratov
55.201   Počitniški domovi in letovišča
55.204   Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209   Druge nastanitve za krajši čas
55.300   Dejavnost avtokampov, taborov
56.101   Restavracije in gostilne
56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103   Slaščičarne in kavarne
56.104   Začasni gostinski obrati
56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290   Druga oskrba z jedmi
56.300   Strežba pijač
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
58.290   Drugo izdajanje programja
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.120   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      video filmov, televizijskih oddaj
59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.140   Kinematografska dejavnost
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
60.100   Radijska dejavnost
60.200   Televizijska dejavnost
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
60.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
63.910   Dejavnost tiskovnih agencij
68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200   Fotografska dejavnost
74.300   Prevajanje in tolmačenje
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.110   Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210   Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.220   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
77.340   Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
      zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110   Dejavnost potovalnih agencij
79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011   Dejavnost knjižnic
91.020   Dejavnost muzejev
91.030   Varstvo kulturne dediščine
91.040   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
      naravnih vrednot
93.110   Obratovanje športnih objektov
93.130   Obratovanje fitnes objektov
93.190   Druge športne dejavnosti
93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov
93.291   Dejavnost marin
93.292   Dejavnost smučarskih centrov
93.299   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Zavod lahko dejavnosti razširi ali spremeni s soglasjem ustanoviteljice.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2009
Sevnica, dne 22. junija 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost