Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2504. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Markovec Žusterna – območje A” v Kopru, Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Markovec Žusterna – območje B” v Kopru, Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Poslovno stanovanjsko območje ob Ferrarski” v Kopru ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN ”Žusterna III” v Kopru in določitev začasne ureditve odmere komunalnega prispevka, stran 6985.

Številka: U-I-98/09-13
Datum: 18. 6. 2009
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 18. junija 2009
s k l e n i l o:
1. Izvrševanje 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Markovec Žusterna – območje A” v Kopru (Uradni list RS, št. 36/08), 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Markovec Žusterna – območje B” v Kopru (Uradni list RS, št. 36/08), 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ”Poslovno stanovanjsko območje ob Ferrarski” v Kopru (Uradni list RS, št. 36/08) ter 4. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN ”Žusterna III” v Kopru (Uradni list RS, št. 36/08) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča Mestna občina Koper odmeri komunalni prispevek za naslednjo obstoječo infrastrukturo: za cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter za javno razsvetljavo. Plačilo tako odmerjenega komunalnega prispevka se šteje za dokaz iz 5. točke prvega odstavka 66. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 41/04 in 126/07).
O b r a z l o ž i t e v
1. Vlada izpodbija odloke o programu opremljanja stavbnih zemljišč Mestne občine Koper (v nadaljevanju Mestna občina) v delu, ki urejajo stroške opremljanja za odmero komunalnega prispevka obstoječe komunalne infrastrukture. Po izpodbijanih določbah naj bi se med obračunske stroške za izračun komunalnega prispevka vključili tudi stroški gradnje obstoječega elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja, kar naj bi bilo v neskladju z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt). Po prvem odstavku 79. člena ZPNačrt se komunalni prispevek odmeri zgolj za komunalno opremo, ki pa naj ne bi obsegala distribucije električne energije ter prenosa signalov po komunikacijskih omrežjih. Zato Vlada meni, da so izpodbijane določbe v neskladju z ZPNačrt. Vlada utemeljuje začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih aktov s tem, da naj bi Mestna občina že pričela z nezakonitim zaračunavanjem stroškov opremljanja stavbnih zemljišč investitorjem.
2. Mestna občina odgovarja, da Vlada v zahtevi ni pojasnila, zakaj bi z izvrševanjem izpodbijanih določb nastale težko popravljive posledice.
3. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
4. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z izvrševanjem izpodbijanih odlokov, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih odlokov. Na podlagi izpodbijanih določb nasprotna udeleženka odmeri komunalni prispevek za elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. To pomeni, da morajo investitorji tako odmerjeni komunalni prispevek plačati, ker je prav dokaz o plačilu po 5. točki prvega odstavka 66. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. S tem bi po oceni Ustavnega sodišča lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb nima drugih posledic, kot je ta, da do končne odločitve Ustavnega sodišča nasprotna udeleženka ne more odmeriti komunalnega prispevka po izpodbijanih določbah. Mestna občina Koper bo lahko odmerila komunalni prispevek po izpodbijanih določbah kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo ali z zakonom (1. točka izreka).
5. Zgolj začasno zadržanje izpodbijanih določb ne bi preprečilo, da bi investitorjem nastale škodljive posledice. Zato je moralo Ustavno sodišče na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZUstS določiti način izvršitve te odločitve (2. točka izreka). Z njim bo investitorjem omogočeno, da v času zadržanja izvrševanja izpodbijanih določb lahko pridobijo gradbeno dovoljenje, ne da bi jim bil odmerjen komunalni prispevek po izpodbijanih določbah.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega in tretjega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik dr. Ciril Ribičič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Ciril Ribičič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost