Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2573. Odločba o izbiri Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, stran 7125.

Na podlagi 87.e Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08, v nadaljnjem besedilu ZUP) ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) in na podlagi obrazložene pobude, ki jo je na Ministrstvo za zdravje posredovala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Vidovdanska cesta 9, 1000 Ljubljana ter sklepa Ministrstva za zdravje št. 014-3/2009-1 z dne 14. 1. 2009 o začetku postopka podelitve javnega pooblastila in oddaje storitev iz javnega pooblastila izdaja minister za zdravje naslednjo
O D L O Č B O
1. Kot najugodnejši ponudnik, ki je podal pravilno ponudbo, se izbere Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Vidovdanska cesta 9, 1000 Ljubljana.
2. Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije se podeli javno pooblastilo za dobo 3 let.
Zbornici se v okviru javnega pooblastila oddajo naslednji sklopi storitev:
1. Vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti;
2. Vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra;
3. Izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem;
4. Izdajanje, podaljšanje in odvzem licence izvajalcem s področja zdravstvene dejavnosti;
5. Načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.
Sredstva za izvajanje oddanih storitev iz javnega pooblastila se zagotovijo iz državnega proračuna, v skladu z razpoložljivimi sredstvi na proračunski postavki 7123.
3. Vsi pogoji, začetek izvajanja storitev iz javnega pooblastila, izvajanje in poročanje o izvajanju storitev, financiranje ter preklic javnega pooblastila se uredijo z medsebojno pogodbo.
4. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dolžna pričeti z izvajanjem storitev iz javnega pooblastila najkasneje v 6 mesecih od dokončnosti te odločbe, sicer lahko minister podeljeno javno pooblastilo odvzame.
5. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dolžna v 15 dneh Ministrstvu za zdravje sporočiti vsakršno spremembo pogojev, ki utemeljujejo izdajo te odločbe.
Št. 014-3/2009-13
Ljubljana, dne 25. marca 2009
EVA 2009-2711-0033
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost