Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Ob-4950/09 , Stran 1774
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmeta prodaje: – parc. št. 114/14, stavbišče v izmeri 479 m2, 114/16, stavbišče v izmeri 208 m2, 1182/17, dvorišče v izmeri 98 m2, 1182/18, dvorišče v izmeri 456 m2, 1182/20, dvorišče v izmeri 37 m2 in 1182/21, dvorišče v izmeri 248 m2, vse vpisne v vl. št. 1146, k.o. Bistrica; – parc. št. 1182/19, dvorišče v izmeri 267 m2, vpisana v vl. št. 220, k.o. Bistrica; – parc. št. 118/2, stanovanjska stavba v izmeri 391 m2 in 118/18, dvorišče v izmeri 350 m2, vpisani v vl. št. 219, k.o. Bistrica. Izklicna cena: 307.101,83 EUR. Nepremičnine se prodajajo skupaj in v naravi predstavljajo tri objekte s pripadajočimi zemljišči. Nepremičnine se prodajajo pod pogojem, da kupec poruši in odstrani tri obstoječe objekte ter uredi dostopno in dovozno pot po parc. št. 118/17 in delu parc. št. 118/2 in 118/8, k.o. Bistrica, vse v roku do 31. 12. 2009, ter pod pogojem, da v roku 30 dni po zaključku izgradnje predmetne poti, lastnikom nepremičnin parc. št. 114/12, 114/18, 1182/26 in 1182/28, k.o. Bistrica, ter parc. št. 114/9, 114/13, 114/17, 118/12, 1182/11, 1182/23 in 1182/23 in 1182/27, k.o. Bistrica, podeli brezplačno služnostno pravico dostopa in dovoza z vsemi vozili na delu sedanjih parc. št. 118/2 in 118/8, k.o. Bistrica, v času gradnje poti pa se zaveže zagotoviti dostopno pot preko parc. št. 1182/19, k.o. Bistrica oziroma drug ustrezen dostop. V izklicni ceni je upoštevana zaveza kupca glede rušenja zgradb; višji ali nižji stroški rušenja ne vplivajo na višino kupnine. Natančnejši pogoji prodaje so določeni v osnutku prodajne pogodbe, ki ga dražitelji dobijo pri kontaktni osebi iz 10. točke. Predmetne nepremičnine se po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 8/94, 114/00, 93/01 in 71/05) nahajajo v ureditvenem območju z oznako 1 P2, v tipu ureditvene enote d (delavnice, proizvodni objekti), kjer so dopustne naslednje dejavnosti: proizvodnja, poslovni prostori, trgovina za občasno oskrbo, storitvene dejavnosti, šport in rekreacija. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 4. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec. Najnižji znesek višanja cene je 2.000,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. 6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v petek, 24. 7. 2009, s pričetkom ob 10. uri. 8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo ``Varščina za dražbo k.o. Bistrica``. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti. 9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe, seznanijo pri Mojci Aljančič, tel. 04/59-71-533. 11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek javne dražbe brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 12. Pogoji javne dražbe: Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje do začetka javne dražbe priporočeno po pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je treba navesti ``Javna dražba – k.o. Bistrica – Ne odpiraj``, oddati: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne dražbe, – notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec, – potrdilo o plačilu varščine za predmete, ki jih dražijo, – pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije, izločeni iz postopka. 13. Drugi pogoji – Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. – Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. – Prodajalec plača stroške izdelave cenitvenega poročila, davek na promet nepremičnin in notarske stroške overitve, kupec pa stroške sestave pogodbe v obliki notarskega zapisa, stroške vpisa v zemljiško knjigo in morebitne ostale stroške. – Izročitev nepremičnin v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine. – Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške. – Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 14. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

AAA Zlata odličnost