Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Ob-4948/09 , Stran 1763
Vsebina 1. Uvod 2. Predmet javnega razpisa 3. Značilnosti standardnih projektov 4. Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja 5. Upravičeno območje 6. Upravičeni prijavitelji in partnerji 7. Upravičeni izdatki 8. Predložitev vlog 9. Postopek izbora in končna razvrstitev 10. Časovni okvir postopka 11. Dodatne informacije in izjava o varovanju osebnih podatkov 12. Pristojni organ in kontaktni podatki 13. Spori 14. Priloge Okrajšave Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 VP Vodilni partner ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj V skladu z zakonodajo Skupnosti: – Uredbo (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L št. 210 z dne 31. julija 2006), in zlasti člen 17 in 20 o odgovornostih organa za potrjevanje in držav članic, kakor tudi končnih upravičencev glede sistema spremljanja in nadzora; – Uredbo (ES) št. 397/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 126 z dne 21. maja 2009); – Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. julija 2006); – Uredbo Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (UL L št. 348 z dne 24. decembra 2008); – Uredbo Sveta (ES) št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (UL L št. 94 z dne 8. aprila 2009); – Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 in njene naknadne spremembe o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 371 z dne 27. decembra 2006); – Zakonodajo EU, ki določa predpise na področju državnih pomoči (vključno z “Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi” – Sporočilo Komisije (2009/C 83/01) in nadaljnjimi ukrepi); – Direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev ter druge ustrezne direktive in uredbe na področju javnih naročil, kakor tudi nacionalni predpisi o izvajanju takih direktiv; – Programom čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, ki ga je Evropska komisija odobrila z Odločbo št. K(2007) 6584 končni z dne 20. decembra 2007. V skladu z naslednjo nacionalno in deželno zakonodajo: Za Republiko Slovenijo: – Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/00, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07 in 109/08); – Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 26/09); – Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 26/09 in 31/09); – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08); – Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 110/07); – Nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja. Za Republiko Italijo – Zakon in predpisi o splošnem računovodskem sistemu za izvrševanje državnega proračuna; – Italijanski nacionalni zakon št. 241/1990 o upravnem postopku, kot ga dopolnjuje italijanski nacionalni zakon št. 15/2005; – Zakonodajni odlok št. 163 z dne 12. aprila 2006 »Zakon o javnem naročanju del, storitev in blaga v skladu z Direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES«; – Delibera CIPE št. 174/2006 z dne 22. decembra 2006 – odobritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013; – Delibera CIPE št. 166 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013; – Delibera CIPE št. 158 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvir 2007–2013 za Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«; – Delibera CIPE št. 36 z dne 15. junija 2007 (objavljeno v Uradnem listu št. 241 z dne 16. oktobra 2007) – definicija kriterijev javnega nacionalnega sofinanciranja evropskih socio-strukturnih aktivnosti v programskem obdobju 2007–2013; – Nota št. 0044831 z dne 4. aprila 2008 italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE) in Ministrstva za gospodarski razvoj – Oddelek za politiko na področju strukturnih skladov EU, o izvajanju programov v okviru Cilja 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje« 2007–2013; – Odlok Predsednika Republike št. 196 z dne 3. oktobra 2008, (Uradni list št. 294 z dne 17. decembra 2008), italijanska uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, ki določa pravila upravičenosti izdatkov v okviru programov, sofinanciranih iz sredstev strukturnih skladov, v programskem obdobju 2007–2013. Za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino, Organ upravljanja programa: – Deželni zakon št. 18 z dne 27. marca 1996, kakor je bil spremenjen in dopolnjen z deželnim zakonom št. 4 z dne 17. februarja 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve; – Deželni zakon št. 21 z dne 8. avgusta 2007 in št. 7 z dne 20. marca 2000 ter Pravilnik o organizaciji deželnih upravnih organov in deželnih organov, odobren z Odlokom predsednika dežele št. 0277/PRES z dne 27. avgusta 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve; – Deželna zakona št. 17 z dne 30. decembra 2008 (Finančni zakon 2009) in št. 18 z dne 30. decembra 2008; – Deželni zakon št. 7 z dne 21. julija 2008 o izpolnjevanju obveznosti Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki izhajajo iz članstva Italije v Evropski uniji. Izvajanje Direktiv 2006/123/ES, 92/43/EGS, 79/409/EGS, 2006/54/ES in Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (zakon Skupnosti 2007), objavljen v redni Prilogi deželnega uradnega lista št. 16, z dne 25. julija 2008. V javnem razpisu navedeni zakoni, uredbe in akti Evropske unije se navezujejo na trenutno veljavno zakonodajo. 1. Uvod Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, v skladu s sklepom Nadzornega odbora, sprejetim na sedmi seji dne 11. junija 2009 v Mestrah (Benetke), objavlja javni razpis za predložitev standardnih projektov, ki bodo sofinancirani v okviru programa v skladu s postopki in značilnostmi, navedenimi v Operativnem programu. Operativni program in razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani programa www.ita-slo.eu. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, t.j. »Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja«. Projekti morajo ustrezati naslednjim prednostnim nalogam programa: – Prednostna naloga 1: »Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija«; – Prednostna naloga 2: »Konkurenčnost in na znanju temelječa družba«; – Prednostna naloga 3: »Socialna integracija«. Okviren seznam upravičenih aktivnosti je naveden v 4. poglavju Operativnega programa. Vsak projektni predlog se lahko nanaša samo na eno od zgoraj navedenih prednostnih nalog. V primeru, da se načrtovane projektne aktivnosti nanašajo na izvedbo aktivnosti, povezanih z več kot eno prednostno nalogo, se izbere samo tisto prednostno nalogo, pri kateri načrtovane aktivnosti prevladujejo. V primeru projektnih aktivnosti, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh v smislu člena 87(1) Pogodbe, se sofinanciranje teh aktivnosti izvaja v skladu z ustreznimi bistvenimi in postopkovnimi določili na področju državnih pomoči (t.j. pomoč dodeljena na podlagi priglašenih in odobrenih shem, skupinskih izjem ali pravila de minimis). 3. Značilnosti standardnih projektov Vsak projektni predlog mora izpolnjevati naslednje pogoje: 1. sodelovati morata vsaj dva partnerja, eden slovenski in eden italijanski partner; 2. izpolnjevati mora vsaj dva pogoja, ki jih določa 19. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje; 3. imeti mora pristen čezmejni značaj tako v smislu čezmejnega vpliva, kakor tudi partnerstva; 4. celotni skupni izdatki se gibljejo med 50.000,00 € in 1.500.000,00 €; 5. traja lahko največ 36 mesecev; 6. glede na načelo samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti, morajo biti izdatki plačani, vključeni v poročila in zahtevke za povračilo v naslednjih deležih: do 30. septembra 2010 je potrebno Organu upravljanja posredovati zahtevek za povračilo v višini najmanj 5% skupne vrednosti projekta, do 30. septembra 2011 v višini najmanj 40% in v višini 55% do zaključka projekta. V primeru, da zahtevani deleži in roki ne bodo upoštevani, lahko Nadzorni odbor uveljavlja pravico do odstopa od Pogodbe o sofinanciranju. 4. Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja V okviru javnega razpisa je za sofinanciranje projektov na razpolago 60.000.000,00 €, kar predstavlja kumulativni znesek v višini 83,88% programskih sredstev, predvidenih za leto 2009, 100% programskih sredstev, predvidenih za leti 2010 in 2011 ter 28,17% za leto 2012 v skladu z odobrenim finančnim načrtom Operativnega programa. Sredstva so porazdeljena po posameznih prednostnih nalogah, kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V okviru programa se lahko sofinancira samo upravičene izdatke. Programska sredstva sestoje iz namenskih sredstev Skupnosti iz ESRR v višini največ 85%, največ 15% sredstev pa se zagotavlja iz nacionalnih javnih virov. Nacionalno javno sofinanciranje (15%) na državni ravni v Italiji bo italijanskim partnerjem zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE) preko svojega rotacijskega sklada v skladu z zakonom št. 183/1987. Slovenski javni partnerji morajo del upravičenih izdatkov sofinancirati iz lastnih virov v višini 5%, preostalih največ 10% nacionalnega javnega sofinanciranja bo zagotovil nacionalni organ – Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru proračunske postavke »PP6513 – nacionalno sofinanciranje Cilja 3«. V primeru zasebnih slovenskih partnerjev bo največ do 15% nacionalnega javnega sofinanciranja zagotovil nacionalni organ – Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru proračunske postavke »PP6513 – nacionalno sofinanciranje Cilja 3«. V primeru, da dodelitev nepovratnih sredstev zapade pod pravila o državnih pomočeh v skladu s členom 87(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, kot je navedeno v 2. poglavju javnega razpisa, je potrebno spoštovati ustrezna bistvena in postopkovna določila, še posebej tista, ki se nanašajo na največjo višino prispevkov k upravičenim izdatkom. 5. Upravičeno območje Upravičeno območje Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 je: – v Republiki Sloveniji: Goriška statistična regija, Obalno-kraška statistična regija, Gorenjska statistična regija, Osrednjeslovenska statistična regija (načelo fleksibilnosti) in Notranjsko-kraška statistična regija (načelo fleksibilnosti). – v Republiki Italiji: Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina: Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina; pokrajina Pordenone (načelo fleksibilnosti) Dežela Veneto: pokrajine Benetke, Rovigo, Padova; pokrajina Treviso (načelo fleksibilnosti) Dežela Emilia-Romagna: pokrajini Ferrara in Ravenna. V skladu z 21. členom, točka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006, so izdatki nastali na območjih, vključenih v program na podlagi načela fleksibilnosti (glej zgoraj), upravičeni v višini največ do 20% zaprošenih sredstev ESRR v okviru posameznega projekta. Izdatki, nastali na območjih, vključenih v program na podlagi načela fleksibilnosti, se preverjajo na podlagi krajevnega izvora partnerjev in na podlagi lokacije izvajanja aktivnosti ter vpliva na območje. 6. Upravičeni prijavitelji in partnerji Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji in partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v upravičenem območju programa, ali pa opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju programa, vendar imajo sedež ali organizacijsko enoto izven upravičenega območja, kjerkoli v državi Sloveniji ali Italiji, kakor je navedeno v 5. poglavju javnega razpisa. Državne/deželne javne institucije, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju programa, sodijo med upravičence izven upravičenega območja programa v primeru, da izvedene aktivnosti nimajo takojšnjega učinka na upravičenem območju programa. Zato mora biti koristnost njihovega partnerstva za doseganje ciljev projekta jasno dokazana. V skladu z 20. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 je potrebno uporabiti načelo vodilnega partnerja. V skladu z Operativnim programom seznam potencialnih prijaviteljev in partnerjev v okviru vsake prednostne naloge vključuje: Prednostna naloga 1: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, inštitucije, ki upravljajo zavarovana območja, podjetja in njihove konzorcije, gospodarske zbornice, strokovna združenja in druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo prednostne naloge; Prednostna naloga 2: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove, znanstvene in tehnološke parke, centre za inovacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije, industrijske cone, gospodarske zbornice, strokovna združenja, ustanove za strokovno usposabljanje in druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo prednostne naloge; Prednostna naloga 3: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove konzorcije, gospodarske zbornice, ustanove za strokovno usposabljanje in druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo prednostne naloge. 7. Upravičeni izdatki Glede upravičenosti izdatkov je potrebno uporabljati pravila Skupnosti in nacionalna pravila. Dodatne podrobnosti so navedene v Priročniku o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni projekti (Priloga 6) in v Navodilih za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov (Priloga 7). Obdobje upravičenih izdatkov na ravni programa je med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2015. Obdobje upravičenih izdatkov projekta se šteje od 1. januarja 2007 do treh mesecev po datumu zaključka izvajanja projektnih aktivnosti. V primeru, da projekt zapade pod pravila o državnih pomočeh, je potrebno še posebej upoštevati določila o upravičenosti izdatkov in pravila kumulacije (glej Prilogo 6 – Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni projekti, poglavje 3.c ter Prilogo 7 – Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov). 8. Predložitev vlog Po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na spletni strani programa www.ita-slo.eu prijavitelji predložijo Prijavnico (glej Prilogo 1), ki mora biti v celoti pravilno izpolnjena v slovenskem in italijanskem jeziku, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja (VP). Skupaj s Prijavnico je potrebno predložiti naslednje dokumente: 1. v celoti izpolnjen Opis stroškovnega načrta (glej Prilogo 2); 2. kopijo veljavnega osebnega dokumenta (prednja in hrbtna stran) odgovorne osebe VP in odgovornih oseb vsakega projektnega partnerja; 3. pismo o nameri (glej Prilogi 3 in 4) VP in vsakega projektnega partnerja, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe VP oziroma odgovorne osebe posameznega projektnega partnerja; 4. izjavo vodilnega partnerja (glej Prilogo 5), žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe VP v skladu z nacionalnimi zahtevami; 5. izjavo o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih (glej Prilogo 12) – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo; 6. dokumente, ki dokazujejo finančno sposobnost, kot je navedeno v Prijavnici, del A »Trajnost/Finančna sposobnost«; 7. dovoljenja ali druge dokumente, ki so potrebni v okviru posameznih pravnih postopkov, kot je navedeno v delih D.1 in D.2 Prijavnice; 8. druge dokumente, kot na primer: akt o ustanovitvi začasnega združenja med podjetji, interne pravilnike javnih institucij, pooblastilo za podpisovanje. V primeru, da Prijavnice in vseh dokumentov, navedenih v točkah od 1 do 5, prijavitelj ne predloži ali pa niso predloženi v skladu z zahtevanimi pogoji, bo vloga zavrnjena in izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Organ upravljanja lahko le za dokumente, navedene v točkah od 6 do 8, zaprosi za dodatne dopolnitve in/ali pojasnila. Dopolnitve in/ali pojasnila morajo prispeti na zahtevani naslov v roku petih dni od prejema poziva s strani Organa upravljanja. Vloge, ki ne bodo dopolnjene oziroma pojasnjene v roku, bodo zavržene in izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Prijavnico in vse zahtevane priloge je potrebno posredovati: – v enem originalnem tiskanem izvodu; – v skenirani različici na CD-ju ali USB ključu. Elektronska različica mora biti enaka tiskanemu izvodu ter opremljena z vsemi zahtevanimi podpisi in žigi; – prijavnica in Opis stroškovnega načrta morata biti posebej na CD-ju ali USB ključu tudi v formatu word oziroma računalniškem programu za urejanje besedil (Prijavnica) in v formatu excel oziroma računalniškem programu za urejanje preglednic (Opis stroškovnega načrta); – v posamezni ovojnici je posredovan samo en projekt. Vloge, ki ne bodo v celoti posredovane v skladu z zgoraj navedenimi oblikami, bodo zavrnjene. Tiskan izvod skupaj s CD-jem/USB ključem je potrebno posredovati na naslov: Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie Servizio rapporti comunitari e integrazione europea via Udine 9 I-34132 Trieste Italia Če bo prišlo do sprememb naslova, bo spremenjen naslov objavljen na spletni strani programa (www.ita-slo.eu). Na zapečateni ovojnici morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja ter prejemnika in pripis “Ne odpiraj – javni razpis za standardne projekte/Non aprire – bando pubblico per progetti standard CBC IT-SI 2007–2013. V primeru, da na ovojnici ne bo naveden naziv in naslov pošiljatelja in prejemnika ter pripis, bo vloga zavržena. Vloge morajo biti posredovane s priporočeno poštno pošiljko ali osebno vročene ali poslane s kurirsko službo oziroma hitro pošto: 1. Osebno dostavljene vloge morajo prispeti na naslov najkasneje do 15. oktobra 2009 do 12. ure. Kot datum prejema se upošteva datum prejemne štampiljke Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. 2. Vloge posredovane s kurirsko službo oziroma hitro pošto se upošteva kot osebno dostavljene vloge in morajo prispeti na naslov najkasneje do 15. oktobra 2009 do 12. ure. Kot datum prejema se upošteva datum prejemne štampiljke Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. 3. Vloge, posredovane s priporočeno poštno pošiljko, morajo biti odposlane do 15. oktobra 2009 do 12. ure. Kot datum prejema se upošteva datum poštnega žiga, pod pogojem, da vloga prispe na navedeni naslov do vključno 30. oktobra 2009. Vloge, posredovane na kakršenkoli drugi način, bodo zavrnjene in izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov po skrajnem roku, četudi zamuda ni odvisna od pošiljatelja/prijavitelja, in ne glede na datum oddaje pošiljke, bodo zavržene in izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Deželna uprava Furlanije Julijske krajine ni odgovorna za zamudo pri dostavi pošiljk, ne glede na razlog za zamudo. Odgovornost za pravočasno oddajo vlog je izključno na strani prijavitelja. V primeru osebne dostave in posredovanja vlog s kurirsko službo oziroma hitro pošto je le-to mogoče v poslovnem času deželne uprave, in sicer: od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 16.30 ter v petek med 8.30 in 13. uro. Ocenjevala se bo samo vsebina prve predložene ovojnice; kakršne koli nadaljnje posodobljene različice predložene s strani VP ali nanašajoč se na isti projekt, ne bodo upoštevane. Pri poimenovanju elektronske različice Prijavnice uporaba naslednjih znakov (»e«; »a«, »u«, »o«, »i«, »č«, »š«, »ž« itd.) ali razmikov ni dovoljena. Ime datoteke je sestavljeno iz akronima projekta in okrajšave »AF«. 9. Postopek izbora in končna razvrstitev Odpiranje vlog ni javno in se prične dne 16. oktobra 2009. Ocenjevanje vlog bo izvedeno, kot je opredeljeno v Operativnem programu, na podlagi pogojev in meril, določenih v Prilogi 8. Predmet ocenjevanja so samo dokumenti, navedeni v 8. poglavju javnega razpisa. Vloge morajo obvezno izpolnjevati vse pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti (Priloga 8, del A.1 in A.2 – merila formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti). V kolikor le-ti niso izpolnjeni, bodo vloge izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Vloge se prijaviteljem ne vračajo. Po zaključku preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti Nadzorni odbor potrdi seznam ocenjenih vlog z navedbo neupravičenih vlog. Na spletni strani programa www.ita-slo.eu, del »javni razpisi«, bo objavljen seznam ocenjenih vlog z navedbo razlogov za zavrnitev/zavržbo neupravičenih vlog. Po sklepu Nadzornega odbora prijavitelji neupravičenih vlog prejmejo, s priporočeno poštno pošiljko, obvestilo o zavrnitvi/zavržbi z navedbo rezultatov preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti vloge. Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti (upravičene vloge), bodo ocenjene glede na kakovost projekta (ocenjevanje kakovosti) in v skladu z merili za izbor (Priloga 8, del B). Za vsako merilo bodo dodeljene točke. Na podlagi dodeljenih točk bodo vloge razvrščene na prednostno lestvico. Vsaka upravičena vloga lahko zbere največ 98 točk: – največ 30 točk za kakovost vsebine in ustreznost predloga; – največ 23 točk za kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja; – največ 15 točk za dodano vrednost projekta; – največ 30 točk za skladnost z merili za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo. Upravičene vloge, uvrščene na prednostno lestvico z najmanj 70 točkami – pod pogojem, da so za vsako zgoraj navedeno skupino meril prejele najmanj 50% točk od skupnega števila razpoložljivih točk posamezne skupine meril, bodo sofinancirane glede na uvrstitev na prednostno lestvico do porabe v okviru javnega razpisa razpoložljivih sredstev. V primeru, da več vlog doseže enako število točk, bo prednost dodeljena najprej vlogam z višjim številom točk v delu “Kakovost vsebine in ustreznost predloga”; v primeru, da ima še vedno več vlog enako število točk, bo v nadaljnjem izboru prednost dodeljena vlogam z višjim številom točk v delu “Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja”; v primeru, da ima več vlog še vedno enako število točk, bo prednost dodeljena vlogam, ki so zbrale najvišje število meril glede na posamezno prednostno nalogo. Kot zadnje merilo se bo upošteval datum prejema vloge, pri čemer bo prednost imela vloga, ki je prej prispela na navedeni naslov. Skupni tehnični sekretariat bo pripravil prednostno lestvico ocenjenih projektnih predlogov s predlogom točkovanja in povzetek Poročila o ocenjevanju ter ju posredoval Nadzornemu odboru. Nadzorni odbor nato odobri prednostno lestvico projektnih predlogov. Projektni predlogi, ki so prejeli minimalno zahtevano število točk, vendar jih zaradi nezadostnih razpisanih sredstev, ni mogoče sofinancirati v celoti, ne bodo sofinancirani. V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na spletni strani programa www.ita-slo.eu bo objavljena prednostna lestvica ocenjenih projektnih predlogov in navedba predlogov projektov izbranih za sofinanciranje v skladu z odobritvijo nadzornega odbora. Objavljen bo tudi seznam zavrnjenih/zavrženih predlogov projektov in razlogi za zavrnitev. V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) 1828/2006 bo objavljen tudi seznam upravičencev sofinanciranih projektov in višina dodeljenih javnih sredstev. Po sklepu Nadzornega odbora bodo prijavitelji z uradnim dopisom (s priporočeno poštno pošiljko) obveščeni o rezultatih ocenjevanja. Vodilni partnerji odobrenih projektov za sofinanciranje (glej tudi 10. poglavje) bodo pozvani, da v roku enega meseca po prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja podpišejo Pogodbo o partnerstvu (glej Prilogo 10) z vsemi partnerji projekta ter en originalni izvod Pogodbe o partnerstvu posredujejo Organu upravljanja. Slovenski partnerji projekta bodo v skladu z odločitvijo Nadzornega odbora prejeli obvestilo o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na podlagi obvestila bodo nato slovenski vodilni partnerji in projektni partnerji povabljeni k podpisu Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju (glej Prilogo 11). Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo posredovala kopijo navedenega obvestila o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja tudi Organu upravljanja. Organ upravljanja bo vodilnega partnerja pozval k podpisu Pogodbe o sofinanciranju (glej Prilogo 9). 10. Časovni okvir postopka Celoten postopek izbora, od objave javnega razpisa za predložitev standardnih projektov do objave končne prednostne lestvice projektnih predlogov, traja 9 mesecev. VP odobrenih projektov za sofinanciranje morajo okvirno v roku enega meseca po prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja, pripraviti in podpisati Pogodbo o partnerstvu z vsemi partnerji projekta in nato en originalni izvod Pogodbe o partnerstvu posredovati Organu upravljanja. V kolikor Organ upravljanja ne prejme omenjenega izvoda Pogodbe o partnerstvu pravočasno, pošlje VP opomin z navedbo skrajnega roka za predložitev le-tega. Slovenski partnerji projekta morajo v tem času pridobiti obvestilo o odobritvi višine sredstev nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter zatem podpisati Pogodbo o nacionalnem sofinanciranju (glej 9. poglavje). 11. Dodatne informacije in izjava o varovanju podatkov Končni upravičenci morajo projektne aktivnosti izvesti v skladu z navodili javnega razpisa, veljavnimi evropskimi, nacionalnimi in deželnimi zakoni, s posebnim poudarkom na tistih, ki se nanašajo na strukturne sklade, javna naročila, državne pomoči, varstvo okolja, enake možnosti in nediskriminacijo, informiranje in obveščanje javnosti. V skladu s 7.d členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 bo na spletni strani programa www.ita-slo.eu objavljen seznam upravičencev sofinanciranih projektov in višina dodeljenih javnih sredstev. Podatke, pridobljene s predloženimi projektnimi predlogi v okviru javnega razpisa, ki so potrebni za njihovo ocenjevanje, bo obravnaval pristojni direktorat Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov, le-ti se lahko v skladu z zakonodajo sporočijo katerim koli zakonitim organom (italijanski Zakonodajni odlok št. 196/2003). 12. Pristojni organ in kontaktni podatki V skladu z Deželnim zakonom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 7 z dne 20. marec 2000, je odgovorni organ Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU, Služba za odnose z EU in evropsko integracijo. Odgovorna oseba za izvedbo postopka: Direktor Direktorata za mednarodne odnose in odnose z EU (direttore.relint@regione.fvg.it – tel. +39 040 3775959). V primeru spremembe odgovorne osebe za izvedbo postopka, bo obvestilo objavljeno na spletni strani programa www.ita-slo.eu. Kakršnekoli dodatne informacije glede javnega razpisa lahko dobite pri: Skupnem tehničnem sekretariatu Predsedstvo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajina Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU Služba za odnose z EU in evropsko integracijo via Udine, 9 I-34132 Trst, Italija Tel.: +39 040 377 5972 (slovenski jezik), +39 040 377 5994-5978-5979 (italijanski jezik) Faks: +39 041 377 5907 E-pošta: jts.itaslo@regione.fvg.it Spletna stran programa: www.ita-slo.eu Slovenski info točki Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Regionalna pisarna Štanjel Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija Tel.: +386 5 7318 533 Faks: +386 5 7318 531 E-pošta: anton.harej@gov.si Spletna stran: http://www.svlr.gov.si, http://www.euskladi.si V primeru spremembe naslovov, bodo le-te objavljene na spletni strani programa www.ita-slo.eu. 13. Spori V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Trstu. 14. Priloge Priloge niso objavljene v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine kot tudi ne v Uradnem listu Republike Slovenije, temveč samo na spletni strani programa www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”, in na uradnih spletnih straneh partnerjev programa. 1. Prijavnica 2. Opis stroškovnega načrta 3. Vzorec Pisma o nameri le za italijanske vodilne partnerje in projektne partnerje 4. Vzorec Pisma o nameri le za slovenske vodilne partnerje in projektne partnerje 5. Vzorec Izjave vodilnega partnerja 6. Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni projekti 7. Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov 8. Seznam postopkovnih meril in meril za izbor 9. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem 10. Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji 11. Vzorec Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju 12. Izjava o velikosti subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008. 13. Izjava Deggendorf (predložiti ob podpisu Pogodbe o sofinanciranju) – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008.

AAA Zlata odličnost