Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Št. 122-29/2009 Ob-4946/09 , Stran 1772
I. Koncedent: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. II. Predmet koncesije: izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 90/08 in 121/08). Storitev obsega: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. III. Obseg razpisane koncesije: podeli se 1 koncesija za vodenje in izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno, oziroma 20 ur tedensko. Trenutno je v program vključeno 17 uporabnikov, storitev izvajata dve oskrbovalki. Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance in oskrbovalke iz razpisanega območja izvajanja koncesije. Trenutno veljavna ekonomska cena storitve, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Bohinj in velja od 1. 7. 2008 dalje, znaša 16,57 €. Cena za uporabnika s priznano 60% subvencijo občine je 5,53 €/uro/ delovnik. IV. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati 1. septembra 2009. Koncesija se podeli za 10 let, z možnostjo podaljšanja. V. Krajevno območje za katero se razpisuje koncesija: celotno območje Občine Bohinj. VI. Uporabniki storitve: upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod navedenimi pogoji so uporabniki storitve: – osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. VII. Viri financiranja storitve: storitev se na podlagi 100. člena Zakona o socialnem varstvu financira iz prispevkov uporabnikov in iz občinskega proračuna. VIII. Način izvajanja storitve in določitev cene: način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo. Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 5/09) določi koncedent. IX. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. X. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje navedene v 7. členu Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in v 5. členu Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Bohinj. XI. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije: vrsta dokazil in druga dokumentacija, ki jo je treba priložiti vlogi, je podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji. XII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika Koncedent bo pri izbiri koncesionarja uporabila naslednja merila in kriterije: 1. orientacijska cena/urna postavka (efektivna ura) – največ 50 točk, 2. organizacija in fleksibilnost izvajanja javne službe – največ 15 točk, 3. program dela za 5 let – največ 10 točk, 4. ocena tehničnih sredstev in opreme – največ 10 točk, 5. oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja, za katerega bo podeljena koncesija – največ 15 točk. Podrobnejša predstavitev kriterijev je razvidna iz razpisne dokumentacije. Orientacijska cena, ki jo predlaga ponudnik, mora vsebovati stroške dela ter stroške blaga in storitev ločeno. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbral višje število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki. XIII. Rok in način prijave na javni razpis Rok za oddajo ponudb je 3. 8. 2009. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo, do 15. ure, oddana v tajništvu Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti kuverti na naslov Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Bohinj – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. XIV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine (www.obcina.bohinj.si) in v tajništvu Občine Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Pristojna za dajanje dodatnih informacij je Iva Lapajne, višja svet. za družbene dejavnosti in gospodarstvo, tel. 04/577-01-15. XV. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru: odpiranje ponudb bo v sredo, 5. 8. 2009, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu. XVI. Organ, pristojen za podelitev koncesije: po končanem postopku, ki ga določajo predpisi o podelitvi koncesije, na predlog komisije direktor občinske uprave izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Bohinj.

AAA Zlata odličnost