Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2516. Odlok o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Medvode, stran 7012.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08) ter 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 16. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o obveznostih skrbnikov psov na območju Občine Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– obveznosti skrbnikov psov na območju Občine Medvode,
– način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih površin z iztrebki psov na območju Občine Medvode,
– omejitev gibanja psov.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– skrbnik živali je oseba, ki ima žival v lasti ali oskrbi in odgovarja za ustrezno rejo, ravnanje, oskrbo in prevoz živali ter imetnik objektov za rejo, trženje, prevoz, zakol, nego in prireditve z živalmi. Skrbnik živali odgovarja tudi za delo in ravnanje oskrbovancev svojih živali ali živali, ki jih ima v oskrbi. Skrbnik živali, ki so zapuščene, je imetnik zavetišča oziroma občina, če ni zagotovila zavetišča;
– javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur;
– zavetišče je objekt, v katerem se poskrbi za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali;
– javno mesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi.
II. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV PSOV
3. člen
Skrbnik psa je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzorstva.
Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.
V mesecih maju in juniju mora skrbnik psa zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu tudi na površinah, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi.
4. člen
Skrbniki psov morajo z javnih površin sproti odstranjevati pasje iztrebke.
V ta namen Občina Medvode na določenih javnih mestih postavi stojala z vrečkami za pasje iztrebke in koše za iztrebke.
Na stojala z vrečkami za pasje iztrebke se namesti tablica z informacijo o naslovu in telefonski številki zavetišča, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo v skladu z zakonom o zaščiti živali.
III. OMEJITEV GIBANJA PSOV
5. člen
Psov ni dovoljeno voditi:
– na otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
– na pokopališča,
– na športna igrišča,
– na tržnice,
– na javne prireditve,
– na kmetijske površine, kjer se pridelujeta krma in hrana,
– druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
Izjema so službeni psi in psi vodiči slepih.
Površine iz prve do četrte alinee prvega odstavka tega člena Občina Medvode v roku 6. mesecev od uveljavitve tega odloka označi z oznakami.
IV. NADZOR
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski inšpektorat Občine Medvode.
V. KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
Z globo 60,00 EUR se kaznuje za prekršek:
– kdor ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega odloka,
– kdor ravna v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena tega odloka,
– kdor ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Občina Medvode poskrbi za postavitev stojal z vrečkami za pasje iztrebke in koše za iztrebke v roku 2 meseca od uveljavitve tega odloka. Obenem je Občina Medvode dolžna zagotoviti praznenje košev.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-3/09
Medvode, dne 16. junija 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost