Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Št. 44/2009 Ob-4897/09 , Stran 1753
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za študij na tujih izobraževalnih institucijah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala in sicer: – za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine, – za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. Štipendija se podeli za: – šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar za posamezno študijsko leto ne več kot 18.800,00 EUR za študente naravoslovja, tehnike ali medicine in ne več kot 10.000,00 EUR za študente družboslovja ali humanistike; in – življenjske in študijske stroške; v višini 12.000,00 EUR za posamezno študijsko leto. Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih stroškov. Sredstva bodo podeljena za študijsko leto 2009/2010 oziroma 2009, če je študijsko leto enako koledarskemu. Pravica do štipendije se podeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2009, pri čemer se mora kandidat vpisati in s študijem v tujini v tem letniku tudi pričeti v koledarskem letu 2009. Trajanje štipendiranja je lahko največ za toliko študijskih let, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se kandidat prijavlja. Če se kandidat za štipendijo prijavlja za višji letnik programa, se trajanje štipendiranja skrajša za toliko let, kolikor jih je kandidat že zaključil do letnika, za katerega štipendiranje se prijavlja. Štipendij za študij v tujini ni možno pridobiti za študijska področja, določena v javnih razpisih št. JPR21-ŠTIP-2009 in št. JPR22-ŠTIPH-2009, ki ju je objavilo Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, oziroma za druge študijske programe s področja umetnosti in kulture. 2. Vrednost javnega razpisa Vrednost tega razpisa je 2.000.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od letnika, v katerega se bodo vpisali v koledarskem letu 2009 dalje za posamezni študijski program na posamezni ravni izobraževanja, do zaključka izobraževanja. 3. Pogoji Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – je sprejet ali vpisan na dodiplomski ali podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike ali medicine ali podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja družboslovja ali humanistike in ne gre za študij iz zadnjega odstavka 1. točke tega razpisa; – študij iz prejšnje alineje poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni instituciji; – bo na tem študiju pridobil uradno formalno javno veljavno raven izobrazbe, za katero bo prejel javno veljavno spričevalo; – ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav; – oblika študija je redni študij; – oblika študija ni študij na daljavo; – bo v času študija prebival v državi študija; – od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, – od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih; – od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji; – od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; – za isti študijski program kandidat z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih razpisov. Kandidatu pogoja iz prve alineje prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati, če je na tuji instituciji sprejet ali vpisan kot poskusni študent na doktorski študij, ki ustreza sledečim zahtevam: – institucija ima predpisan začetni status poskusnega študenta v programu in svojih pravnih aktih, – institucija ima predpisane obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev statusa doktorskega študenta, – institucija po prehodu študenta retroaktivno vpiše na doktorski študij. Če se kandidat prijavlja za štipendijo za študij, pri katerem je možen samostojen zaključek prve ravni s spričevalom ali prehod iz prve na drugo raven brez pridobitve javno veljavnega spričevala po zaključku prve ravni, se lahko prijavi za štipendijo samo za prvo raven, pri čemer bo moral to raven tudi uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno spričevalo, ali za celoten program na obeh ravneh, pri čemer v prijavi navede obe ravni študija (npr. BA/MSci, MPhil/PhD), pri čemer kandidat, če mu je taka štipendija odobrena, študija ne sme zaključiti s prvo ravnjo. Za študij na področju družboslovja ali humanistike noben del dvostopenjskega študija ne sme potekati na dodiplomski ali njej primerljivi ravni. Kandidat, ki želi prvo raven uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno spričevalo pred nadaljevanjem izobraževanja na višji ravni, se mora prijaviti le za prvo raven. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati originalno, v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisani prijavnici, bodo zavržene. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 4.1. uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije o vpisu ali sprejemu, v katerem je naveden polni naziv študijskega programa, da gre za redni študij, letnik oziroma leto študija, študijsko leto in datum začetka študija, za katerega velja potrdilo, in sicer: 4.1.1. če je kandidat v program sprejet, ni pa še vpisan, predloži uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije, v katerem ta potrdi, da je kandidat sprejet v študijskem letu 2009/2010, 4.1.2. če je kandidat že vpisan v program v študijskem letu 2009, če je študijsko leto enako koledarskemu, ali je vpisan v program v študijskem letu 2008/2009 in bo v študijskem letu 2009/2010 nadaljeval z istim študijem v višjem letniku, predloži uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije o trenutnem vpisu, 4.1.3. kandidat, ki je sprejet ali vpisan kot poskusni študent v skladu z določili predzadnjega odstavka prejšnje točke tega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije o statusu poskusnega študenta, pri čemer morajo biti iz potrdila razvidne obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat za prehod na doktorski študij, rok, v katerem mora te obveznosti opraviti, potrditev, da bo študent po opravljenem prehodu vpisan retroaktivno na doktorski študij za čas trajanja statusa poskusnega študenta ter s strani institucije potrjen izpis iz pravnih aktov, ki urejajo naveden status na tej izobraževalni instituciji, 4.1.4. kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za obe ravni dvostopenjskega študija iz zadnjega odstavka prejšnje točke tega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije o sprejemu ali vpisu na tak študij, iz katerega mora biti razvidno tudi trajanje posamezne ravni in obveznosti, ki jih mora kandidat izpolniti za prehod med obema ravnema, 4.2. pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in trajanju študija, datumih posameznega študijskega leta ter datumu, do katerega mora študent izpolniti študijske obveznosti programa (zaključek izpitov, oddaja naloge, zagovor ali druge obveznosti, ki jih mora študent uspešno opraviti za pridobitev stopnje izobrazbe po tem programu), predmetnik z opisom temeljnih in obveznih predmetov za celotni študijski program ter vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil oziroma jih namerava izbrati, za vsa študijska leta programa; v primeru raziskovalnega študija brez predmetov kandidat odda celoten prvi del dokumentacije, namesto predmetnika pa mora oddati povzetek odobrenega raziskovalnega dela, 4.3. uradno potrdilo o višini letne šolnine, ki se glasi na ime kandidata in ga izda tuja izobraževalna institucija, oziroma potrdilo, da kandidatu šolnine ni potrebno plačati, 4.4. spričevalo zadnje v celoti zaključene ravni izobraževanja ter spričevala vseh zaključenih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, 4.5. uradno potrdilo izobraževalne institucije o doseženih ocenah in sicer: 4.5.1. zaključnega izpita, poklicne oziroma splošne mature, če je kandidat v času prijave sprejet ali vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija, 4.5.2. zadnjega v celoti zaključenega študija, če se kandidat prijavlja za štipendijo za prvi letnik podiplomskega študija in je predhodni študij že v celoti zaključil, 4.5.3. zadnjega v celoti zaključenega študijskega leta, torej študijskega leta 2007/2008 (oziroma 2008, kadar je študijsko leto enako koledarskemu), če je kandidat v času prijave vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ali če predhodne izobraževalne ravni še ni v celoti zaključil, 4.5.4. zadnjega v celoti zaključenega izobraževanja, če je kandidat trenutno vpisan v drugo ali višje leto tega študija in študij ni ocenjevan z ocenami, o čemer prav tako predloži potrdilo, 4.6. če je potrdilo o doseženih ocenah iz točke 4.5. tega odstavka izdala tuja izobraževalna institucija, mora kandidat oddati tudi uradno potrdilo te institucije o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in navede razpon posamezne ocene, če ta ni linearen, 4.7. izpis osebne bibliografije iz baze COBISS kot dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih ali aktivni udeležbi na znanstveni konferenci s predavanjem, objavo posterja ali drugo obliko aktivne udeležbe, vpisana v COBISS najkasneje do zadnjega dne roka za prijavo na ta razpis. Vsa dokazila z izjemo dokazila iz točk 4.2. in 4.7. prejšnjega odstavka morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Oddanih originalov in overjenih prepisov javni sklad ne vrača. 5. Merila za ocenjevanje prijav Prijave se ocenjujejo po štirih kriterijih, najvišje možno skupno število točk je devetdeset (90). 5.1. Področje izobraževanja – 30 točk Področje izobraževanja se točkuje kot sledi: – naravoslovje, tehnika, medicina – 30 točk – družboslovje, humanistika – 0 točk Za uvrstitev smeri v področje se upošteva klasifikacija, navedena v prilogi 1 tega razpisa. Pri interdisciplinarnih programih se za točkovanje upošteva najprej tisto področje, ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov, po potrebi pa tudi namen študija glede na področje dela po zaključenem izobraževanju, za katerega program primarno izobražuje. Če so področja enakomerno zastopana, se upošteva tisto področje, ki je ugodnejše za kandidata. 5.2. Objave – 30 točk Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji se točkuje s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji v soavtorstvu se točkuje z 10 točkami, vsaka aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje, objava posterja, objava v zborniku, ipd.) se točkuje s 3 točkami. Najvišje možno skupno število točk po tem merilu znaša 30 točk. Za točkovanje se bodo upoštevale samo tiste objave, ki bodo do dneva roka za prijavo po tem razpisu vpisane v bazo COBISS, in niso rezultat študijskih obveznosti kandidata, za katere bo kandidat v prijavi predložil izpis iz baze COBISS. Če kandidat ob prijavi ne bo predložil ustreznega izpisa iz COBISS, se upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Če bo kandidat predložil druga dokazila o dosežkih (fotokopije ali originali objav) brez izpisa iz COBISS, se upošteva, da te objave niso vnesene v COBISS in da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. 5.3. Uspeh – 30 točk Uspeh se točkuje kot sledi: – povprečna ocena od vključno 6,0 do 7,0 – 0 točk, – povprečna ocena od vključno 7,0 do 7,8 – 5 točk, – povprečna ocena od vključno 7,8 do 8,5 – 10 točk, – povprečna ocena od vključno 8,5 do 9,0 – 20 točk, in – povprečna ocena od vključno 9,0 do vključno 10 – 30 točk. Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene potrdila iz 5. alineje 4. točke tega razpisa, razen če institucija izrecno ne navede drugače na potrdilu iz 6. alineje 4. točke tega razpisa. Pri ocenah, doseženih na institucijah v tujini, ter ocenah na srednješolski ravni v Sloveniji, se vsaka ocena najprej pretvori v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja, na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za točkovanje. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter določila prednostni seznam teh kandidatov, kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto višino točk in sicer od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Za štipendiranje bodo med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje število točk. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima prednost kandidat, ki se prijavlja za študij za področje naravoslovja, tehnike ali medicine, ki se vpisuje na višjo raven izobraževanja ali ki ima višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha. Vsako naslednje merilo se uporabi le, če po predhodnem merilu ni bilo možno razvrstiti kandidatov. 7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi morebitnih z odločbo predvidenih dokazil s strani kandidata, javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju. Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku. Po zaključenih študijskih obveznostih programa se mora štipendist zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali se samozaposliti. Štipendist mora biti zaposlen ali samozaposlen za polni delovni čas vsaj toliko let, kolikor študijskih let je prejemal štipendijo, pri čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem navedenem obdobju v delovnem razmerju pri istem delodajalcu. Če štipendist sklene delovno razmerje za čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas. Podrobneje je štipendijsko razmerje določeno s pogodbo o štipendiranju ter s splošnimi pogoji poslovanja. 8. Dostopnost dokumentacije Besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22 (5. nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 9. Pooblastilo Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten najmanj 30 dni, mora pred odhodom javnemu skladu predložiti originalno pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije, ni potrebno notarsko overiti. 10. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 65. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je torek, 14. julij 2009. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisani prijavnici, bodo zavržene. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07-UBP3, 126/07) takse prosta. 11. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, na spletnem forumu o 65. javnem razpisu na istih straneh, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri sledečih osebah: – Doris Sattler, e-pošta doris.sattler@sklad-kadri.si, tel. št. 01/434-58-92, ali – Špela Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. št. 01/434-10-86. Priloga 1 Klasifikacija področij in podpodročij A. Naravoslovje A.1. matematika (analiza, topologija, numerična in računalniška matematika, algebra, teorija grafov, verjetnostni račun in statistika, algebra, verjetnostna teorija, geometrija, uporabna matematika, teorija števil, logika in osnove matematike) A.2. fizika in astronomija (fizika kondenzirane materije, teoretična fizika, fizika srednjih in nizkih energij, eksperimentalna fizika osnovnih delcev, biofizika, medicinska fizika, akustika, astrofizika, atomska, molekularna in optična fizika, biofizika, fizika stisnjene snovi, kriogenika, elektromagnetizem, fizika osnovnih delcev, dinamika tekočin, geofizika, matematična fizika, medicinska fizika, plazma in kvantna fizika, fizika trdnih snovi, statistična mehanika, termodinamika, uporabna fizika) A.3. biologija (zoologija in zoofiziologija, botanika, ekosistemi, rastlinska fiziologija, aerobiologija, celična biologija, kronobiologija, kriobiologija, ekologija, genetika, endokrinologija, razvojna, človeška in morska biologija, mikrobiologija, molekularna biologija, paleobiologija, virologija, biofizika, mikologija, parazitologija, patologija, fiziologija) A.4. kemija (fizikalna kemija, strukturna kemija, anorganska kemija, organska kemija, analizna kemija, geokemija, biokemija, kemiinformatika, študije materialov, matematična kemija, kvantna, organska in anorganska kemija, teoretična kemija) A.5. geologija (mineralogija in petrologija, paleontologija in biostratigrafija, sedimentologija, geokemija, geofizika. regionalna geologija, naravni viri (mineralne in energetske surovine ter voda), geologija okolja) A.6. informacijski sistemi A.7. računalniško intenzivne metode in aplikacije (algoritmi, optimizacije, simulacije) A.8. okoljske vede (varstvo okolja, okoljska kemija, geologija, geokemija, geomorfologija, geofizika, hidrologija, meteorologija, mineralogija, oceanografija, pedologija, paleontologija, študije sedimentov in prsti) A.9. farmacija B. Tehnika B.1. gradbeništvo (gradbeni materiali, geotehnika, konstrukcije v gradbeništvu, potresno inženirstvo, gradbena fizika, računalniško integrirana graditev objektov) B.2. kemijsko inženirstvo (transportni pojavi, separacijski procesi, procesno sistemsko inženirstvo, kataliza in reakcijsko inženirstvo, polimerno inženirstvo, biokemijsko inženirstvo, anorganski produkti, organski produkti, tehnika za varstvo okolja) B.3. energetika (smotrna raba energije, goriva in tehnologija za konverzijo energije, obnovljivi viri in tehnologije, energetski postroji, sistemske raziskave) B.4. materiali (anorganski nekovinski materiali, kovinski materiali, polimerni materiali) B.5. mehanika (analitična mehanika, eksperimentalna mehanika, numerično modeliranje, konstrukcijska mehanika, mehanika fluidov) B.6. sistemi in kibernetika (tehnologija vodenja sistemov, znanja o sistemih in vodenju sistemov, postopki in orodja za načrtovanje in izvedbo sistemov vodenja, gradniki za sisteme vodenja, področja uporabe, spremljajoča področja, biomedicinska tehnika, medicinska elektronika, medicinska fizika, medicinska informatika) B.7. računalništvo in informatika (informacijski sistemi, inteligentni sistemi, računalniška teorija, algoritmi, podatkovne strukture, računalniška arhitektura, operacijski sistemi, omrežja in računalniške komunikacije, varnost in zanesljivost, programiranje in programski jeziki, informatika, interakcija človek-računalnik, kvantno računalništvo, računalniška grafika, računalništvo in družba, umetna inteligenca, informacijski sistemi in poslovna informatika) B.8. sistemske vede (teorija kaosa, kompleksni sistemi, kibernetika, kontrolna teorija, sistemska biologija, sistemska dinamika, sistemska ekologija, sistemsko inženirstvo, sistemska teorija) B.9. telekomunikacije B.10. elektronske komponente in tehnologije (materiali za elektronske komponente, elektronske komponente, mikroelektronika, optoelektronika, vakuumistika, karakterizacija elektronskih komponent in materialov) B.11. proizvodne tehnologije in sistemi (proizvodna kibernetika, izdelovalna tehnologija, avtomatizacija, robotika, industrijski inženiring, varilstvo) B.12. konstruiranje (osnovna in sistemska znanja, specialna konstrukcijska znanja, specialna razvojna znanja, strojni deli, stroji in naprave) B.13. električne naprave (elektromagnetni pretvorniki, pretvorniki močnostne elektronike, integrirani pogonski sistemi, stikalne naprave) B.14. procesno strojništvo (večfazni sistemi, prenosnost v trdninah in tekočinah, transmisijski sistemi, industrijski hazard, kriogenika, zgorevanje, vodna moč) B.15. tekstilstvo in usnjarstvo (tekstilna in tehnična vlakna, tekstilna kemija, tekstilno mehanski procesi, konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij, usnjarstvo in predelava usnja) B.16. meroslovje (senzorji in zajemanje podatkov, signali in prenos, procesiranje in vrednotenje, metrologije področij) B.17. rudarstvo in geotehnologija (rudarstvo, disperzni sistemi, geotehnologija, geotehnika) B.18. geodezija B.19. transport in promet (prometna tehnika in tehnologija, prometni sistemi, varnost, letalska uprava, infografika, transportne študije, mednarodni transport, pomorski transport, masovni transport, navigacijski sistemi, transportno inženirstvo) B.20. vodarstvo B.21. tehnološko usmerjena fizika B.22. komunikacijska tehnologija (grafična tehnologija, interaktivna tehnologija) B.23. biotehnika (gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo, živalska produkcija in predelava: genetika in selekcija, prehrana živali, etologija in tehnologija v živinoreji, predelava animalnih surovin, rastlinska produkcija in predelava: kmetijske rastline, tla in mikroklima, voda, kmetijski prostor, okolje, naravovarstveno kmetijstvo, fitomedicina, kmetijska tehnika, tehnologija živil rastlinskega izvora, ekonomika agroživilstva in razvoj podeželja) B.24. veterina (morfologija, fiziologija in reprodukcija živali, animalna patologija in epizootiologija, terapija in zdravstveno varstvo živali, zdravstvo živali z vidika očuvanja črede, zdravstveno varstvo živil živalskega izvora) B.25. biotehnologija (tehnologija rekombinantne DNA, bioinženirstvo, animalna biotehnologija, mikrobna biotehnologija, rastlinska biotehnologija, zaključni procesi v biotehnologiji) C. Medicina C.1. medicina (medicinska tehnologija, akupunktura, anesteziologija, preventivna medicina in medicina dela, urgentna medicina, endokrinologija, epidemiologija, forenzika, geriatrika, ginekologija, hematologija, interna medicina, nefrologija, nevrologija, obstetrika, ortopedska kirurgija, radiologija, reumatologija, športna medicina, kirurgija, traumatologija, urologija, pediatrija, kardiologija, stomatologija, patologija, imunologija, nevrobiologija, onkologija, reprodukcija človeka, srce in ožilje, metabolne in hormonske motnje, psihiatrija) C.2. zdravstvene vede (zdravstvena nega, prehrana in dietetika, optometrija, fizioterapija, govorna terapija, osnovno zdravstvo, zdravstvena skrb, rekreacijska terapija) D. Družboslovje D.1. vzgoja in izobraževanje (pedagogika, andragogika, specialna didaktika, defektologija, kurikulum (različne ravni in področja), izobraževalna filozofija, psihologija in tehnologija, različna predmetna ali področna izobraževanja na različnih ravneh – predšolsko, osnovnošolsko, srednje ali visokošolsko izobraževanje, izobraževanje odraslih, predmetno izobraževanje) D.2. ekonomija (agrarna, potrošniška, okoljska, finančna ekonomija, ekonomija okolja, geografije, zgodovine in druge področne ekonomske študije, ekonometrija, teorija iger, teorija človeškega razvoja, industrijska organizacija, mikro in makroekonomija, matematična ekonomija, monetarna ekonomija, politična ekonomija, javne finance, nepremičninska ekonomija, socialna ekonomija) D.3. sociologija (uporabna sociologija, skupinska dinamika, informatika v skupnostih, primerjalna sociologija, konfliktne in kulturološke študije, kriminologija, demografija, okoljska sociologija, organizacijske vede, študije o znanosti in tehnologiji, socialni kapital, socialna ekonomija, filozofija in psihologija, socialna politika, raziskave na področju sociologije – sociologija različnih področij) D.4. poslovne, organizacijske in upravne vede (javna uprava, javne službe, management, logistika) D.5. okoljski management (upravljanje z naravnimi viri, rekreacijska ekologija, toksikologija, trajnostni razvoj) D.6. pravo (kanonsko in primerjalno pravo, ustavno pravo, civilno in kazensko pravo, pravna filozofija, primerjalne pravne študije) D.7. politične vede (politologija, politika regij ali držav, primerjalna politologija, mednarodni odnosi in mednarodne institucije, mirovne študije, politična kultura, ekonomija in zgodovina, študije javnega sektorja, politična filozofija) D.8. obramboslovje (študije različnih področij obramboslovja (letalstvo, topništvo), doktrina, primerjalne vojaške študije, teorija iger, vodenje, logistika, obrambna etika, obveščevalne dejavnosti, vojaško pravo, vojaška medicina, pomorstvo, strategija, taktika) D.9. novinarstvo, medijske študije in komunikologija (novinarstvo (televizija, tisk, novi mediji), medijske študije (radijo, televizija, masovni mediji), komunikologija, informacijska teorija, medkulturna komunikacija, oglaševanje, komunikacijsko oblikovanje, marketing, masovno komuniciranje, prevajanje, odnosi z javnostmi, neverbalna komunikacija) D.10. kriminologija in socialno delo D.11. urbanizem D.12. psihologija (abnormalna psihologija, uporabna psihologija, vede o obnašanju, klinična psihologija (psihoterapija), kognitivna in diferencialna psihologija, razvojna in izobraževalna psihologija, razvojna, eksperimentalna in forenzična psihologija, medsebojna komunikacija, organizacijska psihologija, psihoanaliza, psihometrija, psihofizika, kvantitativna in socialna psihologija, športna in medijska psihologija) D.13. šport (kineziologija – pedagoški vidik (športna vzgoja, trening, motorično učenje), kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.), kineziologija – biomehanski, biometrični vidik) D.14. narodna vprašanja (narodno vprašanje – družboslovni ali humanistični vidik) D.15. informacijska znanost, bibliotekarstvo in muzejske študije (arhivske študije, bibliometrika, informatika, informacijska arhitektura, muzejske študije, upravljanje muzejev) D.16. socialno delo (socialno delo z razlčnimi skupinami (otroci in druge skupine), medicinsko socialno delo, mentalno zdravje, šolsko socialno delo) D.17. geografija (fizična geografija, družbena geografija, historična geografija, regionalna geografija, aplikativna geografija, kartografija, človeška geografija (kulturna, ekonomska, zgodovinska, politična, socialna, urbana), okoljska geografija, biogeografija, klimatologija, obalna geografija, geomorfologija, geodezija, hidrologija, ekologija krajine) E. Humanistika E.1. zgodovina (zgodovinopisje, zgodovina različnih držav, regij, področij in obdobij) E.2. arheologija (klasična arheologija, arheologija različnih regij ali obdobij) E.3. antropologija (fizična antropologija, socialna in kulturna antropologija, biološka antropologija, antroploško jezikoslovje, kulturna antropologija, zgodovinska in medicinska antropologija) E.4. področne študije (študije regij ali držav, študije posameznih etničnih skupin, ženske in moške študije, spolne študije, psihologija spolov, izobraževanje o spolnosti) E.5. jezikoslovje (raziskovanje posameznih jezikov, teoretično in uporabno jezikoslovje, procesiranje naravnega jezika, programsko jezikoslovje (computional linguistics), analiza diskurza, morfologija, fonetika, semantika, sintaksa, retorika, posamezni jeziki – klasični, moderni) E.6. kulturologija E.7. literarne vede E.8. muzikologija E.9. filozofija (metafizika, epistemologija, logika, etika, etstetika, socialna in politična filozofija, filozofske tradicije in šole, zgodovina filozofije, aplikativna filozofija) E.10. teologija F. Umetnost in kultura F.1. vizualne umetnosti (umetnostna zgodovina, kaligrafija, risanje, slikanje, fotografija, kiparstvo, litografija) F.2. arhitektura, oblikovanje in aplikativne umetnosti (arhitektura, urbano načrtovanje, notranje oblikovanje, oblikovanje krajine, restavratorstvo, industrijsko (produktno) oblikovanje, modno in tekstilno oblikovanje, grafično oblikovanje, oblikovanje uporabniških vmesnikov) F.3. glasba in glasbene študije (glasba, glasbena teorija, glasbena zgodovina, upravljanje z umetnostjo (usmeritev glasba), študij posameznih inštrumentov, petje, dirigiranje) F.4. ples (koreografija, analiza plesa, plesne študije, zgodovina plesa, posamezne vrste plesa) F.5. film in televizija (animacija, film, filmska kritika, filmska teorija, televizijske študije) F.6. gledališče (upravljanje z umetnostjo (specializacija gledališče), zgodovina gledališča, igranje, režija, scenografija, dramaturgija, gledališko pisanje, gledališka glasba)

AAA Zlata odličnost