Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2570. Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu, stran 7117.

Na podlagi 117., 119., 120., 121. in 124. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa strokovne naloge v hmeljarstvu (v nadaljnjem besedilu: strokovne naloge), obveznosti javne službe v hmeljarstvu (v nadaljnjem besedilu: obveznosti javne službe), pogoje za opravljanje in izvajanje nalog javne službe, kadrovske pogoje za opravljanje javne službe (v nadaljnjem besedilu: kadrovski pogoji), način plačila koncesionarja, ceno storitev opravljanja javne službe in delež, ki ga mora plačati uporabnik storitve javne službe.
2. člen
(obveznosti javne službe)
Koncesionar mora zagotoviti enako dostopnost do storitev javne službe v hmeljarstvu vsem hmeljarjem na celotnem območju Republike Slovenije.
3. člen
(strokovne naloge)
Strokovne naloge javnih služb v hmeljarstvu so:
– selekcija hmelja,
– žlahtnjenje hmelja,
– introdukcija hmelja ter
– ekološka rajonizacija sort kmetijskih rastlin.
4. člen
(pogoji za opravljanje in izvajanje nalog javne službe)
(1) Koncesionar javne službe mora razpolagati z naslednjo opremo:
– najmanj 500 m2 površin rastlinjakov;
– opremo za mikropropagacijo;
– najmanj 20 m2 kalilnikov in mrežnikov;
– najmanj 5 ha letno površin za sajenje križancev;
– rastnimi komorami in
– ostalo opremo za izvajanje dobre agronomske prakse pri pridelavi hmelja.
(2) Koncesionar javne službe mora strokovne naloge v hmeljarstvu opravljati že najmanj deset let in mora imeti v zadnjih 15-ih letih v sortno listo vpisano vsaj eno novo sorto hmelja.
(3) Koncesionarji morajo razpolagati z laboratorijem, akreditiranim v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
5. člen
(kadrovski pogoji)
(1) Koncesionar javne službe mora razpolagati z dokumentacijo, iz katere je razvidno naslednje:
– opis delovnih mest s specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja in izkušenj za vse osebe, ki opravljajo naloge javne službe;
– da ima za opravljanje nalog javne službe zaposleno najmanj eno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo in opravljenim izpopolnjevanjem ter tehničnim znanjem in izkušnjami;
– da je zagotovljeno stalno izpopolnjevanje znanja oseb, ki opravljajo naloge javne službe.
(2) Koncesionar javne službe mora imeti zaposleno osebo, ki mora:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo agronomske smeri ali druge ustrezne smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju izvajanja strokovnih nalog ali izobrazbo, pridobljeno na podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z agronomskega področja ali
– biti strokovnjak s področja nalog, ki se opravljajo kot javna služba, kar izkaže z izvedenimi deli in objavami v zadnjih treh letih.
(3) Tehnični sodelavci za pomoč osebi iz prejšnjega odstavka:
– morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo agronomske ali druge ustrezne smeri, iz katere izhaja znanje s področja opravljanja nalog javne službe;
– morajo imeti delovne izkušnje s področja opravljanja nalog javne službe.
6. člen
(način plačila koncesionarja)
(1) V skladu z uredbo, ki ureja ureditev trga z hmeljem, se iz proračuna Republike Slovenije za opravljanje javne službe namenijo sredstva za kritje stroškov opravljanja strokovnih nalog.
(2) Plačila koncesionarja se izvajajo mesečno na podlagi mesečnih poročil o opravljenem delu, ki jih koncesionar posreduje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: Ministrstvo), po elektronski poti ali v pisni obliki, v skladu s koncesijsko pogodbo.
7. člen
(cene storitev javne službe)
(1) Razliko do celotne vrednosti strokovnih nalog zagotovijo zainteresirani pridelovalci hmelja, ki morajo za strokovno nalogo žlahtnjenje hmelja za leto 2009 zagotoviti najmanj 39,3694% oziroma 46.000,00 evrov, kar je 1,84 evra/100kg hmelja, za strokovno nalogo introdukcija hmelja za leto 2009 pa najmanj 15% oziroma 15.000,00 evrov, kar je 0,60 evra/100 kg hmelja.
(2) Sredstva za sofinanciranje strokovnih nalog žlahtnjenje hmelja in introdukcija hmelja se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke Ministrstva št. 7649 – Strokovne naloge v hmeljarstvu.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-149/2009
Ljubljana, dne 4. maja 2009
EVA 2009-2311-0083
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost