Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Št. 430-358/2009 Ob-4908/09 , Stran 1750
Na podlagi Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV (Ur. l. RS, št. 126/03, 16/07 – odločba US, 102/07, 96/08 – odločba US, 41/09), Pravilnika o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Ur. l. RS, št. 110/08) in Pravilnika o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Ur. l. RS, št. 110/08), objavljamo obvestila o razpisu za zbiranje ponudb z naslednjo vsebino: Razpis za zbiranje ponudb za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, št. 430-358/2009. 1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel. 01/428-40-54, faks 01/428-57-91, e-pošta: jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.mnz.gov.si. 3. Vrsta in opis predmeta razpisa Predmet razpisa je podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, za nedoločen čas. Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja obsega izvedbo usposabljanja in izpopolnjevanja iz naslednjih programov: 1) strokovno usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije: – varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka; – varnostnik/varnostnica; – varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica; – varnostni tehnik/varnostna tehnica; – varnostni menedžer/varnostna menedžerka; – operater/operaterka varnostno-nadzornega centra; – pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov; – varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka; 2) obdobno strokovno izpopolnjevanje varnostnega osebja; 3) strokovno izpopolnjevanje varnostnega osebja. Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji. 4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanja je lokacija, ki jo ponudnik navede v ponudbi, in sicer na območju Republike Slovenije. 5. Razdelitev na sklope: ne. 6. Variante so dopustne: ne. 7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek: naročnik bo podelil javno pooblastilo vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, in sicer za nedoločen čas, predvidoma v roku 60 dni od dokončnosti izdanega sklepa o podelitvi pooblastil. 8. Obvezni depoziti in jamstva (če je potrebno): --- 9. Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 10. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina subjektov, ki ji bo javno pooblastilo podeljeno: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji. 11. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 12. Merila za izbiro: --- 13. Rok za sprejemanje ponudb (datum, čas, naslov za predložitev ponudb): ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 31. 7. 2009, najkasneje do 15. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 14. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 140 dni od roka za predložitev ponudb. 15. Pogoji odpiranja ponudb (datum, čas, kraj odpiranja ponudb) Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 2009, ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem internetnem naslovu naročnika. Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 21. 7. 2009. Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Razpis za zbiranje ponudb za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, št. 430-358/2009«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor. 17. Datum odpošiljanja tega obvestila: 24. 6. 2009.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti