Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Ob-4899/09 , Stran 1758
1. Predmet razpisa Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in Deželna banka Slovenije, d.d. bosta za dodiplomski ali podiplomski študij v tujini dodelila kredite v skupnem znesku do 1.250.000,00 EUR za financiranje šolnine in življenjskih stroškov. 2. Pogoji razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, – je sprejet ali vpisan na izobraževanje v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavno (akreditirano) tujo izobraževalno institucijo in bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo. Če kandidat ne izpolnjuje druge alineje 2. točke razpisa, mora izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev: – ima obvezen status raziskovalca, če institucija v tujini tak status zahteva pred odobritvijo vpisa na doktorski študij, – odhaja na izmenjavo v tujino od 6 mesecev do 1 leta v okviru sodelovanja med slovenskimi in tujimi visokošolskimi institucijami, – odhaja na vsaj 6 mesečno strokovno usposabljanje v tujino po zaključenem visokošolskem izobraževanju. 3. Pogoji za najem kredita – Višina kredita je lahko od 4.000,00 EUR do 21.000,00 EUR glede na višino šolnine in ostalih stroškov v državi študija. – Rok vračila je od dveh do sedem let po končanem študiju z vračunanim enoletnim moratorijem (enoletni odlog vračanja) po zaključku študija. Najdaljša skupna doba koriščenja kredita je deset let. – Obrestna mera za kredite je fiksna, 4,9% p.a., in se v času koriščenja kredita ne spreminja. – Obresti se bodo obračunavale od dneva porabe posojila in se za čas do začetka odplačevanja pripisale glavnici. – Kredit bo odobren brez zaračunavanja stroškov odobritve. – Zavarovanje kredita je možno s poroštvom dveh kreditno sposobnih porokov. Če to ni mogoče, bo v skladu s poslovno politiko Deželne banke Slovenije d.d. možno zavarovanje kredita tudi na drugačen način. 4. Prijava in zahtevani dokumenti Vsi kandidati morajo oddati izpolnjeno in podpisano prijavno dokumentacijo. Kandidati, ki so sprejeti na študij, morajo oddati tudi sledeče dokumente: – fotokopijo dokazila o vpisu oziroma sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z navedbo študijskega programa, – potrdilo o višini letne šolnine in ostalih stroških študija na instituciji na katero se vpisuje ter podatke o ostalih stroških (življenjski stroški, študijska literatura, zavarovanje …). Potrdilo je lahko izpisano s spletne strani izobraževalne institucije. Kandidati, ki odhajajo na izmenjavo, morajo oddati potrdilo slovenske visokošolske institucije s tujo izobraževalno institucijo o sodelovanju v programu izmenjave in njegovem trajanju. Kandidati, ki odhajajo na strokovno usposabljanje, morajo oddati potrdilo tuje institucije, da so sprejeti na strokovno usposabljanje z navedbo trajanja tega usposabljanja in oceno stroškov. 5. Ocenjevanje prijav Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo pregledal prispelo vlogo ter v primeru nepopolne vloge, pozval kandidata k njeni dopolnitvi z ustreznimi dokumenti. Popolna vloga bo pregledana ali izpolnjuje razpisne pogoje, ter posredovana v odobravanje na banko, ki bo o dodelitvi kredita dokončno odločila. 6. Sklenitev pogodbe Upravičenec do kredita oziroma njegov pooblaščenec in njegovi poroki bodo osebno povabljeni k podpisu pogodbe na banko. Banka bo ob odobritvi kredita upravičencu odprla osebni transakcijski račun, brez zaračunavanja stroškov vodenja le-tega v prvem letu poslovanja in nanj nakazala odobreni kredit. 7. Pogodbene obveznosti Upravičenec do kredita je dolžan Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v roku enega meseca po zaključku študija predložiti potrdilo o zaključku študija, za katerega mu je bil odobren kredit, s čemer dokazuje namensko porabo le-tega. 8. Rok in način oddaje prijav Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za kreditiranje). Rok za zbiranje prijav prične teči od 3. julija 2009 do 2. julija 2010 oziroma do podelitve kreditov v vrednosti 1.250.000,00 EUR. Vloge poslane po e-pošti oziroma po faxu se ne bodo upoštevale. Dokumentacija je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev prijave. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Dokumentacijo je možno oddati osebno na naslovu Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije vsak dan, od 9. bo 15. ure, ob sredah tudi do 16. ure. 9. Dostopnost dokumentacije Dokumentacija za najem kredita in besedilo razpisa sta na voljo na spletni strani – www.sklad-kadri.si oziroma na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Dodatne informacije so na voljo v informacijski pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Dunajski 22, v poslovnem času od ponedeljka do petka osebno, po telefonu ali po elektronski pošti – krediti@sklad-kadri.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti