Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2536. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2008, stran 7032.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji 11. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ribnica za leto 2008.
2. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja Občine Ribnica so bili doseženi in razporejeni prihodki in odhodki v naslednjih višinah:
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov/konto         |    v EUR|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  6.508.866|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  5.678.711|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  5.222.416|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.546.203|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   406.952|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   269.261|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   456.295|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   217.014|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    5.718|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    4.348|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    71.909|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   157.306|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |   389.730|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   289.336|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   100.394|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |   440.425|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   440.425|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |      0|
|   |proračuna iz sredstev Evroposke unije   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  6.536.419|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  2.015.441|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   500.272|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalca za socialno   |    75.513|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.390.985|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačilo domačih obresti        |    31.148|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    17.523|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  |  2.158.561|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    40.527|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   818.114|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    29.140|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi domači transferi        |  1.270.780|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  2.233.923|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.233.923|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |   128.494|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   128.494|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)      |   –27.553|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    16.206|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    16.206|
|   |(750+751+752)               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     326|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    15.880|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |    5.647|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba kupnin iz naslova privatizacije|    5.647|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V) IN   |    10.559|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)           |    56.233|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    56.233|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    56.233|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –73.227|
|   |(I + IV +VII -II – V – VIII)       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       |   –56.233|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI + VII – VIII – IX) |    27.553|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  240.350,00|
|   |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so sestavni del tega odloka.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0029/2009
Ribnica, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost